Investiční příležitosti v Chile

Se svou otevřenou ekonomikou, příznivým podnikatelským prostředím a rozmanitými obchodními příležitostmi je Chile atraktivní destinací pro české investory, kteří hledají vhodné místo pro expanzi na mezinárodní trhy. Ačkoliv mnohé české firmy již do Chile své výrobky dovážejí, potenciál kapitálových investic zůstává do značné míry nedotčen 

Rozbalovací obsah

Úvod

Chile jako místo ekonomické a politické stability v LATAM

V porovnání s ostatními zeměmi Latinské Ameriky je Chile politicky a ekonomicky stabilní zemí s kvalifikovaným lidským kapitálem, s atraktivními státními pobídkami a spolehlivou legislativou.

Země má stabilní politické prostředí charakterizované demokratickým zřízením a silným právním řádem. Má tradici politické stability, což vytváří příznivé podmínky pro podnikání a investice. Nicméně občasné protesty a sociální nepokoje, jako ty, které se odehrály na podzim roku 2019, poukazují na nutnost trvalé pozornosti vůči sociálním a politickým otázkám. Navíc se v zemi připravuje již druhé referendum o nové ústavě, která také může mít vliv na zahraniční investory, především ty v těžařství.

Chilská ekonomika je jednou z nejsilnějších v Latinské Americe, s HDP na obyvatele v přepočtu na kupní sílu blížícím se 30 000 amerických dolarů. Je členem OECD a má ze všech zemí Latinské Ameriky nejlepší skóre v žebříčku Ease of Doing Business (OECD, 2023). Chile získalo pozitivní investiční ratingy od různých mezinárodních ratingových agentur, jako jsou Standard & Poor’s (A) (S&P Global Ratings, říjen 2022), Moody’s (A2 stable) (Moody’s, květen 2023) Fitch (A-) (FitchRatings, prosinec 2022).

Ekonomika Chile je tržně orientovaná s výrazným zaměřením na vývoz mědi, ovoce, ryb a lesnických produktů. Země těží ze stabilní makroekonomické politiky, nízké míry inflace a otevřeného obchodního režimu – má podepsáno dohody o volném obchodu s 65 zeměmi pokrývající 88 % světového HDP (2021) (International Trade Administration, 2022). Závislost na vývozu mědi a jiných kovů ovšem zemi vystavuje riziku kolísání globálních cen těchto komodit, což se projevuje například na vývoji kurzu pesa vůči ostatním měnám. Chile má stabilní finanční sektor, který poskytuje širokou škálu finančních služeb přizpůsobených zahraničním investorům.

Chilská společnost je rozmanitá s kombinací domorodých a evropských vlivů. Disponuje vzdělanou a kvalifikovanou pracovní silou se silným zaměřením na technické vzdělání a vědu, čehož investoři mohou využít pro podporu svých podnikatelských aktivit a podporu inovace.

Významného pokroku dosáhlo Chile ve využívání technologií a inovací, zejména v oblastech obnovitelné energie, těžby a zemědělství. Vláda aktivně podporuje inovace a podnikání prostřednictvím různých vládních iniciativ a programů. Například Start-Up Chile, jeden z deseti nejlepších inkubátorů pro start-upy na světě, přitahuje mezinárodní podnikatele a podporuje živý ekosystém start-upů.

Chile čelí různým environmentálním výzvám. Dopady změny klimatu, jako jsou nedostatek vody a zvyšující se teploty, představují rizika pro zemědělství a na vodu náročná odvětví. Chile aktivně řeší tyto problémy a stanovilo si ambiciózní cíle pro rozvoj obnovitelné energie, kterých dosahuje finanční podporou udržitelných projektů.

Co se týče legislativy, chilský právní rámec podporuje příliv zahraničních investic. Chile má otevřené a příznivé investiční prostředí, kde je se zahraničními investory obecně zacházeno stejně jako s domácími investory a mají stejná práva a ochranu. Země navíc nabízí investiční pobídky, zaručuje právní ochranu a poskytuje mechanismy pro řešení investičních sporů. Obchod navíc podporují dvě speciální ekonomické bezcelní zóny na jihu a severu země. Nicméně, podniky musí překonávat složité předpisy a byrokratické postupy, které někdy brzdí efektivitu a inovace.


Oblíbený cíl zahraničních investorů

Co se týče přímých zahraničních investic, známé pod anglickou zkratkou FDI (Foreign Direct Investment), těší se Chile v porovnání s ostatními zeměmi Latinské Ameriky značné popularitě. V letech 2021–2022 bylo druhým, respektive čtvrtým největším příjemcem zahraničních investic, předstihnuto pouze značně většími ekonomikami Brazílie, Mexika a Kolumbie. Fakt, že se poměrně malé Chile drží v tomto žebříčku tak vysoko, poukazuje na jeho značnou atraktivitu pro zahraniční investory.

