V roce 2018 vyrostly podnikům těžebního a hutního průmyslu Ukrajiny náklady na ochranu životního prostředí o 25 až 30 %.

Datum: 11. 6. 2019    Průmyslový obor: Hutní výroba; Slévárenství a kovárenství; Voda, odpady a životní prostředí;     Teritoriální zaměření:  Ukrajina Ukrajina

Environmentální náklady těžebních a metalurgických podniků Ukrajiny se podílejí přibližně 40 % na celkové částce, která se odvádí v zemi na ochranu životního prostředí. V roce 2018 činily kapitálové investice do ochrany životního prostředí v podnicích pro těžbu železné rudy cca 56,6 mil. EUR, zatímco v hutnictví – 93,3 mil. EUR.

Z hlediska struktury investic na metalurgických závodech převažovala opatření na ochranu ovzduší a změny klimatu – 76,6 mil. EUR, nakládání s odpady – 9,9 mil. EUR a čištění odpadních vod – cca 6 mil. EUR.
Environmentální opatření podniků zabývajících se těžbou železné rudy zahrnovala ochranu a obnovu půdy, podzemních a povrchových vod (330 mil. EUR); čištění odpadních vod (9 mil. EUR); nakládání s odpady (9,4 mil. EUR).
Z hlediska regionálního rozložení environmetálních nákladů směřovaly investice v r. 2018 především do následujících oblastí: Dněpropetrovská (316 mil EUR), Doněcká  (123 mil. EUR), Záporožská (116 mil. EUR), Kyjevská (83,3 mil. EUR), Poltavská (56,6 mil. EUR) a město Kyjev (153 mil. EUR).

Zdroj: www.delo.ua  
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.