V Číně vzniká největší zóna volného obchodu

Datum: 20. 7. 2020    Související země:  Čína Čína

Konkurencí pro přístavy Singapur nebo Hongkong má být obrovská přístavní volná zóna, která vzniká na čínském ostrově Hainan. Ambiciózní projekt má být dokončen až v roce 2035, mnohé výhody ale začne průběžně nabízet zahraničním investorům již od letošního roku.

Provincie Hainan je ostrov v nejjižnější části Číny a vzhledem k blízkosti k zemím ASEAN bude Hainan FTP sloužit jako přední linie pro propojení Číny se zeměmi jihovýchodní Asie.

Na začátku června zveřejnil Ústřední výbor komunistické strany Číny společně se státní radou Masterplan, který definuje sérii speciálních nařízení pro Hainan. Jejich cílem je diverzifikovat závislost Hainanu na tradičních odvětvích a vytvořit z něj strategickou obchodní a investiční destinaci v Číně. Hainan poskytne širší V přístavní zóně se už rozjíždějí první pilotní projekty pro investory. přístup na čínský trh firmám, které se specializují na odvětví telekomunikací, turistického ruchu a vzdělávání.

PRVNÍ FÁZE BUDE DOKONČENA JEŠTĚ LETOS
Realizační kroky jsou rozděleny do několika etap. Do konce letošního roku má být spuštěna a zprovoněna Free Trade Zone (FTZ). Dalšími letošními cíli je usnadnit investice a obchod, zjednodušit regulace právního prostředí, zlepšit finanční služby a ekologické prostředí a položit základy na vybudování Hainan FTP.
Do konce roku 2025 chce vláda zprovoznit Free Trade Port systém, zvýšit průmyslovou konkurenceschopnost, zlepšit prevenci rizik a současně zefektivnit a posílit kontrolu. Postupně chce také zlepšit právo a regule potřebné pro vybudování FTP. Do konce roku 2035 pak má být dokončený a plně funkční Hainan FTP a vybudovaný systém pro volný pohyb lidí, dopravy a dat. Čínská vláda chce vytvořit světově vyspělé mezinárodní obchodní prostředí.

NOVÁ NÁMOŘNÍ KŘIŽOVATKA
Hainan Free Trade Zone vytvoří z celé ostrovní provincie regionálního konkurenta Hongkongu a Singapuru. Dalším cílem je liberalizace přeshraničního toku obchodu, investic, kapitálu, pracovníků, dopravy i dat.
Koncept Hainan FTP byl poprvé navržen v roce 2017 a v roce 2018 získala provincie Hainan souhlas s draftem plánu pro FTP. V letošním roce byl plán FTP finalizovaný a postupně se začalo s jeho realizací.
Zahraniční investoři se nyní mohou začít obracet na místní vládu ohledně nových nařízení a pilotních projektů, které bude provinční vláda postupně implementovat podle navrženého harmonogramu. Zahraniční firmy by měly pozorně sledovat nejnovější vývoj v postupném zřizování Hainan FTP, neboť v následujících měsících se očekává implementace dalších dokumentů a podpůrných nařízení vycházejících ze zveřejněného plánu. CzechTrade bude průběžně zveřejňovat aktuální informace o Hainan FTP.

Klíčové výhody pro investory na Hainanu02A13WWW-225.jpg
1. Liberalizace obchodu se zbožím a službami
Jedním z nejvýznamnějších dopadů tohoto plánu je zřízení tzv. first-line a second-line celní kontroly v Číně. Zboží přicházející na Hainan ze zahraničí bude podléhat first-line celní kontrole. V této souvislosti bude Hainan FTP vydávat seznam zboží, které bude omezeno nebo zakázáno dovážet nebo vyvážet, a dále bude specifikovat zboží, podléhající dovoznímu clu při vstupu do FTP. Zboží mimo tento seznam bude vyjmuto z placení dovozního cla, tudíž bude možné vstupovat a opouštět provincii Hainan volně. V seznamu se rovněž počítá s různými kategoriemi dováženého zboží, které bude vyjmuto z platby dovozního cla, dovozního DPH a spotřební daně, jako je např.:

 • výrobní zařízení pro vlastní použití,
 • provozní vozidla a jachty,
 • surové a doplňkové materiály dovážené pro potřeby výroby,
 • dovážené zboží nakupované rezidenty provincie/ostrova Hainan.

