Protikorupční opatření CzechTrade

Protikorupční opatření byla přijata za účelem eliminace rizika možné korupce/korupčního jednání v rámci činnosti agentury, jakož i vzniku korupčního prostředí.

Strategie protikorupčních opatření v agentuře je založena na vládní strategii v boji proti korupci, přičemž minimální rozsah nastavení mantinelů systému je dán Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva průmyslu a obchodu.

Protikorupční opatření České agentury na podporu obchodu CzechTrade byla zpracována a přijata za účelem eliminace rizika možné korupce/korupčního jednání v rámci činnosti agentury, tj. jeho úplné odstranění nebo v maximální možné míře omezení předpokladů jeho vzniku, jakož i vzniku korupčního prostředí.

Nedílnou součástí protikorupčních opatření je interní protikorupční program agentury, jehož cílem je vytipování rizikových oblastí, rozpracování postupu a mechanismů pro řízení jednotlivých možných rizikových oblastí. Důraz je kladen rovněž na prevenci. Interní protikorupční program ve své aktuální verzi sleduje rovněž úkoly plynoucí z jednotlivých vládních usnesení přijímaných v oblasti boje s korupcí a jejich rozpracování příslušnými zaměstnanci agentury.

Strategie protikorupčních opatření v agentuře je založena na Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, ve znění usnesení vlády ze dne 2.10.2013 č. 752 a na podkladě usnesení vlády č. 851 ze dne 13.11., kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstva průmyslu a obchodu, a dále ve znění usnesení vlády č. 1057 ze dne 15.12.2014 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015-2017 a o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015.

V rámci protikorupčních opatření přijatých v CzechTrade a zajištění transparentního zpřístupňování informací je dále pravidelně zveřejňován seznam poradců ve smyslu požadavku strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013-2014 a dále zveřejňuje všechny nabídky prodeje nepotřebného majetku CzechTrade.

Aktuální verze interního protikorupčního programu agentury je zveřejněna v sekci Protikorupční opatření CzechTrade – Interní protikorupční program CzechTrade.

Poslední aktualizace - srpen 2022