Desatero pro obchodování s Belgií

 1. Belgie je multikulturní země, 3 regiony (Vlámsko, Valonsko, Brusel), 3 jazyky (francouzština, vlámština, němčina). Tato skutečnost – země s románskou i germánskou kulturou – je brána jako výhoda pro využití Belgie jako testovacího trhu pro nové výrobky. I když má Belgie jednu federální vládu, finanční rozpočty pro jednotlivé regiony jsou spravovány regionálními vládami.
 2. Základní kontakty pro oslovení potenciálních partnerů lze získat z veřejných databází firem: www.trendstop.be , www.feb.be ( Federace podniků Belgie-přes seznamy členů jednotlivých svazů) a dalších. Dobrým zdrojem informací jsou i zastoupení belgických regionů v ČR: Valonsko a hl. město Brusel - AWEX (e-mail: prague@awex-wallonia.com, www.wallonia-export.be, www.bruxelles-export.be) a Flander – F.I.T. (e-mail: prague@fitagency.com , www.flandersinvestmentandtrade.com). Uvedené složky představují především zájmy svých firem, a proto je nutné případnou žádost o informace o belgickém trhu definovat spíše jako nabídku možné spolupráce s belgickými podnikatelskými subjekty.
 3. Před vstupem na trh je vhodné provést analýzu, průzkum trhu pro vybraný produkt či službu. Pro marketingovou studii lze využít specializovanou agenturu a příspěvky z programů EU (Marketing), případně pro základní údaje služeb CzechTrade.
 4. Pro vstup na trh je stále důležitá účast na specializovaných výstavách a veletrzích. Jejich přehled naleznete na linku: www.exhibitions.be. Nejvýznamnější mezinárodní obchodní veletrhy a výstavy se konají na výstavišti Brussels Expo (http://brusselsexpo.be ). Lze využít službu CzechTrade pro účast na společném stánku, případně samostatnou prezentaci či matchmaking (spolupráce s agenturou Easy Fairs).
 5. Propagační materiály by měly respektovat tu část země, v níž se belgická firma nachází. Není vhodné oslovit vlámskou firmu ve francouzštině a naopak valonskou ve vlámštině. Obecně Belgičané akceptují i dokumentaci v angličtině.
 6. Izolovaná inzerce v belgickém tisku není zpravidla účinná, měla by spíš být součástí marketingové kampaně a respektovat rozdělení na frankofonní nebo vlámsky mluvící partnery. Pro inzerci v odborném tisku (grafika, texty) je vhodné zvážit služby specializované agentury.
 7. Součástí vstupu na trh bývá i vysílání vlastních pracovníků, kteří poskytují služby související s předmětem dodávky. Pro práce v Belgii není od 1.5.2009 potřeba pracovní povolení. Zůstává však povinnost registrovat se v systému LIMOSA. Nedoporučujeme toto nařízení obcházet. Podrobné informace k pobytu občanů ČR, jejich zaměstnávání nebo vysílání k provedení prací v Belgii je možné najít na webových stránkách: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=5690 . Informace o postupu jsou i na portálu MPSV ČR.
 8. Pro Belgičany je příznačná organizovanost a produktivita práce, obchodní partneři jsou zpravidla na jednání dobře připraveni, očekávají podobný přístup z druhé strany. Důraz je kladen na dodržení daného slova, akademické tituly se zpravidla neužívají. Klade se důraz na kvalitu, cena není vždy rozhodujícím kriteriem.
 9. Při komunikaci s partnerem a jednáních se vyplatí trpělivost, zásada příliš nespěchat a nenadsazovat ceny. Je potřebné průběžně s partnerem komunikovat, vyvíjet iniciativu z české strany.
 10. Belgie je díky přítomnosti centrálních evropských institucí i vstupní branou do dalších zemí EU a třetích zemí. Využijte tzv. sektorových seminářů, které pořádá EU pro firmy, které mají zájem se uplatnit v programech rozvojové spolupráce EU (www.sectorseminars.eu)

 

 

 

 

Kontakt

 •  
 • Ing. Mgr. Alena Mastantuono
  Vedoucí zahraniční kanceláře CEBRE
  alena.mastantuono@czechtrade.cz

  Ing. Mgr. Alena Mastantuono T: +3225020766
  M: +420 246 031 707 (only for CZ)