Vyřizování žádostí o informace

Jak získat informace o CzechTrade.

Agentura poskytuje informace vztahující se k její působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žadatelem může být každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Agentura poskytne informaci na žádost podanou ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., je možno podat telefonicky, písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, a to:

  • Telefonicky na čísle: +420 224 907 579
  • Písemně na adrese: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Žádost je podána dnem jejího doručení Agentuře.

Žádost musí splňovat všechny náležitosti stanovené zákonem o svobodném přístupu k informacím (§ 14). Pokud žadatel požaduje při podání ústní žádosti její písemné vyřízení, sdělí, zda si převezme písemnou informaci osobně, nebo poskytne doručovací adresu. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud je zřízena, v opačném případě postačí podání na kteroukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Poplatky za poskytnutí informace nejsou stanoveny. Podle zákona je však Agentura oprávněna žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. V případě, kdy bude za poskytování informace požadována úhrada, bude tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před samotným poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto nezaplatí, Agentura žádost odloží.  

Lhůta pro vyřízení informace činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Tuto lhůtu je možno prodloužit nejvýše o 10 dní z důvodů stanovených v zákoně o svobodném přístupu k informacím (§ 14) s tím, že o této skutečnosti bude žadatel vždy informován, a to ještě před uplynutím lhůty k vyřízení žádosti.

V případě žádosti o informace, která je nesrozumitelná, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel vyzván (do 7 kalendářních dnů od podání žádosti) k jejímu upřesnění, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Nestane-li se tak, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.  

O odložení žádosti bude rozhodnuto Agenturou v případě, kdy brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti a tato vada nebude žadatelem na výzvu Agentury (do 7 kalendářních dnů od podání žádosti) zhojena ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy k opravě.

Pokud se požadované informace nevztahují k působnosti Agentury, bude rozhodnuto o jejím odložení a tato skutečnost bude žadateli sdělena do 7 dnů ode dne podání žádosti.

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Místem pro podání odvolání je Agentura. Odvolání je spolu se spisovým materiálem následně předloženo k rozhodnutí nadřízenému orgánu, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání žadatele ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho předložení povinným subjektem.

Žadatel může podat stížnost v případě, kdy nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízení žádosti. Stížnost se podává ústně nebo písemně, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Místem podání stížnosti je Agentura. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Přehled žádostí o informace je pravidleně zveřejňovaný ve zprávách o činnosti.