Archiv zpráv ke koronaviru v SAE

7.5.2020, Dubaj

EXPO 2020 v Dubaji se odkládá
Spojené arabské emiráty podporují podnikatele různými úlevami. Přesto, že mají k 6. květnu téměř dvanáct tisíc aktivně nakažených koronavirem, přistoupily k postupnému uvolňování přísných opatření.

Dubaj vyčlenil pro podniky okamžitou finanční podporu ve výši 409 milionů dolarů. Týká se jich zproštění povinností platit municipální poplatky i další úlevy. Veškerá letecká a námořní nákladní doprava zůstala zachována.

Abu Dhabi představilo balíček v hodnotě 800 milionů amerických dolarů na podporu malých a středních firem. Také ekonomicky činné subjekty v Abu Dhabi jsou osvobozeny od různých poplatků.

Šardžá přistoupila k podpoře podnikatelských subjektů v podobě nejrůznějších úlev – například po dobu tří měsíců odpuštění povinnosti platit jakékoliv poplatky pro komerční subjekty, prominutí povinnosti platit nájmy pro vybraná ekonomická odvětví, povinnosti platit nájmy pro společnosti nacházející se v zóně Trade Centre 101. Možná je i sleva 50 % na pokuty za dopravní přestupky spáchané do 30. června a další.

Centrální banka SAE uvolňuje 27 miliard dolarů na podporu ekonomiky, odložení splátek úvěrů, půjček, hypoték pro privátní sektor, zejména pro menší podnikatele, kde je očekáván dopad šíření koronaviru a opatření proti němu nejvíce.

Vláda SAE zřídila poradní orgán, v jehož čele stojí ministr hospodářství, a vyčlenila na 7 miliard dolarů jako balíček finanční podpory, který má posloužit k omezení dopadu na růst ekonomiky kvůli šíření nákazy. Balíček je určen na podporu lidských zdrojů a ekonomický sektor obecně. O využití finančních prostředků se bude rozhodovat dle konkrétních potřeb a na základě diskuze mezi federálními a lokálními autoritami. Poradní orgán bude vládu informovat o přijatých opatřeních na týdenní bázi.

S ohledem na mezinárodní obchod a pozici SAE (Dubaje) jako centra mezinárodního obchodu v regionu zůstává v provozu mezinárodní letecká a námořní přeprava zboží. Aktuálně jsou činěna opatření, jejichž smyslem je předně zabránit dalšímu rozšíření nákazy koronaviru v podobě nejrůznějších restrikcí. Celní úřady vrací 20 % celních poplatků za dovezené zboží, které je prodáno na lokálním trhu.

Podle jeho slov lze očekávat pokles ekonomické výkonnosti a utlumení činnosti jednotlivých společností, i když je vyvíjena maximální snaha, aby dopady byly co nejnižší. Omezení činnosti se prozatím netýká stavebního sektoru – ten si v projektech, na které je dostatek financí, stále udržuje svou výkonnost. Opatření zamezující šíření nákazy v SAE a ve světě tvrdě dopadají na místní turistický sektor a letecké přepravce.

Taktéž zóny volného obchodu v Dubaji činí kroky k podpoře firem. Byl vydán podpůrný balíček, který předně povoluje odklad splátek nájemného o šest měsíců. Dále zavádějí usnadnění splátek, zrušení pokut pro společnosti a jednotlivce a v neposlední řadě dočasně povolují kontrakty, na jejichž základě dochází k volnému pohybu pracovních sil mezi jednotlivými společnostmi v zónách volného obchodu.

Například speciální obchodní zóna Dubai International Finance Centre podpoří své členské firmy v sektoru maloobchodu kompletním prominutím povinnosti platit nájmy v období od 1. dubna do konce června 2020 s možností prodloužení, dle vývoje situace v Dubaji.

Management přišel s touto podporou předně z důvodů snahy ulevit postiženým společnostem, které za aktuální nastalé situace byly nuceny své obchody uzavřít, aby jim ulevily od fixních nákladů spojených s placením nájmů. Podpůrný balíček dále obsahuje možnost odsunutí povinnosti platit za novou licenci o tři měsíce pro nové společnosti a dále slevu ve výši 10 % za každoroční obnovu licence pro již stávající společnosti. Došlo také ke snížení poplatku za převody nemovitostí v této zóně, a to z 5 % na 4 %.

Hranice jsou dočasně zavřeny
Zástupce CzechTrade připomíná i to, že SAE přikročily k omezení cestování a pohybu lidí. Došlo k uzavření hranic v tom smyslu, že do SAE smí přicestovat pouze občané Emirátů a členové diplomatických sborů. Do země nesmí přicestovat ani rezidenti SAE, kteří se nacházeli v době vyhlášení nařízení mimo území země. Tito rezidenti se mají hlásit na zastupitelských úřadech příslušných pro zemi, kde se aktuálně nacházejí, a bude hledáno řešení jejich návratu do SAE. Zákaz platí do odvolání. Cizinci, kteří z důvodu přerušení dopravy zůstali v SAE bez možnosti zemi opustit a jejž víza již propadla, mohou bez postihu zůstat. Termín byl stanoven od 1. března do 30. května.

Kromě toho došlo k přerušení civilní letecké dopravy národními leteckými společnostmi od 25. března do 9. dubna. Datum může být prodlouženo. Zákaz se netýká evakuačních letů a letů, které slouží k návratu letadla a posádky na domovské letiště.

Od 15. dubna zahájila letecká společnost Emirates civilní lety do vybraných destinací. Jedná se o letiště London Heathrow, Frankfurt, Jakarta, Tunis, Manila, Alžír, Taipei a Chicago. Každé letadlo bude vždy před odletem z Dubaje plně dezinfikováno. Tyto lety slouží prozatím výhradně k repatriaci cizích státních příslušníku a jedná se o velmi omezené množství spojů.

Na těchto linkách jsou ve spolupráci s dubajskou zdravotní autoritou nasazeny rychlé testy na covid-19. Týká se to aktuálně výhradně letů, které směřují z Dubaje, přicestovat do Dubaje je stále zakázané (to se netýká občanů SAE). Do budoucna by ovšem aerolinky rády zavedly tento druh testování i na linkách směřujících do Dubaje, až bude letecká civilní doprava obnovena.

Začínají se uvolňovat krizová opatření
Po takřka jednom měsíci, kdy byly v SAE zavedeny velmi přísné restrikce spojené s bojem proti šíření nákazy COVID 19 se situace nicméně začíná měnit a v souvislosti se začátkem Ramadánu dochází k uvolňování.

Nepřísnější opatření platila v Emirátu Dubai, ve kterém byl od 4. dubna nařízen úplný zákaz vycházení po 24 hodin denně, s výjimkou nákupů potravin, návštěvou lékáren a z důvodů poskytnutí lékařské péče.

V SAE došlo k uzavření všech veřejných akcí, atrakcí, turistických zajímavostí, hotelů, restaurací, obchodních domů. Byly zakázány návštěvy veřejných i soukromých pláží a bazénů. Taktéž poskytování drtivé většiny služeb bylo pozastaveno. Přerušena byla i městská hromadná doprava, emiráty po tuto dobu podstupovaly desinfekční kampaň. Veškeré vládní úřady byly taktéž zavřeny.

Většina z těchto opatření byla počínaje dnem 24. dubna zrušena. Co to aktuálně znamená? V emirátu Dubaj nyní platí zákaz vycházení jen od 22:00 do 6:00. Po tuto dobu se smí vycházet pouze z důvodu poskytnutí zdravotní péče. Lidé vycházející z domu, mají povinnost dodržovat předepsané odstupy dva metry a nosit roušky a rukavice. Od 3. května došlo ke zrušení povinnosti nosit roušku ve vozidle, i pokud byl řidič ve voze sám. Nadále může řídit bez roušky. Počet osob je stále limitován na tři v jednom vozidle, toto nařízení se však nově netýká členů rodiny. Do jednoho stupně mohou s rouškami cestovat ve více osobách, do povolené kapacity daného vozidla.

Mohou navštěvovat pouze příbuzné v 1. a 2. stupni a měli by se vyvarovat návštěv osob starších 60 let a nemocných. Těmto osobám se také nedoporučuje vycházet. Nadále je zakázané soukromé i veřejné sdružování.

Obecně pak v emirátech dochází k otevření nákupních center s provozní dobou od 12:00 do 22:00. Provozovatelé mají povinnost zajistit, aby kapacita návštěvníků nepřesáhla 30 % běžného stavu. Toho bude dosaženo tak, že kapacita parkovacích míst v obchodních centrech bude snížena na 25 % parkovací kapacity. Své provozovny mohou opět otevřít i restaurace, které po dobu karantény směly poskytovat služby jen formou doručení jídla domů. Taktéž hotely smí otevřít, při dodržení obsazenosti svým personálem na 30 % a přísných hygienických opatření. Proto nadále zůstávají uzavřené hotelové bazény, sauny, posilovny, což prozatím platí i v obecné rovině.

Pokud jde o služby, jsou otevřeny zejména kadeřnické salóny, avšak v omezeném režimu, klienty mohou přijmout jen na základě objednání na určitou hodinu, aby nedocházel ke kumulaci lidí v těchto provozech.

V emirátu Dubaj ve nezbytných případech mohou začít fungovat i privátní obchodní společnosti, ovšem za dodržení limitu pouze 30 % obsazenosti kancelářských prostor pracovní sílou.

Od 26. dubna jsou otevřeny také vládní úřady, které po dobu ramadanu omezují pracovní dobu na 9:00 až 14:00.

Nárůst testovaných
Za vyšším přírůstkem nakažených lidí je zřejmě značný nárůst nově testovaných lidí. SAE za celou dobu otestovaly více než jeden milion obyvatel a řadí se tak na přední příčky v plošném testování. Za tím účelem bylo po SAE otevřeno na 14 center testovaní tzv. Drive Through, kde se lidé mohou nechat otestovat. Ti s příznaky zdarma, veřejnost obecně za poplatek cca 3 000 korun. Výsledek je znám do 48 hodin. Testovaný se jej dozví formou zprávy o výsledku, která je k dispozici v příslušné mobilní aplikaci. Povětšinou se prý jedná o mírný průběh nakažení, který nevyžaduje hospitalizaci. V posledních týdnech SAE zaznamenává nárůst počtu nakažených takřka o pět set osob denně.

Jednotlivé emiráty přikročili ke kontrole pohybu pracovní síly mezi sebou navzájem, předně to platí o Abu Dhabi, Dubaji a Šardže.

Množí se také žádosti rezidentů v podobě zahraničních pracovníků o umožnění opuštění SAE, což budou místní administrativy v nadcházejícím čase řešit. V souvislosti se šířením viru začínají místní administrativy uvažovat i o budoucím zavádění kvót pro přijímání zahraničních pracovníků z vybraných států. Více ovšem k tomuto tématu nebylo zveřejněno. Vláda vydala pokyn, dle kterého se automaticky prodlužují veškerá rezidentní víza, jejichž platnost uplynula ode dne 1. března 2020 a dále, až do konce roku 2020, a to pro rezidenty, kteří se nacházejí jak v SAE, tak i za hranicemi.

V obecné rovině je obyvatelstvu doporučováno vycházet z domovů jen v nejnutnějších případech, v emirátu Dubai jen na základě předchozího povolení policie, dochází k omezování pracovní doby v privátním i veřejném sektoru, u finančních institucí a dalších úřadů.

O výstavě EXPO 2020 bylo rozhodnuto, uskuteční se v roce 2021
S ohledem na globální pandemii došlo k rozhodnutí posunout termín konání EXPO 2020 Dubai z původního termínu od 20. října 2020 do 10. dubna 2021 na nový termín. EXPO 2020 Dubai (organizátoři požádali o možnost zachování marketingové značky i pro nový termín), by se tak nově mělo konat od 1. října 2021 do 31. března 2022. Na konci března proběhlo jednání mezi zástupci vystavovatelských zemí včetně ČR v rámci tzv. Steering Commitee, tedy řídícího výboru EXPO 2020, s organizátorem výstavy, při kterém byla diskutována možnost odložení výstavy o jeden rok.

Tento krok navrhly některé členské státy, které jsou významně zasaženy nákazou covid-19. Dne 21. dubna proběhla virtuální konference, na které byly tyto otázky prodiskutovány a požadavek na posunutí termínu konání vznesen ze strany organizátora. 24. dubna vyzval Mezinárodní výbor (BIE) členské státy, aby o této možnosti formou diplomatických nót hlasovaly. K odhlasování změny bylo třeba 2/3 hlasů. Došlo k odhlasování změn a 4. května o této skutečnosti informoval organizátor. Dle dostupných informací by ovšem česká expozice měla být i za současného stavu včas připravena.

Činnost zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji je omezena
Za současné situace lze očekávat negativní dopad na činnost zahraniční kanceláře CzechTrade Dubaj, zejména v první polovině roku.

S ohledem na uvolňující se krizová opatření lze očekávat jistý kladný dopad na činnost ZK. Nicméně bude třeba vyčkat budoucího vývoje, i s ohledem na celkem značný denní nárůst nově nakažených.

Aktuálně je tak nutné sledovat bedlivě vývoj jak v teritoriu, tak i v ČR, zejména s ohledem na skutečnost, že stále není zřejmé, kdy budou zástupci českých společností moci vycestovat do teritoria za účelem realizace obchodních jednání.

Obecně bude pro české podniky velmi složité řešit obchodní aktivity v teritoriu, jež budou vyžadovat jejich osobní přítomnost. V řadě případů to bude nemožné a může tedy dojít ke ztrátě obchodních kontaktů.

I přes postupné uvolňování striktních opatření k zamezení šíření nákazy je třeba brát zřetel na stále značné omezení plynoucí z krizového řešení stavu jednotlivých společností, kdy jejich aktivity jsou i nadále do značné míry limitovány. Je ale nutné upozornit, že i přes tuto nepříznivou situaci je možné   poskytovat asistenční služby, k čemuž je zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj připravena.

Autor: Michal Nedělka, CzechTrade Dubaj, 7.5.2020

 

27.4.2020, Dubaj

Ohroženo je i EXPO 2020 v Dubaji
Spojené arabské emiráty podporují podnikatele různými úlevami. Přesto, že mají k 26. dubnu téměř deset tisíc lidí nakažených koronavirem, přistoupily k postupnému uvolňování přísných opatření.

Dubaj vyčlenil pro podniky okamžitou finanční podporu ve výši 409 milionů dolarů. Týká se jich zproštění povinností platit municipální poplatky i další úlevy. Veškerá letecká a námořní nákladní doprava zůstala zachována.

Abu Dhabi představilo balíček v hodnotě 800 milionů amerických dolarů na podporu malých a středních firem. Také ekonomicky činné subjekty v Abu Dhabi jsou osvobozeny od různých poplatků.

Šardžá přistoupila k podpoře podnikatelských subjektů v podobě nejrůznějších úlev – například po dobu tří měsíců odpuštění povinnosti platit jakékoliv poplatky pro komerční subjekty, prominutí povinnosti platit nájmy pro vybraná ekonomická odvětví, povinnosti platit nájmy pro společnosti nacházející se v zóně Trade Centre 101. Možná je i sleva 50 procent na pokuty za dopravní přestupky spáchané do 30. června a další.

Centrální banka SAE uvolňuje 27 miliard dolarů na podporu ekonomiky, odložení splátek úvěrů, půjček, hypoték pro privátní sektor, zejména pro menší podnikatele, kde je očekáván dopad šíření koronaviru a opatření proti němu nejvíce.

Vláda SAE zřídila poradní orgán, v jehož čele stojí ministr hospodářství, a vyčlenila na 7 miliard dolarů jako balíček finanční podpory, který má posloužit k omezení dopadu na růst ekonomiky kvůli šíření nákazy. Balíček je určen na podporu lidských zdrojů a ekonomický sektor obecně. O využití finančních prostředků se bude rozhodovat dle konkrétních potřeb a na základě diskuze mezi federálními a lokálními autoritami. Poradní orgán bude vládu informovat o přijatých opatřeních na týdenní bázi.

S ohledem na mezinárodní obchod a pozici SAE (Dubaje) jako centra mezinárodního obchodu v regionu zůstává v provozu mezinárodní letecká a námořní přeprava zboží. Aktuálně jsou činěna opatření, jejichž smyslem je předně zabránit dalšímu rozšíření nákazy koronaviru v podobě nejrůznějších restrikcí. Celní úřady vrací 20 procent celních poplatků za dovezené zboží, které je prodáno na lokálním trhu.

