Archiv projektů

Archiv projektů realizovaných z operačních programů Podnikání a inovace (OPPI) a Průmysl a podnikání (OPPP).

Informace k projektům financovaným EU naleznete na www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/


Projekty realizované z operačního programu Podnikání a inovace (OPPI)

Agentura CzechTrade byla realizátorem projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012“.

Jeho cílem bylo umožnit českým firmám, především malým a středním podnikům, účast na vybraných zahraničních akcích s využitím podpory z Operačního programu Podnikání a inovace. Během tří let využilo tuto možnost více než 2800 firem.

Dodavatelem projektu byla Hospodářská komora České republiky.

Agentura CzechTrade byla realizátorem projektu „Projekt Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií („Vesmír“)“.

Projekt se zaměřoval na pomoc při přípravě žádostí o vstup do programů kosmických technologií i na odborné konzultace v oblasti komercializace a internacionalizace produktů podniků, které mají v tomto směru co nabídnout. Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky ČR na světových trzích a přiblížit se úrovni předních průmyslových zemí Evropy prostřednictvím zapojení nejmodernějších technologií do mezinárodních vesmírných programů.

Jedním z výstupů projektu byla studie „Bílá kniha pro vesmír“ přinášející informace jak o společnostech a institucích, které jsou již do kosmických projektů zapojené a mohou v těchto projektech pokračovat, tak i o společnostech a institucích, které mají potenciál se do těchto projektů teprve aktivně zapojit. A to buď samostatně, nebo například na základě spolupráce s jinou společností či výzkumnou institucí.

Katalogy CZECH SPACE SECTOR

loga


Projekty realizované z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)

Agentura CzechTrade byla od 1.5.2011 do 31.12.2014 realizátorem projektu „Zefektivňování exportních služeb".

Projekt se v rámci svých aktivit zaměřoval na rozvoj znalostí a kompetencí zástupců státu vyjíždějících do zahraničí (zaměstnanci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí, agentur CzechTrade a CzechInvest). Zároveň byli účastníky rozvojových aktivit i pracovníci, kteří pomáhají českým firmám ze svých postů na centrálách daných organizací. Jádro projektu tvořili vzdělávací aktivity, jež mj. zahrnovali prezenční či e-learningové kurzy, ale třeba i koučink. Vytvořen byl rovněž nový portál Exportní akademie CzechTrade.

Jednou z nejvýraznějších aktivit celé realizace byl Kurz obchodní diplomacie (KOD), který se v minulých letech stal standardní součástí předvýjezdové přípravy pracovníků z řad cílové skupiny. Cílem kurzu byl nejen rozvoj teoretických znalostí, ale rovněž praktických schopností a dovedností. 

loga

 
Projekty realizované z operačního program Průmysl a podnikání (OPPP)

Program ukončen

Podle nařízení EU musí být informace o realizaci programu publikovány ještě deset let po jeho ukončení. Program vedl k rozvoji infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních, vzdělávacích, asistenčních a poradenských služeb poskytovaných agenturou CzechTrade; současně zesílil synergii služeb agentury a dalších služeb státu poskytovaných v oblasti mezinárodního obchodu. V rámci programu byly uskutečněny prezentace v zahraničí, vypracovány studie o vybraných oborech a zahraničních trzích.

Realizované projekty

logo


Posílení konkurenceschopnosti pražských podnikatelů v programech zahraniční rozvojové spolupráce Evropských společenství

Projekt spolufinancovaný státním rozpočtem ČR a Evropským sociálním fondem (ESF) realizovala agentura CzechTrade v období od 1. srpna 2006 do 31. července 2008 v rámci grantového schématu "Konkurenceschopnost" Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 region NUTS2 hlavní město Praha.

Projekt si kladl za cíl posílit informovanost pražských podnikatelů a jejich zaměstnanců v oblasti programů zahraniční rozvojové spolupráce Evropských společenství (ZRS ES) a předat zkušenosti s účastí ve výběrových řízeních ZRS ES. Pražské malé a střední podniky tak mohly zvýšit svou možnost uplatnění na zahraničních trzích v nových oblastech.  CzechTrade předal účastníkům bezplatných školení a individuálního poradenství praktické a konkrétní rady, jak aktivně vyhledávat užitečné informace o programech a výběrových řízeních a dále tyto informace využívat.

Žadatelem i realizátorem projektu byla Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, partnerem projektu společnost DIREKTA GROUP s.r.o.

Přejděte na internetové stránky projektu.

ilustracni obrazek

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.