Individuální služby poskytované v zahraničí

Největší přidanou hodnotou služeb je znalost místního prostředí a ověřené kontakty, ke kterým by se firmy často jen obtížně samy dostávaly. 

Služby jsou vždy individuálně navrženy pro konkrétní firmy na základě jejich stávajících exportních potřeb a po konzultaci a doporučení ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade. 

Rozbalovací obsah

Market Entry

 • Obsah služby je nastaven individuálně podle potřeb firmy.
 • Až 24 hodin alokovaného času zahraniční kanceláře CzechTrade mimo země EU.
 • Až 16 hodin alokovaného času zahraniční kanceláře CzechTrade v zemích EU.
 • Individuální služba je sestavená na míru firmě, může obsahovat např. základní průzkum trhu, doporučení vhodné formy vstupu na trh, vyhledání obchodních kontaktů, podpora při zajištění logistiky, doporučení veletrhů a výstav, překlad oslovovacího dopisu/e-mailu do lokálního jazyka, poskytnutí základních informací pro založení firmy nebo pobočky, poradenství ohledně komunikačních a kulturních zvyklostí a specifik.
 • Služba je určená pro nové klienty agentury nebo podnikatelské subjekty, pro které CzechTrade realizoval zakázku před déle než pěti lety; pro klienty, kteří zásadně mění svoje exportní teritoria (např. z EU do zámoří) nebo pro klienty, kteří hledají exportní příležitost pro svoje nové výrobky.
 • Služba je bezplatná.

OSLOVENÍ POTENCIÁLNÍCH OBCHODNÍCH PARTNERŮ A OVĚŘENÍ JEJICH ZÁJMU O VÝROBEK NEBO SLUŽBU

 • Zjištění obchodních kontaktů podle zadaných kritérií, aktualizace kontaktních údajů a oslovení firem včetně prezentace nabídky produktů a služeb klienta.
 • Ověření zájmu o produkt či službu.
 • Souhrnná zpětná vazba a doporučení dalšího postupu.
 • Zjištění bonity zahraničích obchodních partnerů.

ORGANIZACE OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ

 • Zprostředkování a organizace obchodních schůzek klienta se zainteresovanými zahraničními firmami.
 • Zajištění logistiky a případné asistence a tlumočení při jednáních dle požadavků klienta.

DLOUHODOBÁ EXPORTNÍ ASISTENCE

Chcete rozvíjet své exportní aktivity na komplikovaných trzích, i když v dané zemi nemáte vlastního zástupce? Zahraniční zástupci CzechTrade působí trvale v teritoriích a dobře znají tamní obchodní zvyklosti i příležitosti.

Zjednodušte si vstup na nový zahraniční trh. 
  

Co je Dlouhodobá exportní asistence?

 • Zahraniční kancelář CzechTrade zajistí asistenci při obchodních jednáních, jednání s úřady, registraci nebo certifikaci výrobku, výběru obchodního zástupce nebo založení pobočky na daném trhu a podobně. Bude vám průběžně poskytovat informace z oboru, včetně aktuálních oborových poptávek. Zajistí průzkumy veletrhů i podporu při organizaci prezentací. Dozvíte se o konkurenci na trhu.
 • Prostřednictví služby si detailně zmapujete obchodní potenciál v zemi a získáte podporu pro systematický business developement.
 • Ušetříte finance i čas za pravidelné cesty do teritoria nebo za outsourcing místního zástupce.
 • Službu poskytujeme podle individálních potřeb klienta v délce od tří měsíců.
    

Ve kterých zemích CzechTrade poskytuje Dlouhodobou exportní asistenci?

 • Obvykle ve vzdálených teritoriích, kde se kombinují nepříznivé obchodní faktory, jakými jsou cla, časový posun, jazyková bariéra, rozsáhlé území.
 • Vedle zemí v Latiské Americe, Jihovýchodní Asii nebo Africe CzechTrade zajišťuje službu i v evropských desitnacích, například v Pobaltí nebo ve Spojeném království.
    

Je služba vhodná pro vaši firmu?

 • Služba je vhodná pro firmy působící téměř ve všech průmyslových sektorech.

B2B AKCE V ČR A V ZAHRANIČÍ

 • Sourcing Days – termínovaná osobní B2B jednání českých dodavatelů se zahraničními nákupčími na základě potvrzení zájmu obou stran doplněná o prezentaci produkce a návštěvu provozu.
 • On-line Sourcing Days – termínovaná on-line B2B jednání českých firem se zahraničními nákupčími na základě potvrzení zájmu obou stran.
 • On-line B2B Matchmaking – prezentování výrobních možností české firmy úzké skupině zahraničních obchodních partnerů.
 • Oborové podnikatelské mise v zahraničí.
 • Podnikatelské incomingové mise do České republiky.

KOMPAS - KOMPLEXNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA

 • Kompas je určený těm firmám, které potřebují asistenci při komplikovanějších administrativních procesech na zahraničních trzích.
 • Zaměřený je výhradně na podporu spolupráce v B2B segmentu.
 • Služba je realizovaná ve spolupráci s místními prověřenými odborníky.
 • Zahrnuje například podporu a asistenci při vzniku sídla společnosti, certifikaci produktů nebo registraci a povolení pro výkon činnosti.

VSTUPNÍ DATA PRO TVORBU OBCHODNÍHO, EXPORTNÍHO NEBO INVESTIČNÍHO PLÁNU

 • Zpracování dovozních a vývozních statistik dané komodity dle HS kódů.
 • Provedení základní tržní analýzy.
 • Analýza potenciálu produktového portfolia klienta pro zahraniční trh.
 • Zpracování analýzy konkurence: seznam hlavních přímých konkurentů v teritoriu s dostupnými informacemi typu obratů, cenový průzkum maloobchodních cen konkurenčních výrobků, popis prodejních kanálů přímých konkurentů v teritoriu.
 • Identifikace základních faktorů při cenotvorbě na zahraničních trzích.

KOORDINACE DODAVATELSKÉ A PARTNERSKÉ SÍTĚ - PORADENSTVÍ „ROUTE-TO-MARKET“

 • Doporučení zvolení nejvhodnějšího způsobu vstupu na trh (přímý export/distributor/e-shop).
 • Vyhledání a případně oslovení vhodného odběratele a dodavatele.
 • Ověření zájmu o spolupráci, zprostředkování schůzek a osobní asistence pracovníka zahraniční kanceláře CzechTrade.
 • Ověření bonity zahraničního obchodního partnera (zajišťuje většina zahraničních kanceláří CzechTrade).
 • Využití sítě kontaktů zahraniční kanceláře CzechTrade při vstupu na trh.
 • Vyhledání a doporučení ostatních partnerů (právní kanceláře, marketingové agentury, e-commerce specialisty, daňového specialisty apod.).

VSTUPNÍ INFORMACE PRO ZALOŽENÍ FIRMY V ZAHRANIČÍ

 • Informace o formě právních subjektů v teritoriu pro založení zastoupení v teritoriu.
 • Popis nutných administrativních kroků spojených se založením subjektu.
 • Daňový systém v teritoriu.
 • Vyhledání platných odkazů na potřebnou legislativu.
 • Kontakt na komerčních subjekty pro založení firmy.
 • Vyhledání vhodných kancelářských prostor nebo coworkingových center případně virtuální kanceláře.
 • Komunikace s úřady a bankami.
 • Investiční pobídky.

LICENCE, CERTIFIKACE, REGISTRACE PRODUKTŮ A OCHRANNÝCH ZNÁMEK

 • Identifikace bariér vstupu na trh.
 • Popis potřebných licencí na daném trhu pro daný obor, certifikace, registrace.
 • Přehled odpovídajících institucí v teritoriu.

PRŮVODNÍ DOKUMENTY A POVOLENÍ PRO LOGISTIKU A CELNÍ AGENDU

 • Identifikace bariér vstupu na trh.
 • Popis cel či kvót pro daný produkt.
 • Přehled odpovídajících institucí v teritoriu.

EXPORTNÍ INKUBÁTORY CZECHTRADE

Rozvíjet své podnikání přímo v teritoriu můžete díky přítomnosti vlastního zástupce v Exportním inkubátoru CzechTrade, za využití poradenských služeb zahraničních kanceláří a zázemí jejich kancelářských prostor. 


EXPORTNÍ INKUBÁTOR MŮŽE FIRMA VYUŽÍT PO DOBU TŘÍ AŽ DVANÁCTI MĚSÍCŮ

JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ?

 • 20 hodin odborných, asistenčních prací zahraniční kanceláře. 
 • Zajištění prostor kanceláří, včetně techniky, zázemí, internetového připojení, energie.
 • Využití adresy inkubátoru jako sídla při registraci. 
 • Využití místní adresy pro komunikaci se zahraničními partnery.
   

PRO JAKÉ FIRMY JE EXPORTNÍ INKUBÁTOR VHODNÝ? 

 • Obchodní a výrobní firmy bez omezení velikosti, které se již rozhodly v teritoriu působit a potřebují využít kancelářské prostory pro zakládání vlastní firmy či pobočky, například zajištění trvalé kanceláře či vyřízení administrativy spojené se založením společnosti. 
 • Firmy, které zvažují působení v zahraničí a inkubační čas využijí pro získání nezbytných informací k finálnímu rozhodnutí, například pro optimalizaci obchodního plánu, marketingu nebo vyhledávání obchodních partnerů.  
 • Firmy, které provádějí transfer výroby do teritoria nebo realizují investiční nebo výrobní projekt, i start-upy. 
 • Pro využití exportního inkubátoru je nutné mít jasnou strategii a materiální zajištění pro vstupu na trh. 
 • Klient musí být registrován v ČR, nebo žadatel registrovaný v zahraničí musí prokázat, že se jedná o pobočku českého subjektu.


Inkubátor neslouží jako permanentní zahraniční adresa.
Firma se finančně podílí částkou 14 000 Kč (bez DPH) za každý měsíc inkubace. 


Exportní inkubátor Indie


Exportní inkubátor Mexiko


Exportní inkubátor SAE


Exportní inkubátor USA

exportní aliance CzechTrade

V aliancích se sdružují firmy za účelem efektivní prezentace v zahraničí. Jejich produkty či služby se vzájemně doplňují. Společně a s CzechTrade jsou při vstupu na zahraniční trhy silnější.  

Členové alinace sdílí know-how i náklady a využívají synergie plynoucí z jejich spolupráce. CzechTrade zajistí každé alianci vlastního gestora, který ji provede procesem založení, a poskytne především podporu fungování aliance s cílem prosadit ji na zahraničních trzích.

SPOLEČNĚ A S CZECHTRADE SILNĚJŠÍ PŘI VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRHY

 • Proexportní aktivity jsou plánované vždy na míru každé exportní aliance CzechTrade tak, aby nejlépe plnily obchodní cíle v zahraničí.
 • Do proexportních aktivit lze zařadit například podnikatelskou misi, tvorbu podpůrných marketingových materiálů, účast na konferencích v zahraničí nebo jiných B2B panelech.
 • Gestor v CzechTrade je klíčovou osobou pro každou alianci, pomáhá připravovat plán proexportních aktivit a je zároveň kontaktem v rámci dalších státních organizací v ČR i v zahraničí.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ EXPORTNÍ ALIANCE CZECHTRADE?

 • Nejméně tři firmy s českým IČ, které si nekonkurují, ale nabízejí ucelené řešení nebo doplnění portfolia produktů.
 • Ustanovení jednoho ze svých členů lídrem aliance.
 • Podpis etického kodexu, smlouvy o ustanovení Exportní aliance a dohody o spolupráci s CzechTrade.
 • Vytvoření plánu proexportních aktivit na daný kalendářní rok společně s gestorem.

Každá Exportní aliance CzechTrade může čerpat při realizaci svých proexportních aktivit zvýhodnění nákladů. Čerpání probíhá dle schváleného projektu na konkrétní kalendářní rok.


Bound by Jewellery


Elements For Smart Cities


Czech Water Alliance (CWA)


Czech Beer Alliance


ProVeg Czech Export Alliance


Czech Aerospace Export Alliance