Podle jeho slov lze očekávat pokles ekonomické výkonnosti a utlumení činnosti jednotlivých společností, i když je vyvíjena maximální snaha, aby dopady byly co nejnižší. Omezení činnosti se prozatím netýká stavebního sektoru – ten si v projektech, na které je dostatek financí, stále udržuje svou výkonnost. Opatření zamezující šíření nákazy v SAE a ve světě tvrdě dopadají na místní turistický sektor a letecké přepravce.

Taktéž zóny volného obchodu v Dubaji činí kroky k podpoře firem. Byl vydán podpůrný balíček, který předně povoluje odklad splátek nájemného o šest měsíců. Dále zavádějí usnadnění splátek, zrušení pokut pro společnosti a jednotlivce a v neposlední řadě dočasně povolují kontrakty, na jejichž základě dochází k volnému pohybu pracovních sil mezi jednotlivými společnostmi v zónách volného obchodu.

Například speciální obchodní zóna Dubai International Finance Centre podpoří své členské firmy v sektoru maloobchodu kompletním prominutím povinnosti platit nájmy v období od 1. dubna do konce června 2020 s možností prodloužení, dle vývoje situace v Dubaji.

Management přišel s touto podporou předně z důvodů snahy ulevit postiženým společnostem, které za aktuální nastalé situace byly nuceny své obchody uzavřít, aby jim ulevily od fixních nákladů spojených s placením nájmů. Podpůrný balíček dále obsahuje možnost odsunutí povinnosti platit za novou licenci o tři měsíce pro nové společnosti a dále slevu ve výši 10 % za každoroční obnovu licence pro již stávající společnosti. Došlo také ke snížení poplatku za převody nemovitostí v této zóně, a to z 5 % na 4 %.

Hranice jsou dočasně zavřeny
Zástupce CzechTrade připomíná i to, že SAE přikročily k omezení cestování a pohybu lidí. Došlo k uzavření hranic v tom smyslu, že do SAE smí přicestovat pouze občané Emirátů a členové diplomatických sborů. Do země nesmí přicestovat ani rezidenti SAE, kteří se nacházeli v době vyhlášení nařízení mimo území země. Tito rezidenti se mají hlásit na zastupitelských úřadech příslušných pro zemi, kde se aktuálně nacházejí, a bude hledáno řešení jejich návratu do SAE. Zákaz platí do odvolání. Cizinci, kteří z důvodu přerušení dopravy zůstali v SAE bez možnosti zemi opustit a jejž víza již propadla, mohou bez postihu zůstat. Termín byl stanoven od 1. března do 30. května.

Kromě toho došlo k přerušení civilní letecké dopravy národními leteckými společnostmi od 25. března do 9. dubna. Datum může být prodlouženo. Zákaz se netýká evakuačních letů a letů, které slouží k návratu letadla a posádky na domovské letiště.

Nově od 15. dubna letecká společnost Emirates zahajuje civilní lety do vybraných destinací. Jedná se o letiště London Heathrow, Frankfurt, Jakarta, Tunis, Manila, Alžír, Taipei a Chicago. Každé letadlo bude vždy před odletem z Dubaje plně dezinfikováno. Tyto lety slouží prozatím výhradně k repatriaci cizích státních příslušníku a jedná se o velmi omezené množství spojů.

Začínají se uvolňovat krizová opatření
Po takřka jednom měsíci, kdy byly v SAE zavedeny velmi přísné restrikce spojené s bojem proti šíření nákazy COVID 19 se situace nicméně začíná měnit a v souvislosti se začátkem Ramadánu dochází k uvolňování.

Nepřísnější opatření platila v Emirátu Dubai, ve kterém byl od 4. dubna nařízen úplný zákaz vycházení po 24 hodin denně, s výjimkou nákupů potravin, návštěvou lékáren a z důvodů poskytnutí lékařské péče.

V SAE došlo k uzavření všech veřejných akcí, atrakcí, turistických zajímavostí, hotelů, restaurací, obchodních domů. Byly zakázány návštěvy veřejných i soukromých pláží a bazénů. Taktéž poskytování drtivé většiny služeb bylo pozastaveno. Přerušena byla i městská hromadná doprava, emiráty po tuto dobu podstupovaly desinfekční kampaň. Veškeré vládní úřady byly taktéž zavřeny.

Většina z těchto opatření byla počínaje dnem 24. dubna zrušena. Co to aktuálně znamená? V emirátu Dubaj nyní platí zákaz vycházení jen od 22:00 do 6:00. Po tuto dobu se smí vycházet pouze z důvodu poskytnutí zdravotní péče. Lidé vycházející z domu, mají povinnost dodržovat předepsané odstupy dva metry a nosit roušky.

Mohou navštěvovat pouze příbuzné v 1. a 2. stupni a měli by se vyvarovat návštěv osob starších 60 let a nemocných. Těmto osobám se také nedoporučuje vycházet. Nadále je zakázané soukromé i veřejné sdružování.

Obecně pak v emirátech dochází od uvedeného data k otevření nákupních center s provozní dobou od 12:00 do 22:00. Provozovatelé mají povinnost zajistit, aby kapacita návštěvníků nepřesáhla 30 % běžného stavu. Toho bude dosaženo tak, že kapacita parkovacích míst v obchodních centrech bude limitována na 25 % parkovací kapacity k využití. Své provozy mohou opět otevřít i restaurace, které po dobu karantény směly poskytovat své stravovací služby jen formou doručení do domu. Taktéž hotely smí otevřít, při dodržení obsazenosti svým personálem na 30% a přísných hygienických opatření. Proto nadále zůstávají uzavřené hotelové bazény, sauny, posilovny, což prozatím platí i v obecné rovině.

Pokud jde o služby, jsou otevřeny zejména kadeřnické salóny, nyní ale v omezeném režimu, klienty mohou přijmout jen na základě objednání na určitou hodinu, aby nedocházel ke kumulaci lidí v těchto provozech.

V emirátu Dubaj ve nezbytných případech mohou začít fungovat i privátní obchodní společnosti, ovšem za dodržení limitu pouze 30 % obsazenosti kancelářských prostor pracovní sílou.

Od 26. dubna jsou otevřeny také vládní úřady, které po dobu Ramadanu omezují otevírací dobu na 9:00 až 14:00.

Nárůst testovaných
Za vyšším přírůstkem nakažených lidí je zřejmě značný nárůst nově testovaných lidí. SAE za celou dobu otestovaly  více jak 600 000 obyvatel a řadí se tak na přední příčky v plošném testování. Za tím účelem bylo po SAE otevřeno na 14 center testovaní tzv. Drive Through, kde se lidé mohou nechat otestovat. Ti s příznaky zdarma, veřejnost obecně za poplatek cca 3 000 korun. Výsledek je znám do 48 hodin. Testovaný se jej dozví formou zprávy o výsledku, která je k dispozici v příslušné mobilní aplikaci. Povětšinou se prý jedná o mírný průběh nakažení, který nevyžaduje hospitalizaci. Ovšem v posledním týdnu SAE zaznamenává nárůst počtu nakažených takřka o pět set osob denně.

 Jednotlivé emiráty přikročili ke kontrole pohybu pracovní síly mezi sebou navzájem, předně to platí o Abu Dhabi, Dubaji a Šardže.

Množí se také žádosti rezidentů v podobě zahraničních pracovníků o umožnění opuštění SAE, což budou místní administrativy v nadcházejícím čase řešit. V souvislosti se šířením viru začínají místní administrativy uvažovat i o budoucím zavádění kvót pro přijímání zahraničních pracovníků z vybraných států. Více ovšem k tomuto tématu nebylo zveřejněno. Vláda vydala pokyn, dle kterého se automaticky prodlužují veškerá rezidentní víza, jejichž platnost uplynula ode dne 1. března 2020 a dále, až do konce roku 2020, a to pro rezidenty, kteří se nacházejí jak v SAE, tak i za hranicemi.

V obecné rovině je obyvatelstvu doporučováno vycházet z domovů jen v nejnutnějších případech, v emirátu Dubai jen na základě předchozího povolení policie, dochází k omezování pracovní doby v privátním i veřejném sektoru, u finančních institucí a dalších úřadů..

O výstavě EXPO 2020 se rozhodne do konce května
S ohledem na pandemii je ohroženo i letošní konání Všeobecné světové výstavy – EXPO 2020 Dubai. Na konci března proběhlo jednání mezi zástupci vystavovatelských zemí včetně ČR v rámci tzv. Steering Commitee, tedy řídícího výboru EXPO 2020 s organizátorem výstavy, při kterém byla diskutována možnost odložení výstavy o jeden rok.

