Právní výhrada

Výhrada autorského práva (copyright) - Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade

Internetové stránky www.czechtrade.cz (dále jen stránky) jsou chráněny autorskými právy České agentury na podporu obchodu/CzechTrade (dále jen agentura CzechTrade) a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle autorského práva, zejména zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění (dále jen autorský zákon).

Bez předchozího písemného souhlasu agentury CzechTrade je zakázáno zhotovování tiskových, elektronických a/nebo jiných rozmnoženin stránek, jejich rozšiřování, jiné zpřístupňování, publikace a/nebo jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ust. § 11 a 12 autorského zákona.

Podle ust. § 30 autorského zákona má uživatel právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu.