Interní protikorupční opatření CzechTrade

Protikorupční opatření České agentury na podporu obchodu CzechTrade je jednou ze součástí vnitřních kontrolních mechanismů.

Neopominutelnou částí je fáze prevence, kdy je využíváno dostupných nástrojů tak, aby bylo docíleno maximální možné minimalizace rizika vzniku korupčního jednání a eliminace vzniku korupčního prostředí.

Oznámení při podezření z možného korupčního jednání

Oznámení při podezření z možného korupčního jednání možno uplatnit následujícími způsoby:

1) CzechTrade zřídil za účelem efektivního umožnění podání podnětů při podezření z možného korupčního jednání e-mailovou adresu, která je spravována v rámci interního protikorupčního programu CzechTrade určeným prošetřovatelem podaných oznámení na podezření korupčního jednání. Všechna podaná oznámení budou bez zbytečného odkladu posouzena a následně prošetřena. V případě vyhodnocení možnosti výskytu korupčního jednání v CzechTrade budou učiněny příslušné kroky směřující jak dovnitř, tak vně agentury, tzn. zpracována zpráva pro generálního ředitele s dopady do interních postupů ve smyslu přijetí opatření k odstranění podmínek, které mohly být jedním z aspektů vedoucích k protiprávnímu jednání a zároveň budou učiněny relevantní kroky vůči příslušným orgánům veřejné moci (orgánům činným v trestním řízení).

Oznámení je možno podávat na následující e-mailové adrese: korupce@czechtrade.cz

2) Oznámení při podezření z možného korupčního jednání je možno učinit též písemnou formou na adrese sídla CzechTrade:

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

3) Přímo v CzechTrade je dále zřízena ve 2. patře pro účely listinných podání oznámení z možného korupčního jednání protikorupční schránka s názvem: „Oznámení na podezření korupčního jednání“, kde je rovněž možno podávat listinná oznámení.

Všechna oznámení podaná výše uvedenými způsoby budou posouzena a následně prošetřena postupem stanoveným v interním protikorupčním programu CzechTrade.

Poslední aktualizace - duben 2023

Seznam dokumentů