Tento krok navrhují některé členské státy, které jsou významně zasaženy nákazou covid-19. EXPO 2020 má začít letos 20.října a končit příští rok 10. dubna. Definitivně by se mělo rozhodnout nejpozději do konce května, do této doby by mělo dojít k hlasování na valném shromáždění členských států BIE. Pro rozhodnutí o odložení výstavy je zapotřebí dvou třetin hlasů.

Organizátor má nyní v úmyslu navrhnout a projednat s BIE možnost pořádat EXPO od října 2021 do března 2022. O této možnosti se bude jednat na virtuální konferenci 21. dubna. I pro případ změny termínu konání vláda SAE žádá o povolení nadále používat značku „EXPO 2020 DUBAI“.

Zákaz dopadá i na činnost zahraniční kanceláře CzechTrade
Za současné situace lze očekávat negativní dopad na činnost zahraniční kanceláře CzechTrade Dubaj, zejména v první polovině roku.

S ohledem na uvolňující se krizová opatření lze očekávat jistý kladný dopad na činnost ZK. Nicméně bude třeba vyčkat budoucího vývoje, i s ohledem na celkem značný denní nárůst nově nakažených.

Aktuálně je tak nutné sledovat bedlivě vývoj jak v teritoriu, tak i v ČR, zejména s ohledem na skutečnost, že stále není zřejmé, kdy budou zástupci českých společností moci vycestovat do teritoria za účelem realizace obchodních jednání.

Obecně bude pro české podniky velmi složité řešit obchodní aktivity v teritoriu, jež budou vyžadovat jejich osobní přítomnost. V řadě případů to bude nemožné a může tedy dojít ke ztrátě obchodních kontaktů.

I přes postupné uvolňování striktních opatření k zamezení šíření nákazy je třeba brát zřetel na stále značné omezení plynoucí z krizového řešení stavu jednotlivých společností, kdy jejich aktivity jsou i nadále do značné míry limitovány. Je ale nutné upozornit, že i přes tuto nepříznivou situaci je možné   poskytovat asistenční služby, k čemuž je  zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj připravena.

Autor: Michal Nedělka, CzechTrade Dubaj, 27.4.2020

 

22.4.2020, Dubaj

Ohroženo je i EXPO 2020 v Dubaji
Spojené arabské emiráty zavedly kvůli pandemii koronaviru přísná opatření, přesto mají k 22. dubnu téměř osm tisíc lidí nakažených koronavirem. Jednotlivé emiráty podporují podnikatele různými úlevami.

Dubaj vyčlenil pro podniky okamžitou finanční podporu ve výši 409 milionů dolarů. Týká se jich zproštění povinností platit municipální poplatky i další úlevy. Veškerá letecká a námořní nákladní doprava zůstala zachována.

Abu Dhabi představilo balíček v hodnotě 800 milionů amerických dolarů na podporu malých a středních firem. Také ekonomicky činné subjekty v Abu Dhabi jsou osvobozeny od různých poplatků.

Šardžá přistoupila k podpoře podnikatelských subjektů v podobě nejrůznějších úlev – například po dobu tří měsíců odpuštění povinnosti platit jakékoliv poplatky pro komerční subjekty, prominutí povinnosti platit nájmy pro vybraná ekonomická odvětví, povinnosti platit nájmy pro společnosti nacházející se v zóně Trade Centre 101. Možná je i sleva 50 procent na pokuty za dopravní přestupky spáchané do 30. června a další.

Centrální banka SAE uvolňuje 27 miliard dolarů na podporu ekonomiky, odložení splátek úvěrů, půjček, hypoték pro privátní sektor, zejména pro menší podnikatele, kde je očekáván dopad šíření koronaviru a opatření proti němu nejvíce.

Vláda SAE zřídila poradní orgán, v jehož čele stojí ministr hospodářství, a vyčlenila na 7 miliard dolarů jako balíček finanční podpory, který má posloužit k omezení dopadu na růst ekonomiky kvůli šíření nákazy. Balíček je určen na podporu lidských zdrojů a ekonomický sektor obecně. O využití finančních prostředků se bude rozhodovat dle konkrétních potřeb a na základě diskuze mezi federálními a lokálními autoritami. Poradní orgán bude vládu informovat o přijatých opatřeních na týdenní bázi.

S ohledem na mezinárodní obchod a pozici SAE (Dubaje) jako centra mezinárodního obchodu v regionu zůstává v provozu mezinárodní letecká a námořní přeprava zboží. Aktuálně jsou činěna opatření, jejichž smyslem je předně zabránit dalšímu rozšíření nákazy koronaviru v podobě nejrůznějších restrikcí. Celní úřady vrací 20 procent celních poplatků za dovezené zboží, které je prodáno na lokálním trhu.

Podle jeho slov lze očekávat pokles ekonomické výkonnosti a utlumení činnosti jednotlivých společností, i když je vyvíjena maximální snaha, aby dopady byly co nejnižší. Omezení činnosti se prozatím netýká stavebního sektoru – ten si v projektech, na které je dostatek financí, stále udržuje svou výkonnost. Opatření zamezující šíření nákazy v SAE a ve světě tvrdě dopadají na místní turistický sektor a letecké přepravce.

Taktéž zóny volného obchodu v Dubaji činí kroky k podpoře firem. Byl vydán podpůrný balíček, který předně povoluje odklad splátek nájemného o šest měsíců. Dále zavádějí usnadnění splátek, zrušení pokut pro společnosti a jednotlivce a v neposlední řadě dočasně povolují kontrakty, na jejichž základě dochází k volnému pohybu pracovních sil mezi jednotlivými společnostmi v zónách volného obchodu.

Například speciální obchodní zóna Dubai International Finance Centre podpoří své členské firmy v sektoru maloobchodu kompletním prominutím povinnosti platit nájmy v období od 1. dubna do konce června 2020 s možností prodloužení, dle vývoje situace v Dubaji.

Management přišel s touto podporou předně z důvodů snahy ulevit postiženým společnostem, které za aktuální nastalé situace byly nuceny své obchody uzavřít, aby jim ulevily od fixních nákladů spojených s placením nájmů. Podpůrný balíček dále obsahuje možnost odsunutí povinnosti platit za novou licenci o tři měsíce pro nové společnosti a dále slevu ve výši 10 % za každoroční obnovu licence pro již stávající společnosti. Došlo také ke snížení poplatku za převody nemovitostí v této zóně, a to z 5 % na 4 %.

Hranice jsou dočasně zavřeny
Zástupce CzechTrade připomíná i to, že SAE přikročily k omezení cestování a pohybu lidí. Došlo k uzavření hranic v tom smyslu, že do SAE smí přicestovat pouze občané Emirátů a členové diplomatických sborů. Do země nesmí přicestovat ani rezidenti SAE, kteří se nacházeli v době vyhlášení nařízení mimo území země. Tito rezidenti se mají hlásit na zastupitelských úřadech příslušných pro zemi, kde se aktuálně nacházejí, a bude hledáno řešení jejich návratu do SAE. Zákaz platí do odvolání. Cizinci, kteří z důvodu přerušení dopravy zůstali v SAE bez možnosti zemi opustit a jejž víza již propadla, mohou bez postihu zůstat. Termín byl stanoven od 1. března do 30. května.

Kromě toho došlo k přerušení civilní letecké dopravy národními leteckými společnostmi od 25. března do 9. dubna. Datum může být prodlouženo. Zákaz se netýká evakuačních letů a letů, které slouží k návratu letadla a posádky na domovské letiště.

Nově od 15. dubna letecká společnost Emirates zahajuje civilní lety do vybraných destinací. Jedná se o letiště London Heathrow, Frankfurt, Jakarta, Tunis, Manila, Alžír, Taipei a Chicago. Každé letadlo bude vždy před odletem z Dubaje plně dezinfikováno.

Uzavřeny jsou veškeré turistické atrakce, došlo k uzavření veškerých veřejných i privátních pláží, bazénů, parků, uzavřena jsou veškerá vzdělávací zařízení, a to minimálně do 26. dubna. Uzavřená jsou všechna nákupní centra, všechny obchody, restaurace, provoz je umožněn pouze pro doručování do domu.

Otevřeny nadále zůstávají jen obchody s potravinami, lékárny a benzínové pumpy. Byl vydán zákaz vycházení od 20:00 do 6:00, byla realizována dezinfekční akce veškerých veřejně přístupných prostor, ulic, prostředků hromadné dopravy.

