Rozvoj informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod

Analýzy a studie o možnostech uplatnění českých firem na zahraničních trzích.

OPPP-EU.jpg
"TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR"

Seznam studií:

Opportunities for Czech Service Providers

Obsah analýzy:
A market study to identify opportunities on the Danish market for Czech service providers within the fields of business services, civil engineering and health services.

Další informace získáte:
Ing. Ivana Kunteová
e-mail: ivana.kunteova@czechtrade.cz

Specifikace možností uplatnění českých firem na italském trhu spotřebním zbožím

Obsah analýzy:
Cílem projektu bylo zhodnocení možností uplatnění českých firem na italském trhu spotřebním zbožím a to zejména v obchodních řetězcích v Itálii. Obsah studie má přispět k uplatnění firem z ČR na italském trhu.

Další informace získáte:
Mgr. Olga Kedroňová
e-mail: olga.kedronova@czechtrade.cz

Analýza možností a efektivity zřízení jednotných kontaktních míst v rámci podpory exportu

Obsah analýzy:
Navržená analýza navázuje na Aktualizovanou analýzu ekonomických dopadů návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu, která potvrdila, že přeshraniční poskytování služeb, které přijetí a implementace směrnice významně zjednoduší, podporuje nejen růst aktivit podnikatelů z ČR na zahraničních trzích, ale rovněž ekonomiky ČR jako celku. Jedním z nástrojů, který jsou členské státy v souvislosti s implementací směrnice povinny zavést, je zřízení tzv. jednotných kontaktních míst (dále jen JKM). Tato povinnost vyplývá z ustanovení článků 6-8 a recitálu 48 návrhu směrnice. JKM budou plnit celou řadu úkonů souvisejících zejména se splněním postupů a formalit potřebných pro přístup na trh. Součástí služeb poskytovaných JKM bude i poskytování veškerých relevantních informací týkajících se formálních podmínek podnikání v oblasti služeb. Cílem projektu je navrhnout nejvhodnější řešení zřízení JKM, jejichž činnost, jak již bylo výše uvedeno, je vymezena Směrnicí o službách na vnitřním trhu. Obecně lze říci, že JKM budou poskytovat dva typy služeb - poskytování informací o konkrétních formálních podmínkách podnikání v sektoru služeb a zprostředkování veškerých potřebných formalit souvisejících s přístupem a výkonem dané činnosti ("one-stop-shop") - v kontextu Směrnice.

Další informace získáte:
Mgr. Olga Kedroňová
e-mail: olga.kedronova@czechtrade.cz

Rukovět exportéra pro vstup na čínský trh

Obsah analýzy:
Tento dokument vznikl v období listopad 2005 - březen 2007 jako stručný výtah ze souhrnu nejdůležitějších zkušeností a poznatků českých firem a z informací CzechTrade a partnerů o aktuálních příležitostech a rizicích při obchodování s Čínou. Na jejich vzájemné výměně a shromažďování se prostřednictvím jedenácti pracovních workshopů, pořádaných nebo spoluorganizovaných agenturou CzechTrade, podílelo téměř dvě stě zástupců českých firem.
Dokument si neklade za cíl poskytnout vyčerpávající informace o problematice obchodování s čínskými partnery. Nabízí však vodítko v záplavě často protichůdných informací, úhlů pohledu i zkušeností, a má ambici být Vám základním rozcestníkem, návodem a příručkou pro snazší orientaci v záplavě českých i zahraničních informačních zdrojů o Číně.

Další informace získáte:
Mgr. Olga Kedroňová
e-mail: olga.kedronova@czechtrade.cz

Specifikace možností uplatnění českých firem v dodávkách pro průmysl v Číně

Obsah analýzy:
Zhodnotit možnosti uplatnění firem z ČR v dodávkách pro vybrané oblasti průmyslu v Číně, s cílem podpořit takovéto firmy při jejich vstupu na tento trh

Další informace získáte:
Ing. Milan Ráž
e-mail: milan.raz@czechtrade.cz

Analýza služeb souvisejících s podnikáním pro potřeby nového programovacího období SF 2007-2013

Obsah analýzy:
Hlavním cílem analýzy je popsat a zanalyzovat současnou situaci v sektoru vybraných služeb v ČR (jak v národním, tak i mezinárodním kontextu) a na základě zjištěných faktů navrhnout možná opatření pro zlepšení situace v tomto sektoru, včetně vytvoření předpokladů pro mezinárodní uplatnění vybraných služeb v novém programovacím období 2007-2013.

Další informace získáte:
Mgr. Olga Kedroňová
e-mail: olga.kedronova@czechtrade.cz

Aktualizace - Analýza dopadů Směrnice EU o službách na vnitřním trhu na ekonomiku ČR a její význam pro uplatnění podnikatelských subjektů z ČR v mezinárodním prostředí

Obsah projektu:
Cílem projektu je zhodnotit dopady přijetí směrnice ve znění schváleném v prvním čtení Evropským parlamentem a tyto výsledky použít k přípravě firem z ČR na dopady budoucí implementace této směrnice.

Další informace získáte:
Mgr. Olga Kedroňová
e-mail: olga.kedronova@czechtrade.cz

Možnosti uplatnění firem z ČR na slovenském trhu

Obsah projektu:
Studie si klade za cíl analyzovat možnosti využití biomasy jako energetického zdroje na území Slovenska a nalézt možnosti pro uplatnění firem z ČR v tomto sektoru.

Další informace získáte:
Ing. Jana Trnková
e-mail: jana.trnkova@czechtrade.cz

Možnosti uplatnění firem z ČR na gruzínském trhu

Obsah projektu:

Studie si klade za cíl:ověřit kusé informace o možnostech dodávek do Gruzie; provést analýzu rozvoje hlavních odvětví průmyslu Gruzie v období 2005 - 2015 se zaměřením na rozhodující odvětví (zejména na energetiku jakožto limitující faktor dalšího ekonomického rozvoje);stanovit předpoklady dovozů strojírenského zařízení pro vybrané odvětví průmyslu Gruzie celkem;z celkových předpokládaných dovozů stanovit možný podíl dovozů z ČR.

Další informace získáte:
Mgr. Olga Kedroňová
e-mail: olga.kedronova@czechtrade.cz

Možnosti uplatnění firem z ČR na bulharském trhu - studie: "Koncepce pro obnovu, údržbu a přenesenou správu a údržbu soustavy veřejného osvětlení pro bulharská města

Obsah projektu:
Tato studie poskytuje komplexní pohled na problematiku veřejného osvětlení v Bulharsku. Nejprve jsou důkladně zpracovány obecné charakteristiky bulharského energetického trhu. Další kapitoly se podrobně zabývají technickými parametry veřejného osvětlení v hlavním městě Bulharska - Sofii. Hlavní část studie tvoří údaje o programu obnovy veřejného osvětlení v Sofii. Tyto informace jsou nejdůležitější pro firmy z ČR.

Další informace získáte:
Ing. Emil Chasiok
e-mail: emil.chasiok@czechtrade.cz

Možnosti uplatnění firem z ČR v dodávkách pro těžký průmysl v Chile - studie

Obsah projektu:
Cílem projektu bylo zpracování studie o možnostech zapojení firem z ČR do zakázek pro těžký průmysl v Chile. Obsah studie má přispět k uplatnění firem z ČR na chilském trhu.

Další informace získáte:
Mgr. Olga Kedroňová
e-mail: olga.kedronova@czechtrade.cz

Možnosti uplatnění firem se sídlem v ČR na běloruském trhu-studie: Možnosti uplatnění firem z ČR v dodávkách pro průmysl

Obsah projektu:
Cílem projektu bylo zpracování studie o možnostech zapojení firem z ČR do zakázek pro průmysl v Bělorusku. Obsah studie má přispět k uplatnění firem z ČR na běloruském trhu.

Další informace získáte:
Mgr. Olga Kedroňová
e-mail: olga.kedronova@czechtrade.cz

Možnosti českých firem při zapojení do elektrárenského průmyslu na tureckém trhu s ohledem na možnou spolupráci

Obsah projektu:
Cílem projektu bylo zpracování studie o možnostech zapojení českých firem do elektrárenského průmyslu v Turecku. Ve studii byla zpracována obecná charakteristika tureckého energetického trhu a konkrétně byla popsána charakteristika elektrárny SOMA a možnosti zapojení českých firem do její rehabilitace. Obsah studie má přispět k uplatnění firem z ČR na tureckém trhu.

Další informace získáte:
Mgr. Olga Kedroňová
e-mail: olga.kedronova@czechtrade.cz

Možnosti uplatnění českých firem na ruském trhu

Obsah projektu:
Cílem projektu bylo zpracování studie o možnostech zapojení firem z ČR do zakázek pro obnovu vodohospodářské infrastruktury v oblasti Petrohradu. Obsah studie má přispět k uplatnění firem z ČR na ruském trhu.

Další informace získáte:
Mgr. Olga Kedroňová
e-mail: olga.kedronova@czechtrade.cz

Možnosti uplatnění firem z ČR na argentinském trhu

Obsah projektu:
Zhodnotit možnosti uplatnění firem z ČR vyrábějících zařízení pro tepelné elektrárny v Argentině, s cílem podpořit takovéto firmy při jejich obchodu s touto zemí a navázat tak na dodávky investičních celků, které firmy z ČR v minulosti do Argentiny, ale i do dalších zemích Latinské Ameriky realizovaly.

Další informace získáte:
Mgr. Olga Kedroňová
e-mail: olga.kedronova@czechtrade.cz