Zboží, které bude dále proudit z Hainanu do pevninské Číny, bude podléhat standardním procedurám, příslušným dovozním regulacím, celnímu řízení a daním.
Na podporu průmyslových firem vyrábějícím přímo na Hainanu zboží, které neobsahuje dovážený materiál, se dovozní clo nebude vztahovat také na zboží, jež bude vstupovat do pevninské Číny. Dále se celní řízení nebude vztahovat na zboží přicházející na Hainan z pevninské Číny, které se pak bude vracet zpět. Toto zboží musí být naloženo a vyloženo pod celním dozorem ve speciálních zónách ve FTP a musí být skladováno odděleně od ostatního zboží, které podléhá celní kontrole. Provincie Hainan tedy vytvoří více těchto speciálních celních kontrolních míst, což pomůže místní vládě implementovat více flexibilních dovozních a vývozních opatření. Ostrov rovněž vytvoří efektivní “single window” pro vývoz a dovoz zboží z ostatních zemí.

2. Usnadnění investic a otevření klíčových sektorů
Plán počítá s implementací investičního systému s “minimálním povolovacím systémem”. Tento systém bude zahrnovat speciální přístup na trh, umožňující pokud možno co nejvíce uvolněný přístup do Hainan FTP. Stejně tak bude počítat i s negativním seznamem pro zahraniční investice. Obecně bude tento plán aplikovat systém, jehož prostřednictvím získají zahraniční firmy širší přístup na trh v provincii Hainan. To bude umožněno díky implementaci nového systému pro vstup na trh, který bude obsahovat:

 • vytvoření komplexního registračního systému,
 • uvolnění licenčních a schvalovacích požadavků pro určité investiční oblasti,
 • implementaci národního předvstupního zacházení a zároveň negativního seznamu pro zahraniční investice, což umožní redukci zákazů a omezení pro zahraniční investory,
 • podporu rozvoje řídícího systému pro inovativní investice, zaměřeného na kontrolu procesu s využitím moderních metod, jako je např. elektronické licence.

Předpokládá se, že do r. 2025 bude příjem získaný z nové zahraniční investice do turismu, moderních služeb a hi-tech společností osvobozen od platby korporátní daně.

Dále budou na Hainanu podporována následující odvětví:

 • Telekomunikace
 • Finančnictví a pojišťovnictví
 • Zdravotní pojištění 
 • Vzdělávání
 • Turismus

Tento plán rovněž vytvoří lepší prostředí pro byznys, včetně posílení ochrany práv duševního vlastnictví a vytvoření otevřenějšího a rovného investičního prostředí pro všechny hráče na trhu. Vše povede k vytvoření mezinárodně srovnatelného daňového systému zaměřeného na principu nulových dovozních cel, nižších daní a zjednodušení daňového systému.
S cílem zatraktivnit obchodování na Hainanu se rovněž nabízí využití preferenční sazby daně z příjmů ve výši 15 % pro určené fyzické osoby. Korporátní daň pro podporované společnosti bude rovněž ve výši 15 %. Kvalifikované kapitálové výdaje společností budou také povoleny k plnému odpočtu, nebo bude možné využít zrychlených odpisů před zdaněním.

Jednotlivé realizační etapy Masterplanu:
Do konce roku 2020:

 • Spustit a zprovoznit Free Trade Zone (FTZ)
 • Zlepšit mezinárodní otevřenost pro zahraniční státy
 • Usnadnit investice a obchod, zjednodušit regulace právního prostředí, zlepšit finanční služby a ekologické prostředí
 • Položit základy na vybudování Hainan FTP

Do konce roku 2025:

 • Zprovoznit Free Trade Port systém
 • Vybudovat stabilní obchodní prostředí
 • Zvýšit průmyslovou konkurenceschopnost, zlepšit prevenci rizik a současně zefektivnit a posílit kontrolu
 • Postupně zlepšit právo a regule potřebné pro vybudování FTP

Do konce roku 2035

 • Mít dokončený a plně funkční Hainan FTP
 • Mít vybudovaný systém pro volný pohyb lidí, dopravy a dat
 • Vytvořit světově vyspělé mezinárodní obchodní prostředí

Do konce roku 2050:

 • High-level Free Trade Port se silným mezinárodním vlivem

Zdroj: CzechTrade
Autor: Aleš Červinka, CzechTrade Šanghaj