V Dubaji platí na dva týdny zákaz vycházení
Nadto byl počínaje 4. dubnem pro emirát Dubaj vydán po dobu čtrnácti dní zákaz vycházení bez časového omezení denní či noční hodiny. Pohyb na ulicích je umožněn jen za účelem nákupu potravin, léků a návštěv nemocnic. Tento zákaz byl dne 17. dubna posunut o další týden, do 26. dubna (opět s možností dalšího prodloužení).

Každý je povinen prostřednictvím aplikace požádat o povolení opustit domov s uvedením důvodu, způsobu dopravy, místa bydliště a kam hodlá jít. Odejít může až po obdržení povolení, které formou sms přijde do pěti minut. Nově bylo stanoveno, že o povolení opustit dům z důvodů nákupu potravin je možné pouze jednou za tři dny.

Policie je pak oprávněna při kontrole vyžadovat toto povolení. Každý je navíc povinen domov opustit s rouškou a rukavicemi. Před vstupem do obchodů je měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Došlo k přerušení městské hromadné dopravy s výjimkou autobusové, která funguje v omezeném provozu. Z tohoto důvodu tak bude po nadcházející dobu 14 dní ekonomická činnost v Dubaji utlumena.

Nárůst testovaných
Za vyšším přírůstkem nakažených lidí je zřejmě značný nárůst nově testovaných lidí. SAE za celou dobu otestovaly  více jak 600 000 lidí a řadí se tak na přední příčky v plošném testování. Povětšinou se prý jedná o mírný průběh nakažení, který nevyžaduje hospitalizaci. Ovšem v posledních dnech SAE zaznamenává nárůst počtu nakažených takřka o pět set osob denně.

Emirát Abu Dhabi vydal nařízení zakazující místní pracovní síle cestování mezi jednotlivými destinacemi v rámci emirátu Abu Dhabi a mimo emirát Abu Dhabi. Ten samý krok učinil i emirát Dubai, pracovní síla nesmí jezdit do ostatních emirátů.

V souvislosti se zákazem vycházení, který platí v Dubaji, byly aktivovány veškeré silniční radary na non stop provoz a snímají veškerou dopravu na silnicích. Následně bude přikročeno k pokutování všech řidičů, kteří se po dobu platnosti zákazu pohybují po dubajských silnicích. Toto opatření vešlo v platnost 4. dubna, a pokutováni budou řidiči počínaje 6. dubnem.

Množí se také žádosti rezidentů v podobě zahraničních pracovníků o umožnění opuštění SAE, což budou místní administrativy v nadcházejícím čase řešit. V souvislosti se šířením viru začínají místní administrativy uvažovat i o budoucím zavádění kvót pro přijímání zahraničních pracovníků z vybraných států. Více ovšem k tomuto tématu nebylo zveřejněno. Vláda vydala pokyn, dle kterého se automaticky prodlužují veškerá residentní víza, jejichž platnost uplynula ode dne 1. března 2020 a dále, až do konce roku 2020, a to pro rezidenty, kteří se nacházejí jak v SAE, tak i za hranicemi.

V obecné rovině je obyvatelstvu doporučováno vycházet z domovů jen v nejnutnějších případech, v emirátu Dubai jen na základě předchozího povolení policie, dochází k omezování pracovní doby v privátním i veřejném sektoru, u finančních institucí a dalších úřadů.

O výstavě EXPO 2020 se rozhodne do konce května
S ohledem na pandemii je ohroženo i letošní konání Všeobecné světové výstavy – EXPO 2020 Dubai. Na konci března proběhlo jednání mezi zástupci vystavovatelských zemí včetně ČR v rámci tzv. Steering Commitee, tedy řídícího výboru EXPO 2020 s organizátorem výstavy, při kterém byla diskutována možnost odložení výstavy o jeden rok.

Tento krok navrhují některé členské státy, které jsou významně zasaženy nákazou covid-19. EXPO 2020 má začít letos 20.října a končit příští rok 10. dubna. Definitivně by se mělo rozhodnout nejpozději do konce května, do této doby by mělo dojít k hlasování na valném shromáždění členských států BIE. Pro rozhodnutí o odložení výstavy je zapotřebí dvou třetin hlasů.

Organizátor má nyní v úmyslu navrhnout a projednat s BIE možnost pořádat EXPO od října 2021 do března 2022. O této možnosti se bude jednat na virtuální konferenci 21. dubna. I pro případ změny termínu konání vláda SAE žádá o povolení nadále používat značku „EXPO 2020 DUBAI“.

Zákaz dopadá i na činnost zahraniční kanceláře CzechTrade
Za současné situace lze očekávat negativní dopad na činnost zahraniční kanceláře CzechTrade Dubaj, zejména v první polovině roku.

S ohledem na aktuální zákaz vycházení je činnost ZK značně limitována, i s ohledem na nedostupnost místních společností.

Jde jak o situaci v teritoriu, tak i v ČR, zejména s ohledem na nejistý budoucí vývoj, není zřejmé, kdy budou zástupci českých společností moci vycestovat do teritoria.

Obecně bude pro české podniky velmi složité řešit obchodní aktivity v teritoriu, jež budou vyžadovat jejich osobní přítomnost. V řadě případů to bude nemožné a může tedy dojít ke ztrátě obchodních kontaktů.

Je jistě brzy hlouběji identifikovat možné dopady, ale za současné situace, kdy dochází k utlumování aktivit jak veřejného, tak privátního sektoru za účelem zamezení šíření nákazy v SAE i v ČR, se neočekávají během dalších dvou tří měsíců nějaké významnější nové obchodní aktivity. Lze ovšem předpokládat, že aktivity nebudou utlumeny totálně, takže i přes tuto nepříznivou situaci je možné nadále poskytovat asistenční služby, k čemuž je i zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj připravena.

Autor: Michal Nedělka, CzechTrade Dubaj, 22.4.2020

14.4.2020, Dubaj

Spojené arabské emiráty zavedly kvůli pandemii koronaviru přísná opatření, přesto mají k 15. dubnu téměř pět tisíc lidí nakažených koronavirem. Jednotlivé emiráty podporují podnikatele různými úlevami.

Dubaj vyčlenil pro podniky okamžitou finanční podporu ve výši 409 milionů dolarů. Týká se jich zproštění povinností platit municipální poplatky i další úlevy. Veškerá letecká a námořní nákladní doprava zůstala zachována.

Abu Dhabi představilo balíček v hodnotě 800 milionů amerických dolarů na podporu malých a středních firem. Také ekonomicky činné subjekty v Abu Dhabi jsou osvobozeny od různých poplatků.

Šardžá přistoupila k podpoře podnikatelských subjektů v podobě nejrůznějších úlev – například po dobu tří měsíců odpuštění povinnosti platit jakékoliv poplatky pro komerční subjekty, prominutí povinnosti platit nájmy pro vybraná ekonomická odvětví, povinnosti platit nájmy pro společnosti nacházející se v zóně Trade Centre 101. Možná je i sleva 50 procent na pokuty za dopravní přestupky spáchané do 30. června a další.

Centrální banka SAE uvolňuje 27 miliard dolarů na podporu ekonomiky, odložení splátek úvěrů, půjček, hypoték pro privátní sektor, zejména pro menší podnikatele, kde je očekáván dopad šíření koronaviru a opatření proti němu nejvíce.

Vláda SAE zřídila poradní orgán, v jehož čele stojí ministr hospodářství, a vyčlenila na 7 miliard dolarů jako balíček finanční podpory, který má posloužit k omezení dopadu na růst ekonomiky kvůli šíření nákazy. Balíček je určen na podporu lidských zdrojů a ekonomický sektor obecně. „O využití finančních prostředků se bude rozhodovat dle konkrétních potřeb a na základě diskuze mezi federálními a lokálními autoritami,“ dodává Michal Nedělka. Poradní orgán bude vládu informovat o přijatých opatřeních na týdenní bázi. 

S ohledem na mezinárodní obchod a pozici SAE (Dubaje) jako centra mezinárodního obchodu v regionu zůstává v provozu mezinárodní letecká a námořní přeprava zboží. Aktuálně jsou činěna opatření, jejichž smyslem je předně zabránit dalšímu rozšíření nákazy koronaviru v podobě nejrůznějších restrikcí. Celní úřady vrací 20 procent celních poplatků za dovezené zboží, které je prodáno na lokálním trhu.

Lze očekávat pokles ekonomické výkonnosti a utlumení činnosti jednotlivých společností, i když je vyvíjena maximální snaha, aby dopady byly co nejnižší. Omezení činnosti se prozatím netýká stavebního sektoru – ten si v projektech, na které je dostatek financí, stále udržuje svou výkonnost.

Taktéž zóny volného obchodu v Dubaji činí kroky k podpoře firem. Byl vydán podpůrný balíček, který předně povoluje odklad splátek nájemného o šest měsíců. Dále zavádějí usnadnění splátek, zrušení pokut pro společnosti a jednotlivce a v neposlední řadě dočasně povolují kontrakty, na jejichž základě dochází k volnému pohybu pracovních sil mezi jednotlivými společnostmi v zónách volného obchodu.

Hranice jsou dočasně zavřeny
Zástupce CzechTrade připomíná i to, že SAE přikročily k omezené cestování a pohybu lidí. Došlo k uzavření hranic v tom smyslu, že do SAE smí přicestovat pouze občané Emirátů a členové diplomatických sborů. Do země nesmí přicestovat ani rezidenti SAE, kteří se nacházeli v době vyhlášení nařízení mimo území země. Tito rezidenti se mají hlásit na zastupitelských úřadech příslušných pro zemi, kde se aktuálně nacházejí, a bude hledáno řešení jejich návratu do SAE. Zákaz platí do odvolání. Cizinci, kteří z důvodu přerušení dopravy zůstali v SAE bez možnosti zemi opustit a jejž víza již propadla, mohou bez postihu zůstat. Termín byl stanoven od 1. března do 30. května.

Kromě toho došlo k přerušení civilní letecké dopravy národními leteckými společnostmi od 25. března do 9. dubna. Datum může být prodlouženo. Zákaz se netýká evakuačních letů a letů a letů, které slouží k návratu letadla a posádky na domovské letiště.

Nově od 15. dubna letecká společnost Emirates zahajuje civilní lety do vybraných destinací. Jedná se o letiště London Heathrow, Frankfurt, Jakarta, Tunis, Manila, Alžír, Taipei a Chicago. Každé letadlo bude vždy před odletem z Dubaje plně dezinfikováno.

Uzavřeny jsou veškeré turistické atrakce, došlo k uzavření veškerých veřejných i privátních pláží, bazénů, parků, uzavřena jsou veškerá vzdělávací zařízení, a to minimálně do 5. dubna. Uzavřená jsou všechna nákupní centra, všechny obchody, restaurace, provoz je umožněn pouze pro doručování do domu.

Otevřeny nadále zůstávají jen obchody s potravinami, lékárny a benzínové pumpy. Byl vydán zákaz vycházení od 20:00 do 6:00, byla realizována dezinfekční akce veškerých veřejně přístupných prostor, ulic, prostředků hromadné dopravy. 

V Dubaji platí na dva týdny zákaz vycházení
Nad to byl počínaje 4. dubnem pro emirát Dubaj vydán po dobu čtrnácti dní zákaz vycházení bez časového omezení denní či noční hodiny. Pohyb na ulicích je umožněn jen za účelem nákupu potravin, léků a návštěv nemocnic.

Každý je povinen prostřednictvím aplikace požádat o povolení opustit domov s uvedením důvodu, způsobu dopravy, místa bydliště a kam hodlá jít. Odejít může až po obdržení povolení, které formou sms přijde do pěti minut. 

Policie je pak oprávněna při kontrole vyžadovat toto povolení. Každý je navíc povinen domov opustit s rouškou a rukavicemi. Před vstupem do obchodů je měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Došlo k přerušení městské hromadné dopravy s výjimkou autobusové, která funguje v omezeném provozu. Z tohoto důvodu tak bude po nadcházející dobu 14 dní ekonomická činnost v Dubaji utlumena.

Nově místní administrativy začínají uvažovat – s ohledem na stále značný denní nárůst nakažených (cca 300 případů denně) – o prodloužení opatření spočívajícím v zákazu vycházení o další tři týdny až měsíc, a to pro celé SAE. 

Znamenalo by to, že restrikce by byla v platnosti i takřka po celou dobu Ramadánu. 

Za vyšším přírustkem nakažených lidí je zřejmě značný nárůst nově testovaných lidí. SAE za celou dobu otestovaly asi 600 000 lidí a řadí se tak na přední příčky v plošném testování. Povětšinou se prý jedná o mírný průběh nakažení, který nevyžaduje hospitalizaci.

Množí se také žádosti residentů v podobě zahraničních pracovníků o umožnění opuštění SAE, což budou místní administrativy v nadcházejícím čase řešit. V souvislosti s nastalou situací, šířením viru, začínají místní administrativy uvažovat i o budoucím zavádění kvót pro přijímání zahraničních pracovníků z vybraných států. Více ovšem k tomuto tématu nebylo zveřejněno

V obecné rovině je obyvatelstvu doporučováno vycházet z domovů jen v nejnutnějších případech, dochází k omezování pracovní doby v privátním i veřejném sektoru, u finančních institucí a dalších úřadů.

O výstavě EXPO 2020 se rozhodne do konce května
S ohledem na pandemii je ohroženo i letošní konání Všeobecné světové výstavy – EXPO 2020 Dubai. Na konci března proběhlo jednání mezi zástupci vystavovatelských zemí včetně ČR v rámci tzv. Steering Commitee, tedy řídícího výboru EXPO 2020 s organizátorem výstavy, při kterém byla diskutována možnost odložení výstavy o jeden rok.

Tento krok navrhují některé členské státy, které jsou významně zasaženy nákazou covid-19. EXPO 2020 má začít letos 20.října a končit příští rok 10. dubna. Definitivně by se mělo rozhodnout nejpozději do konce května, do této doby by mělo dojít k hlasování na valném shromáždění členských států BIE. Pro rozhodnutí o odložení výstavy je zapotřebí dvou třetin hlasů.

Organizátor má nyní v úmyslu navrhnout a projednat s BIE možnost pořádat EXPO od října 2021 do března 2022. O této možnosti se bude jednat na virtuální konferenci 21. dubna. I pro případ změny termínu konání vláda SAE žádá o povolení nadále používat značku „EXPO 2020 DUBAI“.

Zákaz dopadá i na činnost zahraniční kanceláře CzechTrade
Za současné situace lze očekávat negativní dopad na činnost zahraniční kanceláře CzechTrade Dubaj (ZK), zejména v první polovině roku.

S ohledem na aktuální zákaz vycházení (tato situace může dle nastíněných scénářů trvat až do 17. května a být rozšířena na celé SAE), je činnost ZK značně limitována, i s ohledem na nedostupnost místních společností. 

Jde jak o situaci v teritoriu, tak i v ČR, zejména s ohledem na nejistý budoucí vývoj, není zřejmé, kdy budou zástupci českých společností moci vycestovat do teritoria.

Obecně bude pro české podniky řešit obchodní aktivity v teritoriu, jež budou vyžadovat jejich osobní přítomnost. V řadě případů to bude nemožné a může tedy dojít ke ztrátě obchodních kontaktů. 

Je jistě brzy nějak hlouběji identifikovat možné dopady, ale za současné situace, kdy dochází k utlumování aktivit jak veřejného, tak privátního sektoru za účelem zamezení šíření nákazy v SAE i v ČR, se neočekávají během dalších dvou tří měsíců nějaké významnější nové obchodní aktivity. Lze ovšem předpokládat, že aktivity nebudou utlumeny totálně, takže i přes tuto nepříznivou situaci je možné nadále poskytovat asistenční služby, k čemuž je i zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj připravena.

Autor: Michal Nedělka, CzechTrade Dubaj, 14.4.2020

 

8.4.2020, Dubaj

Spojené arabské emiráty zavedly kvůli pandemii koronaviru přísná opatření. Jednotlivé emiráty podporují podnikatele různými úlevami.

Dubaj vyčlenil pro podniky okamžitou finanční podporu ve výši 409 milionů dolarů. Týká se jich zproštění povinností platit municipální poplatky i další úlevy. Veškerá letecká a námořní nákladní doprava zůstala zachována.

Abu Dhabi představilo balíček v hodnotě 800 milionů amerických dolarů na podporu malých a středních firem. Také ekonomicky činné subjekty v Abu Dhabi jsou osvobozeny od různých poplatků.

