Španělská vláda schválila plán oběhového hospodářství PERTE. Má pomoci při přechodu na efektivnější a udržitelnější využívání zdrojů ve výrobě

Datum: 11. 3. 2022    Průmyslový obor: Voda, odpady a životní prostředí;     Teritoriální zaměření:  Španělsko Španělsko

Španělsko schválilo plán cirkulární ekonomiky PERTE s cílem přechodu na efektivnější a udržitelnější výrobní systém využívání zdrojů.

Rada ministrů Španělského království na návrh ministerstva pro ekologickou transformaci a demografickou výzvu (MITECO) schválila dne 8. března 2022 Strategický projekt obnovy a ekonomické transformace oběhového hospodářství (PERTE), tj. plán zaměřený na urychlení přechodu k efektivnější a udržitelnější výrobě při využívání zdrojů. Jeho cíle korespondují s těmi, které si vytyčila  Španělská strategie oběhového hospodářství pro rok 2030 a má tak učinit ze Španělska silného hráče v mezinárodní perspektivě, co se týká nakládání s odpady, recyklací a opětovným použitím. Cirkulární ekonomika PERTE se rovněž snaží zvýšit konkurenceschopnost průmyslových odvětví, podniků obecně a zajistit zemi větší strategickou autonomii v kontextu vysoké mezinárodní nejistoty.

 

Na tiskové konferenci po Radě ministrů o tom hovořila viceprezidentka a ministryně pro ekologickou transformaci a demografickou výzvu Teresa Ribera. „PERTE výrazným způsobem přispěje k úsilí španělské vlády posílit strategickou autonomii Španělska, pokud jde o dostupnost surovin a snížit naši zranitelnost vůči globálním krizím,“ zdůraznila.

 

Cirkulární ekonomika předpokládá změnu paradigmatu ve výrobě a spotřebě, při níž se materiály a zdroje udrží v ekonomice tak dlouho, jak je to jen možné. Vyprodukovaný odpad se sníží na minimum a zbytek se zužitkuje, přičemž se jeho složky znovu použijí ve výrobním procesu. V tomto smyslu viceprezidentka Ribera zdůraznila, že: „Současný ekonomický model lineárního růstu je neudržitelný. Španělsku není tato realita cizí, a proto pracujeme na hledání komplexních řešení, na kterých se podílejí všichni aktéři.“

 

ROZŠÍŘENÍ OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VE ŠPANĚLSKÉM PRŮMYSLU

Tímto způsobem se PERTE zavázal ke třem základním cílům pro rozvoj cirkulární ekonomiky ve španělském průmyslu: prvním cílem je propagace ekodesignu produktů, aby byly odolnější, opravitelné již od jejich samotného původu a snižovaly odpad. Druhým cílem je zlepšení nakládání s odpady prostřednictvím čistíren, které zvyšují opětovné použití, recyklaci a začlenění zpětně získaných surovin do výroby nových produktů. Třetí cíl se snaží podpořit digitalizaci spojenou s oběma výše zmíněnými cíli, jenž zlepší konkurenceschopnost a inovace průmyslové struktury v jakémkoli odvětví. K dosažení těchto cílů stanovil PERTE finanční pomoc ve výši 492 milionů eur a plánuje zmobilizovat prostředky ve výši více než 1 200 milionů mezi veřejnými a soukromými investicemi od roku 2022 do roku 2026. Plán se skládá z 18 nástrojů rozdělených do dvou skupin akcí: akce v klíčových sektorech, které mají rozpočet 300 milionů, a průřezové akce na podporu oběhového hospodářství v podnicích, dotované 192 miliony.

 

PRŮŘEZOVÁ STRATEGIE

Vzhledem k transverzální povaze, která charakterizuje oběhové hospodářství, je jedna ze dvou linií činnosti PERTE specificky zaměřena na výrobní procesy. Zahrnuje program podpory oběhového hospodářství v podnikatelské sféře s cílem zlepšit konkurenceschopnost, inovace, průmyslové struktury hospodářství a bude rozdělen do čtyř kategorií: snížení spotřeby primárních surovin; ekodesign; odpadové hospodářství a digitalizace.

Opatření, uvažovaná v plánu, lze nalézt především v bodě 12 Plánu obnovy, transformace a odolnosti (PRTR): Política Industrial España 2030. Zmíněné prostředky mají ovšem přesah dále a prostupují do dalších bodů plánu z hlediska tvorby synergie s ostatními PERTE v oblastech, jako je stavebnictví; zemědělství, chov dobytka a rybolov; vodní hospodářství; energie a obnovitelné zdroje; cestovní ruch nebo rekvalifikace, odborné vzdělávání a zelená zaměstnanost. Podniky jsou dotovány v hodnotě 100 milionů eur v první výzvě, jež lze rozšířit o dalších 92 milionů v závislosti na příjmu a poptávce.

 

PODPORA CIRCULARITY VE STRATEGICKÝCH SEKTORECH

Druhá možnost, financovaná částkou 300 milionů eur, je nástroj určený pro podporu zavádění oběhových programů ve Španělsku, zejména ve třech konkrétních odvětvích, která se zabývají vážnými problémy udržitelnosti: textilní móda, plasty a obnovitelné energie. Tyto tři sektory mají v zemi vysokou míru implementace, velká očekávání potenciálního růstu s produkcí velkého objemu odpadu a nutnost dát větší impuls cirkulární ekonomice. Na druhé straně potíže s přístupem k potřebné technologii spolu s vysokými náklady, které dnes charakterizují procesy opětovného použití a zpracování jejich odpadu, činí veřejnou podporu nezbytnou pro projekty, které tuto transformaci podporujía doplňují obchodní úsilí v této oblasti. Pro každé odvětví připadá podpora ve 100 milionů eur.

 

Příležitosti pro české firmy:

 

TEXTIL A MÓDA

Textilní sektor, jeden z nejdůležitějších ve Španělsku, představuje environmentální výzvy kvůli dopadu způsobenému jeho rychlým modelem výroby a spotřeby. Aby zlepšila svou mezinárodní konkurenceschopnost a nabídla spotřebitelům bezpečné, vysoce kvalitní a cenově dostupné textilní výrobky, bude PERTE jednat tak, aby do odvětví začlenila suroviny s nízkým dopadem, investovala do technologií a infrastruktur, které usnadňují opětovné použití a recyklaci, a bude podporovat opatření ke zlepšení sledovatelnosti výrobků a materiálů.

 

SEKTOR PLASTŮ

Odvětví plastů hledá účinné alternativy pro recyklaci a využití svého odpadu, a to kvůli vysokým dopadům na životní prostředí, stále vyšším nárokům na míru recyklace nebo potřebě vyhovět požadavkům na kvalitu surovin pro potravinářský sektor. To je důvod, proč PERTE zahrnuje opatření, jako je podpora ekodesignu, podpora opakovaně použitelných obalů a podpora mechanické a chemické recyklace.

 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Pokud jde o obnovitelné zdroje energie, odvětví v současnosti prochází transformací. Vyžaduje efektivní nakládání s odpadem produkovaným těmito technologiemi a modernizaci zařízení. Komponenty, jako jsou lopatky větrných turbín, fotovoltaické panely nebo akumulátory, musí být začleněny do schématu cirkulární výroby a opětovného použití, v souladu s vedoucím postavením země ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Z tohoto důvodu bude plán podporovat ekodesign produktů souvisejících se sektorem čisté energie, jakož i rozvoj zařízení a systémů, které umožní zvýšit opětovné použití a recyklaci těchto produktů. Kromě toho, PERTE umožní financovat zařízení na zpracování (dnes ve Španělsku nedostačující), která usnadňují obnovu cenných materiálů, jako je lithium nebo lithium-iontové baterie, a také vývoj systémů pro implementaci druhé životnosti baterií, baterie z elektrické mobility, které lze použít i pro jiné účely.

 

KLÍČ K EKONOMICKÉ OBNOVĚ

Cirkulární ekonomika bude jedním z klíčů k obnově španělské ekonomiky. Jedná se o tvorbu nových pracovních míst a garanci odolnosti tím, že zmírní závislost ekonomiky na ostatních zemích v době nejistoty ohledně dostupnosti surovin a dalších vstupů. Odhaduje se, že uplatnění principů oběhového hospodářství by mohlo v rámci Evropské unie zvýšit HDP Unie o dalších 0,5 % do roku 2030 a vytvořit přibližně 700 000 nových pracovních míst, z nichž alespoň 10 % by mohli připadnout Španělům. Cirkulární hospodářství bylo od počátku jedním z velkých závazků španělské vlády. Z tohoto důvodu přijala v červnu 2020 Španělskou strategii oběhového hospodářství – Španělský oběžník 2030 (Estrategia Española de Economía Circular – España Circular 2030). Ta stanoví kvantitativní cíle k dosažení nového ekologicky a ekonomicky udržitelného modelu výroby.

 

Zdroj: Gobierno de España – Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia