Zveřejňované informace

Rozbalovací obsah

Povinné informace

Informační povinnosti vyplývající z platných zákonů České republiky plníme přehledným souhrnem všech povinně zveřejňovaných informací. 

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Přehled zákonů

Nejdůležitější předpisy, jimiž se CzechTrade při svém jednání a rozhodování řídí, které upravují právo žádat o informace a povinnost poskytovat informace a které upravují práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu jsou k nalezení na adrese portálu veřejné správy.

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto slmluv a o registru smluv
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních jednotek složek státu a státních organizací s majetkem státu

Vyřizování žádostí o informace

Agentura poskytuje informace vztahující se k její působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žadatelem může být každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Agentura poskytne informaci na žádost podanou ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., je možno podat telefonicky, písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, a to:

 • Telefonicky na čísle: +420 224 907 579
 • Písemně na adrese: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Žádost je podána dnem jejího doručení Agentuře.

Žádost musí splňovat všechny náležitosti stanovené zákonem o svobodném přístupu k informacím (§ 14). Pokud žadatel požaduje při podání ústní žádosti její písemné vyřízení, sdělí, zda si převezme písemnou informaci osobně, nebo poskytne doručovací adresu. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud je zřízena, v opačném případě postačí podání na kteroukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Poplatky

Poplatky za poskytnutí informace nejsou stanoveny. Podle zákona je však Agentura oprávněna žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. V případě, kdy bude za poskytování informace požadována úhrada, bude tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před samotným poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto nezaplatí, Agentura žádost odloží.  

Lhůta pro vyřízení 

Lhůta pro vyřízení informace činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Tuto lhůtu je možno prodloužit nejvýše o 10 dní z důvodů stanovených v zákoně o svobodném přístupu k informacím (§ 14) s tím, že o této skutečnosti bude žadatel vždy informován, a to ještě před uplynutím lhůty k vyřízení žádosti.

V případě žádosti o informace, která je nesrozumitelná, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel vyzván (do 7 kalendářních dnů od podání žádosti) k jejímu upřesnění, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Nestane-li se tak, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.  

Odložení žádosti

O odložení žádosti bude rozhodnuto Agenturou v případě, kdy brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti a tato vada nebude žadatelem na výzvu Agentury (do 7 kalendářních dnů od podání žádosti) zhojena ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy k opravě.

Pokud se požadované informace nevztahují k působnosti Agentury, bude rozhodnuto o jejím odložení a tato skutečnost bude žadateli sdělena do 7 dnů ode dne podání žádosti.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Místem pro podání odvolání je Agentura. Odvolání je spolu se spisovým materiálem následně předloženo k rozhodnutí nadřízenému orgánu, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání žadatele ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho předložení povinným subjektem.

Žadatel může podat stížnost v případě, kdy nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízení žádosti. Stížnost se podává ústně nebo písemně, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Místem podání stížnosti je Agentura. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Přehled žádostí o informace je pravidelně zveřejňovaný ve Zprávy o činnosti.

Protikorupční opatření v CzechTrade

Protikorupční opatření byla přijata za účelem eliminace rizika možné korupce/korupčního jednání v rámci činnosti agentury, jakož i vzniku korupčního prostředí.

Strategie protikorupčních opatření v agentuře je založena na vládní strategii v boji proti korupci, přičemž minimální rozsah nastavení mantinelů systému je dán Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva průmyslu a obchodu.

Protikorupční opatření České agentury na podporu obchodu CzechTrade byla zpracována a přijata za účelem eliminace rizika možné korupce/korupčního jednání v rámci činnosti agentury, tj. jeho úplné odstranění nebo v maximální možné míře omezení předpokladů jeho vzniku, jakož i vzniku korupčního prostředí.

Nedílnou součástí protikorupčních opatření je interní protikorupční program agentury, jehož cílem je vytipování rizikových oblastí, rozpracování postupu a mechanismů pro řízení jednotlivých možných rizikových oblastí. Důraz je kladen rovněž na prevenci. Interní protikorupční program ve své aktuální verzi sleduje rovněž úkoly plynoucí z jednotlivých vládních usnesení přijímaných v oblasti boje s korupcí a jejich rozpracování příslušnými zaměstnanci agentury.

Strategie protikorupčních opatření v agentuře je založena na Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, ve znění usnesení vlády ze dne 2.10.2013 č. 752 a na podkladě usnesení vlády č. 851 ze dne 13.11., kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstva průmyslu a obchodu, a dále ve znění usnesení vlády č. 1057 ze dne 15.12.2014 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015-2017 a o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015.