Centrální banka SAE uvolňuje 27 miliard dolarů na podporu ekonomiky, odložení splátek úvěrů, půjček, hypoték pro privátní sektor, zejména pro menší podnikatele, kde je očekáván dopad šíření koronaviru a opatření proti němu nejvíce.

Vláda SAE zřídila poradní orgán, v jehož čele stojí ministr hospodářství, a vyčlenila na 7 miliard dolarů jako balíček finanční podpory, který má posloužit k omezení dopadu na růst ekonomiky díky šíření nákazy. Balíček je určen na podporu lidských zdrojů a ekonomický sektor obecně. O využití finančních prostředků se bude rozhodovat dle konkrétních potřeba na základě diskuse mezi federálními a lokálními autoritami. Poradní orgán bude vládu informovat o přijatých opatřeních na týdenní bázi.

S ohledem na mezinárodní obchod a pozici SAE – Dubaje jako centra mezinárodního obchodu v regionu zůstává v provozu mezinárodní letecká a námořní přeprava zboží. Aktuálně jsou činěna opatření, jejichž smyslem je předně zabránit dalšímu rozšíření nákazy koronaviru v podobě nejrůznějších restrikcí. Celní úřady vrací 20 procent celních poplatků za dovezené zboží, které je prodáno na lokálním trhu.

Podle jeho slov lze očekávat pokles ekonomické výkonnosti a utlumení činnosti jednotlivých společností, i když jsou vyvíjeny maximální snahy, aby dopady byly co nejnižší. Omezení činnosti se prozatím netýká stavebního sektoru.

Taktéž zóny volného obchodu v Dubaji činí kroky k podpoře firem. Byl vydán podpůrný balíček, který předně povoluje odklad splátek nájemného o šest měsíců. Dále zavádějí usnadnění splátek, zrušení pokut pro společnosti a jednotlivce a v neposlední řadě dočasně povolují kontrakty, na jejichž základě dochází k volnému pohybu pracovních sil mezi jednotlivými společnostmi v zónách volného obchodu.

Hranice jsou dočasně zavřeny
Zástupce CzechTrade připomíná i to, že SAE přikročily k omezené cestování a pohybu lidí. Došlo k uzavření hranic v tom smyslu, že do SAE smí přicestovat pouze občané Emirátů a členové diplomatických sborů. Do země nesmí přicestovat ani rezidenti SAE, kteří se nacházeli v době vyhlášení nařízení mimo území země. Zákaz platí do dovolání.

Tito rezidenti se mají hlásit na zastupitelských úřadech příslušných pro zem, kde se aktuálně nacházejí, a bude hledáno řešení jejich návratu do SAE.

Vedle toho došlo k přerušení civilní letecké dopravy národními leteckými společnostmi od 25. března do 9. dubna. Datum může být prodlouženo. Zákaz se netýká evakuačních letů a letů a letů, které slouží k návratu letadla a posádky na domovské letiště.

Uzavřeny jsou veškeré turistické atrakce, došlo k uzavření veškerých veřejných i privátních pláží, bazénů, parků, uzavřena jsou veškerá vzdělávací zařízení, a to minimálně do 5. dubna. Uzavření jsou všechna nákupní centra, všechny obchody, restaurace, provoz je umožněn pouze pro doručování do domu.

Otevřeny nadále zůstávají jen obchody s potravinami, lékárny a benzínové pumpy. Byl vydán zákaz vycházení od 20:00 do 6:00, byla realizována dezinfekční akce veškerých veřejně přístupných prostor, ulic, prostředků hromadné dopravy. Tak bude probíhat denně ve stanovenou dobu až do 6:00 dne 5. dubna.

V Dubaji platí na dva týdny zákaz vycházení
Nad to byl počínaje 4. dubnem pro emirát Dubaj vydán po dobu 14 dní zákaz vycházení bez časového omezení denní či noční hodiny. Pohyb na ulicích je umožněn jen za účelem nákupu potravin, léků a návštěv nemocnic. Došlo k přerušení městské hromadné dopravy. Z tohoto důvodu tak bude po dobu 14 dní ekonomická činnost v Dubaji utlumena.

V obecné rovině je  obyvatelstvu doporučováno vycházet z domovů jen v nejnutnějších případech, dochází k omezování pracovní doby v privátním i veřejném sektoru, u finančních institucí a dalších úřadů.

O výstavě EXPO 2020 se rozhodne do konce května
S ohledem na pandemii je ohroženo i letošní konání Všeobecné světové výstavy – EXPO 2020 Dubai. Na konci března proběhlo jednání mezi zástupci vystavovatelských zemí včetně ČR v rámci tzv. Steering Commitee, tedy řídícího výboru EXPO 2020 s organizátorem výstavy, při kterém byla diskutována možnost odložení výstavy o jeden rok.

Tento krok navrhují některé členské státy, které jsou významně zasaženy nákazou covid-19. EXPO 2020 má začít letos 20.října a končit příští rok 10. dubna. Definitivně by se mělo rozhodnout nejpozději do konce května, do této doby by mělo dojít k hlasování na valném shromáždění členských států BIE. Pro rozhodnutí o odložení výstavy je zapotřebí dvou třetin hlasů.

Zákaz dopadá i na činnost zahraniční kanceláře CzechTrade
Za současné situace lze očekávat negativní dopad na činnost zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj, zejména v první polovině roku. S ohledem na aktuální zákaz vycházení je její činnost limitována. S ohledem na nejistý budoucí vývoj není zřejmé, kdy budou zástupci českých společností moci vycestovat do teritoria.

Dále lze za této situace očekávat jisté problémy s akvizicí na plánované veletrhy v SAE, i když jsou v listopadu. Patrně bude neochota firem hlásit se na veletrhy za situace, kdy není zřejmý budoucí vývoj situace ani možnosti cestování.

Obecně bude problém pro české společnosti aktuálně řešit obchodní aktivity v teritoriu, které budou vyžadovat jejich osobní přítomnost. V řadě případů to bude nemožné a může tedy z tohoto důvodu dojít ke ztrátě obchodních kontaktů. Je jistě brzy nějak hlouběji identifikovat možné dopady, ale za současné situace, kdy dochází k utlumování aktivit jak veřejného, tak privátního sektoru v teritoriu za účelem zamezení šíření nákazy, tak i v ČR, zejména pokud jde o možnosti cestovat, nejasný výhled budoucí situace v horizontu dvou, tří měsíců, neočekává se v tomto horizontu nějaké významnější nové obchodní aktivity. Lze ovšem předpokládat, že aktivity nebudou utlumeny totálně, takže i přes tuto nepříznivou situaci je možné nadále poskytovat asistenční služby, k čemuž je i zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj připravena. S akvizicí na akce to bude složitější.

Autor: Michal Nedělka, CzechTrade Dubaj, 8.4.2020

 

31.3.2020, Dubaj

Spojené arabské emiráty už mají stovky nakažených koronavirem. Dva lidé v této zemi nemoci podlehli. Jednotlivé emiráty podporují podnikatele různými úlevami.

Dubaj vyčlenil pro podniky okamžitou finanční podporu ve výši 409 milionů dolarů. Týká se jich zproštění povinností platit municipální poplatky i další úlevy. Veškerá letecká a námořní nákladní doprava zůstala zachována.

Abu Dhabi představilo balíček v hodnotě 800 milionů amerických dolarů na podporu malých a středních firem. Také ekonomicky činné subjekty v Abu Dhabi jsou osvobozeny od různých poplatků.

Centrální banka SAE uvolňuje 27 miliard dolarů na podporu ekonomiky, odložení splátek úvěrů, půjček, hypoték pro privátní sektor, zejména pro menší podnikatele, kde je očekáván dopad šíření koronaviru a opatření proti němu nejvíce.

Vláda SAE zřídila poradní orgán, v jehož čele stojí ministr hospodářství, a vyčlenila na 7 miliard dolarů jako balíček finanční podpory, který má posloužit k omezení dopadu na růst ekonomiky díky šíření nákazy. Balíček je určen na podporu lidských zdrojů a ekonomický sektor obecně. O využití finančních prostředků se bude rozhodovat dle konkrétních potřeba na základě diskuse mezi federálními a lokálními autoritami. Poradní orgán bude vládu informovat o přijatých opatřeních na týdenní bázi. 

S ohledem na mezinárodní obchod a pozici SAE – Dubaje jako centra mezinárodního obchodu v regionu zůstává v provozu mezinárodní letecká a námořní přeprava zboží. Aktuálně jsou činěna opatření, jejichž smyslem je předně zabránit dalšímu rozšíření nákazy koronaviru v podobě nejrůznějších restrikcí. Celní úřady vrací 20 procent celních poplatků za dovezené zboží, které je prodáno na lokálním trhu.

Llze očekávat pokles ekonomické výkonnosti a utlumení činnosti jednotlivých společností, i když jsou vyvíjeny maximální snahy, aby dopady byly co nejnižší. Omezení činnosti se prozatím netýká stavebního sektoru.

SAE přikročily k omezené cestování a pohybu lidí. Došlo k uzavření hranic v tom smyslu, že do SAE smí přicestovat pouze občané Emirátů a členové diplomatických sborů. Do země nesmí přicestovat ani rezidenti SAE, kteří se nacházeli v době vyhlášení nařízení mimo území země. Zákaz platí do dovolání.

Kromě toho došlo k přerušení civilní letecké dopravy národními leteckými společnostmi od 25. března do 9. dubna. Datum může být prodlouženo. Zákaz se netýká evakuačních letů a letů a letů, které slouží k návratu letadla a posádky na domovské letiště. 

Uzavřeny jsou veškeré turistické atrakce, došlo k uzavření veškerých veřejných i privátních pláží, bazénů, parků, uzavřena jsou veškerá vzdělávací zařízení, a to minimálně do 5. dubna. Uzavření jsou všechna nákupní centra, všechny obchody, restaurace, provoz je umožněn pouze pro doručování do domu.

Otevřeny nadále zůstávají jen obchody s potravinami, lékárny a benzínové pumpy. Byl vydán zákaz vycházení od 20:00 do 6:00, byla realizována dezinfekční akce veškerých veřejně přístupných prostor, ulic, prostředků hromadné dopravy. Tak bude probíhat denně ve stanovenou dobu až do 6:00 dne 5. dubna. V obecné rovině je  obyvatelstvu doporučováno vycházet z domovů jen v nejnutnějších případech, dochází k omezování pracovní doby v privátním i veřejném sektoru, u finančních institucí a dalších úřadů.

Autor: Michal Nedělka, CzechTrade Dubaj, 31.3.2020

 

18.3.2020, Dubaj

Koronaviru čelí i Blízký a Střední východ
Také arabské státy na Blízkém a Středním východě se potýkají s následky šíření koronaviru Covid-19 a čelí narůstajícím ekonomickým problémům. Na podporu hospodářství směřují stovky milionů až miliardy dolarů.

Spojené arabské emiráty mají aktuálně zhruba pětkrát méně nakažených než Česká republika. Jednotlivé emiráty podporují podnikatele různými úlevami.

Dubaj vyčlenil pro podniky okamžitou finanční podporu ve výši 409 milionů dolarů. Týká se jich zproštění povinností platit municipální poplatky i další úlevy. Veškerá letecká a námořní nákladní doprava zůstala zachována.

Abu Dhabi představilo balíček v hodnotě 800 milionů amerických dolarů na podporu malých a středních firem. Také ekonomicky činné subjekty v Abu Dhabi jsou osvobozeny od různých poplatků.

Centrální banka SAE uvolňuje 27 miliard dolarů na podporu ekonomiky, odložení splátek úvěrů, půjček, hypoték pro privátní sektor, zejména pro menší podnikatele, kde je očekáván dopad šíření koronaviru a opatření proti němu nejvíce.

Připomínáme i to, že SAE přerušily letecké spojení s Čínou, Íránem, Itálií, Libanonem, Tureckem, Sýrií a Iráku – a to až do odvolání.

Nejsou udělována víza cizincům, obecně však neplatí pro občany EU, kde je bezvízový turistický styk. Problém ovšem může nastat na straně té které země, viz Česká republika a zákaz vycestovat pro občany. Uzavřena je většina turisticky vyhledávaných míst v SAE, dále kina atd. Jsou aktuálně zrušeny veškeré akce, které se měly v průběhu března uskutečnit. Týká se i samozřejmě veletrhů. Další bude upřesňováno s ohledem na vývoj situace. Zavřeny jsou školy a veřejné instituce.

Saudská Arábie v karanténě
Také Saúdská Arábie chce v době krize podpořit zejména malé a střední firmy. Na jejich podporu má finanční balíček ve výši 13 miliard dolarů – primárně pro města Medina a Mekka, kde je vyhlášena karanténa.

Obecně je dle všeho utlumována činnost soukromého sektoru ve snaze zastavit šíření koronaviru. Společnosti, kde pracuje více jak 50 zaměstnanců musí být povinně vybaveny zařízením na měření teploty a zjišťování příznaků nákazy. Na pracovišti se v jeden čas nesmí setkat více jak 40 % všech zaměstnanců společnosti.

Pokud jde o turistický ruch, v SA jsou zastaveny veškeré mezinárodní lety až do odvolání. Omezen je vstup cizincům, nejsou udělována víza.

Také jsou zrušeny veškeré kulturní a sportovní akce, veškerá veřejná i soukromá sportoviště jsou uzavřena stejně jako školy a veřejná zařízení.

Další země v regionu
Kuvajt – 130 nakažených, 12 uzdravených, 0 mrtvých (k 19.3.)
Kuvajtu se zatím nepodařilo dohledat podpůrné ekonomické n ástroje. Mezinárodní letiště jsou uzavřena až do odvolání. Cizinci nesmí vstoupit do země. Lidé jsou v úplné karanténě. Fungují pouze potraviny, lékárny a optiky. Krom Itálie zavedl právě Kuvajt nejdrastičtější opatření proti šíření nákazy.

Katar – 442 nakažených, 4 uzdravených, 0 mrtvých (k 19.3.)
Katar je už spolu s ČR jedinou zemí světa, která má více než 400 nakažených virem Covid-19, ale žádnou oběť na životě. Katar dnes využívá peníze z finančního balíčku na podporu ekonomiky ve výši 23 miliard dolarů. V regionu je aktuálně nejvíce postiženou zemí. Vláda zakázala vstup do země všem cizincům, ale i rezidentů, a to na dobu 14 dní. Místní občané musejí po návratu z ciziny automaticky na 14 dní do karantény. Z nařízení je přerušena také veškerá vnitrostátní doprava, MHD... Transitní lety zatím nejsou přerušeny. Uzavřena jsou veškerá vzdělávací a veřejná zařízení do odvolání a zrušeny všechny sportovní akce.

Omán – 24 nakažených, 12 uzdravených, 0 mrtvých
Podporu ekonomiky zatím Omán neřeší. Letecká doprava je utlumena, přicestovat mohou jen občané Ománu, ti ovšem mají zakázáno vycestovat. Uzavřena veškerá vzdělávací a veřejná zařízení do odvolání, sportoviště, kluby, turistické atrakce – vlastně všechny prostory, kde se může scházet více lidí

Bahrajn – 242 nakažených, 88 uzdravených, 1 mrtvý
Finanční balíček ve výši 11,5 miliardy dolarů má podpořit lokální ekonomiku jako například výplaty mezd pro soukromý sektor, kde se to bude jevit jako nezbytné a účelné ze speciálního fondu (po dobu tří měsíců). Peníze by měly sloužit i na úhrady účtů za vodu a elektřinu pro fyzické a právnické osoby, kde se to bude jevit jako nutné a účelné.
Fyzické a právnické osob jsou vyňaty z povinnosti platit veškeré municipální poplatky po dobu tří měsíců. Odkládají se splátky půjček, úvěrů, hypoték, kde se to bude jevit jako nutné.

Hranice jsou uzavřené pro každého, kdo v posledních 14 dnech navštívil Libanon, Irák a Írán. Neplatí pro občany Bahrajnu, rezidenty, občany dalších států GCC. Tito však budou vyšetřeni a bude jim nařízena karanténa po dobu 14 dní. Další cestovatelé z jiných destinací budou vyšetřeni a bude jim nařízena dvoutýdenní karanténa. Uzavřena jsou veškerá vzdělávací a veřejná zařízení do odvolání.

Autor: Michal Nedělka, CzechTrade Dubaj, 18.3.2020

Všichni naši kolegové ze zahraničních kanceláří pravidelně přinášejí aktuální zprávy o dopadu pandemie nového koronaviru na obchodování v 58 zemích z celého světa. Toto zpravodajství můžete sledovat také na BusinessInfo.cz.