OP PI (archiv ukončených projektů)

Předchůdce projektu OPPIK, který byl ukončen v roce 2013. V rámci něj bylo možné získat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU pro podporu Vašeho podnikání prostřednictvím projektů realizovaných agenturou CzechTrade.

Tyto projekty si kladly za cíl podpořit podniky na zahraničních trzích a zvýšit jejich konkurenceschopnost. 

Rozbalovací obsah

SVV 2013-2014

Projekt ,,Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013-2014“, který byl financován ze zdrojů EU prostřednictvím OPPI, byl k 30. 11. 2015 ukončen.

Projekt „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013-2014“ byl zaměřen na oborovou prezentaci prostřednictvím společné účasti cílových skupin – profesních (oborových) organizací a individuálních podniků (MSP, výjimečně i velké podniky) na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků na mezinárodních trzích.

Celkem 2026 subjektů, z toho 1682 MSP, 260 velkých podniků a 84 profesních organizací, se zúčastnilo 120 veletrhů konaných ve 40 zemích světa a získalo podporu ve výši téměř 233 mil. Kč.

Realizace veletrhů v rámci projektu SVV2 začala v říjnu 2013 a byla ukončena v červnu 2015.

Design

Interní projekt DESIGN realizovaný agenturou CzechTrade posktoval zvýhodněné služby profesionálních designérů z Adresáře designérů a podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na propagaci designu.

Cílem projektu České agentury na podporu obchodu/CzechTrade „Design pro konkurenceschopnost“ bylo efektivně propojovat designéry s výrobními podniky a tím zvýšit jejich mezinárodní konkurenceschopnost.

Archiv dalších projektů

Archiv projektů realizovaných z operačních programů Podnikání a inovace (OP PI) a Průmysl a podnikání (OP PP). Informace k projektům financovaným EU naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.


Projekty realizované z operačního programu Podnikání a inovace (OP PI)

Agentura CzechTrade byla realizátorem projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012“.

Jeho cílem bylo umožnit českým firmám, především malým a středním podnikům, účast na vybraných zahraničních akcích s využitím podpory z Operačního programu Podnikání a inovace. Během tří let využilo tuto možnost více než 2800 firem.

Dodavatelem projektu byla Hospodářská komora České republiky.

Agentura CzechTrade byla realizátorem projektu „Projekt Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií („Vesmír“)“.

Projekt se zaměřoval na pomoc při přípravě žádostí o vstup do programů kosmických technologií i na odborné konzultace v oblasti komercializace a internacionalizace produktů podniků, které mají v tomto směru co nabídnout. Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky ČR na světových trzích a přiblížit se úrovni předních průmyslových zemí Evropy prostřednictvím zapojení nejmodernějších technologií do mezinárodních vesmírných programů.

Jedním z výstupů projektu byla studie „Bílá kniha pro vesmír“ přinášející informace jak o společnostech a institucích, které jsou již do kosmických projektů zapojené a mohou v těchto projektech pokračovat, tak i o společnostech a institucích, které mají potenciál se do těchto projektů teprve aktivně zapojit. A to buď samostatně, nebo například na základě spolupráce s jinou společností či výzkumnou institucí.


Projekty realizované z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)

Agentura CzechTrade byla od 1.5.2011 do 31.12.2014 realizátorem projektu „Zefektivňování exportních služeb".

Projekt se v rámci svých aktivit zaměřoval na rozvoj znalostí a kompetencí zástupců státu vyjíždějících do zahraničí (zaměstnanci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí, agentur CzechTrade a CzechInvest). Zároveň byli účastníky rozvojových aktivit i pracovníci, kteří pomáhají českým firmám ze svých postů na centrálách daných organizací. Jádro projektu tvořili vzdělávací aktivity, jež mj. zahrnovali prezenční či e-learningové kurzy, ale třeba i koučink. Vytvořen byl rovněž nový portál Exportní akademie CzechTrade.

Jednou z nejvýraznějších aktivit celé realizace byl Kurz obchodní diplomacie (KOD), který se v minulých letech stal standardní součástí předvýjezdové přípravy pracovníků z řad cílové skupiny. Cílem kurzu byl nejen rozvoj teoretických znalostí, ale rovněž praktických schopností a dovedností. 


Projekty realizované z operačního program Průmysl a podnikání (OP PP)

Program ukončen

Podle nařízení EU musí být informace o realizaci programu publikovány ještě deset let po jeho ukončení. Program vedl k rozvoji infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních, vzdělávacích, asistenčních a poradenských služeb poskytovaných agenturou CzechTrade; současně zesílil synergii služeb agentury a dalších služeb státu poskytovaných v oblasti mezinárodního obchodu. V rámci programu byly uskutečněny prezentace v zahraničí, vypracovány studie o vybraných oborech a zahraničních trzích.

Realizované projekty

  • Rozvoj informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod
  • Akce CzechTrade
  • Časopis Trade Review, Příloha Hospodářských novin Služby státu exportérům, E-learningový kurz "How to Make a Bid for the World Bank Project"


Posílení konkurenceschopnosti pražských podnikatelů v programech zahraniční rozvojové spolupráce Evropských společenství

Projekt spolufinancovaný státním rozpočtem ČR a Evropským sociálním fondem (ESF) realizovala agentura CzechTrade v období od 1. srpna 2006 do 31. července 2008 v rámci grantového schématu "Konkurenceschopnost" Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 region NUTS2 hlavní město Praha.

Projekt si kladl za cíl posílit informovanost pražských podnikatelů a jejich zaměstnanců v oblasti programů zahraniční rozvojové spolupráce Evropských společenství (ZRS ES) a předat zkušenosti s účastí ve výběrových řízeních ZRS ES. Pražské malé a střední podniky tak mohly zvýšit svou možnost uplatnění na zahraničních trzích v nových oblastech. CzechTrade předal účastníkům bezplatných školení a individuálního poradenství praktické a konkrétní rady, jak aktivně vyhledávat užitečné informace o programech a výběrových řízeních a dále tyto informace využívat.

Žadatelem i realizátorem projektu byla Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, partnerem projektu společnost DIREKTA GROUP s.r.o.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Kontakty

Ing. Handrlicová Martina, PhD.
Ing. Martina Handrlicová, PhD. ředitelka odboru fondů EU a kreativních průmyslů