V rámci protikorupčních opatření přijatých v CzechTrade a zajištění transparentního zpřístupňování informací je dále pravidelně zveřejňován seznam poradců (zveřejněno v sekci povinné informace) ve smyslu požadavku strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013-2014 a dále zveřejňuje všechny nabídky prodeje nepotřebného majetku CzechTrade (zveřejněno v sekci povinné informace).

Aktuální verze interního protikorupčního programu agentury je zveřejněna v sekci Protikorupční opatření CzechTrade – Interní protikorupční program CzechTrade.

Poslední aktualizace: červen 2023

Interní protikorupční opatření v CzechTrade

Protikorupční opatření České agentury na podporu obchodu CzechTrade je jednou ze součástí vnitřních kontrolních mechanismů.

Neopominutelnou částí je fáze prevence, kdy je využíváno dostupných nástrojů tak, aby bylo docíleno maximální možné minimalizace rizika vzniku korupčního jednání a eliminace vzniku korupčního prostředí.

Oznámení při podezření z možného korupčního jednání je možno uplatnit následujícími způsoby:

 • CzechTrade zřídil za účelem efektivního umožnění podání podnětů při podezření z možného korupčního jednání e-mailovou adresu, která je spravována v rámci interního protikorupčního programu CzechTrade určeným prošetřovatelem podaných oznámení na podezření korupčního jednání. Všechna podaná oznámení budou bez zbytečného odkladu posouzena a následně prošetřena. V případě vyhodnocení možnosti výskytu korupčního jednání v CzechTrade budou učiněny příslušné kroky směřující jak dovnitř, tak vně agentury, tzn. zpracována zpráva pro generálního ředitele s dopady do interních postupů ve smyslu přijetí opatření k odstranění podmínek, které mohly být jedním z aspektů vedoucích k protiprávnímu jednání a zároveň budou učiněny relevantní kroky vůči příslušným orgánům veřejné moci (orgánům činným v trestním řízení).
  Oznámení je možno podávat na následující e-mailové adrese: korupce@czechtrade.cz
 • Oznámení při podezření z možného korupčního jednání je možno učinit též písemnou formou na adrese sídla CzechTrade:
  Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
 • Přímo v centrále CzechTrade je dále zřízena ve 4. patře pro účely listinných podání oznámení z možného korupčního jednání protikorupční schránka s názvem: „Oznámení na podezření korupčního jednání“, kde je rovněž možno podávat listinná oznámení.

Všechna oznámení podaná výše uvedenými způsoby budou posouzena a následně prošetřena postupem stanoveným v interním protikorupčním programu CzechTrade.

Poslední aktualizace - duben 2023

Seznam dokumentů


Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů klientů a partnerů agentury CzechTrade podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“)

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade se sídlem Štěpánská 15, Praha 120 00, IČO 000 01 171, státní příspěvková organizace (dále jen „Správce“), která Vás v souladu s nařízením GDPR tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících z všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb českým exportérům;
 • plnění povinností vyplývajících ze zvláštních podmínek pro individuální služby českým exportérům;
 • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
 • vedení kontaktů na zástupce klientů a partnerů;
 • zasílání obchodních sdělení o konání seminářů a konferencí, o obchodních a marketingových příležitostech (veletrhy, zahraniční poptávky, nabídky služeb);
 • pořádání akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování;
 • zpracování fotografických a audiovizuálních výstupů z akcí a školení pro vnější komunikaci agentury;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

VAŠE ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
 • Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.
 • Údaje o odborném zaměření: povolání, odborná specializace, dotazníky spokojenosti.
 • Údaje typu dokumentace z akcí: fotografie či videozáznam.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být zpřístupněné externím subjektům a organizacím, s nimiž Správce spolupracuje při plnění svých úkolů, a to na základě zvláštní smlouvy anebo pokynu svého zřizovatele, nebo předány k dalšímu zpracování externímu subjektu na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Ve zvláštních případech vyplývajících ze všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb českým exportérům mohou být Vaše osobní údaje předány do třetí země.

DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a Správcem anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání našich služeb.

Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi anebo po ukončení vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů pět let od udělení souhlasu.

Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

JAKÁ MÁTE PRÁVA

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním marketingových sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu Správce anebo zaslanou elektronicky na poverenec-GDPR@czechtrade.cz.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na adresu Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, Štěpánská 15, Praha 120 00 nebo elektronicky na poverenec-GDPR@czechtrade.cz.