ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH


Následující informace vydané dle nařízení (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), se na Vás vztahují, pokud jste oprávněným zástupcem, prokuristou, zaměstnancem nebo statutárním orgánem klienta nebo obchodního partnera agentury CzechTrade.

I. SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade se sídlem Štěpánská 15, Praha 120 00, IČO 000 01 171, státní příspěvková organizace (dále jen „Správce“), která Vás v souladu s GDPR tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 


II. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme:

A.   Na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním pro účely:

 • zasílání e-mailových pozvánek na vzdělávací akce;
 • zasílání e-mailových zpráv o novinkách;
 • zpracování fotografických a audiovizuálních výstupů z akcí a školení pro vnější komunikaci agentury.


B.   Na základě plnění obchodních smluv pro účely:

 • zasílání individuálně přizpůsobených e-mailových zpráv „CzechTrade denně“;
 • pořádání akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování;
 • plnění povinností vyplývajících z všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb českým exportérům;
 • plnění povinností vyplývajících ze zvláštních podmínek pro individuální služby českým exportérům.


C.  Na základě oprávněného zájmu správce pro účely:

 • vedení kontaktů na zástupce klientů a obchodních partnerů;
 • zasílání e-mailových obchodních sdělení o konání seminářů a konferencí, o obchodních a marketingových příležitostech (veletrhy, zahraniční poptávky, nabídky služeb);
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.


III. ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
 • Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.
 • Údaje o odborném zaměření: povolání, odborná specializace, dotazníky spokojenosti.
 • Údaje typu dokumentace z akcí: fotografie či videozáznam.


IV. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být zpřístupněné spolupracujícím organizacím Správce při plnění činností Správce v podpoře českých exportérů, a to na základě smlouvy nebo pokynu svého zřizovatele, nebo předány k dalšímu zpracování externímu zpracovateli na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Ve zvláštních případech vyplývajících ze všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb českým exportérům mohou být Vaše osobní údaje předány do třetí země.


V. DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a Správcem nebo po dobu trvání Vaší registrace k využívání našich služeb.

Po ukončení smluvního vztahu mezi Vámi zastupovanou firmou a námi nebo po ukončení Vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení Vašich osobních údajů pět let od udělení souhlasu.

Jakmile uplyne doba uložení Vašich osobních údajů nebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.


VI. JAKÁ MÁTE PRÁVA

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním marketingových sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a Vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu Správce nebo zaslanou elektronicky na poverenec-GDPR@czechtrade.cz

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na adresu Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, Štěpánská 15, Praha 120 00 nebo elektronicky na poverenec-GDPR@czechtrade.cz