Přehled zákonů

Přehled nejdůležitějších předpisů, jimiž se CzechTrade při svém jedníní a rozhodování řídí.

Nejdůležitější předpisy, jimiž se povinný subjekt při svém jednání a rozhodování řídí, které upravují právo žádat o informace a povinnost poskytovat informace a které upravují práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu jsou k nalezení na adrese portálu veřejné správy.

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto slmluv a o registru smluv
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních jednotek složek státu a státních organizací s majetkem státu
 • Vyhláška MI č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňování o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu