Zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace o agentuře.

Povinné informace

Informační povinnosti vyplývající z platných zákonů České republiky plníme přehledným souhrnem všech povinně zveřejňovaných informací.

Vyřizování žádostí o informace

Jak získat informace o CzechTrade.

Protikorupční opatření CzechTrade

Protikorupční opatření byla přijata za účelem eliminace rizika možné korupce/korupčního jednání v rámci činnosti agentury, jakož i vzniku korupčního prostředí. Strategie protikorupčních opatření v agentuře je založena na vládní strategii v boji proti korupci, přičemž minimální rozsah nastavení mantinelů systému je dán Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva průmyslu a obchodu.

Interní protikorupční opatření CzechTrade

Protikorupční opatření České agentury na podporu obchodu CzechTrade je jednou ze součástí vnitřních kontrolních mechanismů. Neopominutelnou částí je fáze prevence, kdy je využíváno dostupných nástrojů tak, aby bylo docíleno maximální možné minimalizace rizika vzniku korupčního jednání a eliminace vzniku korupčního prostředí.