V samotném Chile objem zahraničních investičních toků roste od roku 2017 (s výjimkou roku 2020 vinou pandemie covidu-19). Roku 2021 zaznamenalo příliv kapitálu v hodnotě 15,25 miliardy USD (325 miliard korun), což je o 66 % více než v předchozím roce. Zahraniční investoři tak v roce 2021 v Chile vlastnily kapitál v hodnotě přibližně 250 miliard USD.

Hlavním zahraničním investorem v Chile v roce 2022 byla Kanada, následována USA, Nizozemskem, Velkou Británií a Španělskem. Největší pozornosti investorů se těší těžařství, tradičně nejdůležitější odvětví v Chile. Mezi další sektory patří 2. finanční služby, 3. elektřina, plyn a voda, 4. maloobchod.

Příliv a odliv českých investic se v minulosti vyvíjel na základě ekonomické a politické situace v zemi. Odlivy kapitálu v letech 2014 a od roku 2019 byly zapříčiněny změnami v regulacích a legislativě, zvýšením daní v těžařském sektoru, sociálními nepokoji a politickou nestabilitou. Fakt, že nejvyšší roční příliv investic měl hodnotu pouze něco přes 46 milionů korun, ovšem ukazuje, že čeští investoři zatím v Chile příliš aktivní nejsou.


Vliv politické situace na chování investorů

Politická a ekonomická situace v zemi mohou mít výrazné dopady na příliv zahraničních investic. Ačkoliv je Chile poměrně stabilní zemí, v posledních letech prochází poměrně významnými politickými změnami. Obyvatelé reagují na nerovné nastavení sociálních poměrů ve společnosti. Proces vyvrcholil hlasováním o nové ústavě, která měla nahradit tu stávající z dob vojenské diktatury, kladoucí velký důraz především na volný trh. Nová ústava, napsána levicovou koalicí, se nesetkala s nadšením zahraničních investorů, pro které byla „ústavou nejistoty“ kvůli novým pravidlům, které přinášela do oblasti těžařství, vlastnictví vody atp. Představený koncept byl však v referendu v září 2022 zamítnut.

Ve volbách v květnu 2023 byli v referendu vybrání noví zástupci, kteří napíší spolu novou ústavu, o které se bude hlasovat v dalším referendu v prosinci 2023. Tentokrát volby vyhrál pravicový blok. Nejistota každopádně přetrvá až do doby, kdy bude ústava napsána a bude jasné, jaká nová pravidla budou ve společnosti platit.

Investování v Chile

Lokální výroba alternativou k exportu

Existuje několik důvodů, proč by české podniky měly zvážit investování do místní výroby v Chile jako alternativu k exportu. Lokální výroba může přinést mnoho výhod:

 • Kontrola dodavatelského řetězce: Investování do místní výroby v Chile umožňuje české firmě přímou kontrolu nad dodavatelským řetězcem. To poskytuje větší transparentnost, kontrolu kvality a sledovatelnost v celém procesu výroby a prodeje. Navíc umožňuje lépe zajistit bezpečnost dodavatelského řetězce a minimalizovat rizika a náklady spojená s přepravou a skladováním zboží.
  V pandemické době byla v Chile zranitelnost dodavatelských řetězců velmi patrná a zboží z dovozu bylo často nedostatek. V takovéto situaci uspěli obchodníci, kteří byli připraveni zboží dodat včas, i když za vyšší cenu. Český podnikatel má dále pod kontrolou marži a zná své cílové zákazníky.


 • Bezcelní dovoz na latinskoamerické a světové trhy: Chile má sjednanou dohody o volném obchodu s 65 zeměmi, které poskytují bezcelní vstup na různé trhy v Latinské Americe i po celém světě, včetně zemí, které takovéto smlouvy s Českou republikou nemají. Výroba na místě v Chile umožňuje české firmě získat bezcelní přístup na tyto nové trhy. To zvyšuje konkurenceschopnost a ziskovost a umožňuje rozšíření do dalších latinskoamerických zemí a světových trhů.
  Příkladem takovéhoto využití bezcelního vstupu na latinskoamerický trh může být Brazílie. Chile má s Brazílií uzavřenou obchodní dohodu, která poskytuje bezcelní podmínky pro vzájemný obchod. Pokud česká firma investuje do místní výroby v Chile a využívá ji pro vývoz do Brazílie, může vstoupit na brazilský trh bez celních bariér, které stále jsou mezi Brazílií a Českou republikou. Výroba v Chile se tak může stát základnou, ze které výrobky putují do okolních států.


 • Snížení přepravních a výrobních nákladů: Lodní doprava do Chile se může prodražit, zvláště pak pokud se jedná o objemné výrobky. Lokální výroba může tento problém zcela odstranit. Ačkoliv je Chile jednou z nejbohatších zemí Latinské Ameriky, náklady na pracovní sílu jsou v Chile stále nižší než v ČR, což může znamenat další úspory.


 • Nedostatek zahraničního kapitálu v netradičních oborech: Obory jako těžařství a těžký průmysl vyžadují vysoké kapitálové výdaje a jsou kontrolovány zahraničními investory, kteří těmito možnostmi disponují. Na druhou stranu, méně tradiční obory jsou otevřené českým investorům, a to i těm s menšími kapitálovými možnostmi. Zvláště by se čeští investoři měli zaměřit na střednědobé investice v hodnotě do 10 milionů USD.


 • Přechod z výrobní na kapitálovou ekonomiku: Česká republika je stále příjemcem zahraničních investic, výdělky z českých firem vlastněných zahraničními společnostmi ovšem často putují zpět do země majitele. I české firmy by měly v budoucnu volit tuto cestu a Chile je vhodným místem pro směřování takovýchto investic.


 • Orientace na export a takřka neexistující domácí výroba: Ekonomika Chile je výrazně orientována na těžařství, zvláště na těžbu mědi a dalších kovů. Vlastních výrobků vyrábí Chile jen velice málo a výrobky, které se nevyrábí, je třeba dovážet. Na druhou stranu Chilané výrobky vyrobené ve své zemi podporují a cení si jich. Česká firma do země může přinést vlastní know-how a postupy a odlišit se tak od ne příliš silné domácí konkurence.


Bezcelní zóny centrem rozvoje

Chile disponuje dvěma speciálními bezcelními ekonomickými zónami (Zona Franca): Zona Franca de Iquique (ZOFRI) na severu země a Zona Franca de Punta Arenas na jihu. Právě tyto ekonomické zóny si zaslouží zvláštní pozornost investorů, protože je skrze ně možné snížit náklady na výrobu prostřednictvím různých daňových výhod. Chile má dohody o volném obchodu s 65 zeměmi (včetně 27 zemí EU): pokud zahraniční firma vyrobí své výrobky v bezcelní zóně, může je bezcelně poslat do jakékoliv z těchto zemí.

Iquique má strategickou polohu blízko peruánské a bolivijské hranice a představuje vstupní bod do okolní zóny s více než 200 miliony obyvatel zahrnující Peru, Bolívii, Paraguay, severní Argentinu a západ Brazílie. Je vybaveno mezinárodním letištěm, přístavem a mezinárodní dálnicí, která usnadňuje spojení s okolními státy a umožňuje rychlejší a méně nákladnou přepravu. ZOFRI je podstatně větší, s rozlohou 357 hektarů, a s objemem obchodu 2,2 miliardy USD (El Definido, 2022) jím také proudí daleko více zboží, které pak putuje především do okolního regionu Chile a dále do Bolívie, Paraguaye a Peru.

Punta Arenas se nachází na opačném konci Chile v ústí Magellanova průlivu. S rozlohou 14 hektarů a objemem obchodu 157 milionů USD /La Prensa Austral, 2022/) značně zaostává za svým severním protějškem.

Následující tabulka nabízí přehled dovozních poplatků v ZOFRI. Pokud český výrobce zboží přepraví do ZOFRI a to dále putuje do Chile, neplatí žádné dovozní ani celní poplatky, pouze 19% DPH. Pokud zboží končí v ZOFRI, kde se např. dále zpracovává, neplatí se celní poplatky ani DPH, pouze tzv. dovozní poplatek z ceny CIF. A pokud zboží putuje dále do zahraničí, neplatí se poplatky žádné.

Destinace zbožíDovozní poplatekCelní poplatkyDPH
ZOFRI0,46 % z ceny CIFNevztahuje seNevztahuje se
Chile (mimo ZOFRI)Nevztahuje seZemě se smlouvou o volném obchodu – 0 %
Země bez smlouvy – 6 %
19 % z prodejní ceny + cla
ZahraničíNevztahuje seNevztahuje seNevztahuje se


Zelené úvěry pro environmentální projekty

„Credito Verde“ v Chile označuje typ půjčky nebo úvěru nabízeného finančními institucemi, který je speciálně určen k financování ekologicky udržitelných projektů nebo činností. Cílem těchto úvěrů je povzbudit jednotlivce a podniky, aby přijali postupy šetrnější k životnímu prostředí a snížili svůj dopad na životní prostředí.

Program „Credito Verde“ zahájila chilská vláda v roce 2017 v rámci svého úsilí o podporu udržitelného rozvoje a řešení klimatických změn. Vláda má dohodu se třemi bankovními institucemi, které půjčky poskytují za zvýhodněných podmínek.

Mezi typy projektů, které lze financovat prostřednictvím „Credito Verde“, patří obnovitelné zdroje energie (například větrné nebo fotovoltaické elektrárny), zlepšení energetické efektivity, zařízení na úsporu vody, udržitelné zemědělské postupy a systémy recyklace odpadů. Aby se žadatelé o půjčku „Credito Verde“ kvalifikovali, musí doložit, že jejich projekt splňuje určitá environmentální kritéria a bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. Půjčka již byla schválena několika chilským, ale i evropským firmám, včetně jedné české.

Za program „Credito Verde“ zodpovídá organizace CORFO. CORFO je vládní agentura v Chile odpovědná za podporu ekonomického rozvoje v zemi. Hraje klíčovou roli při implementaci různých programů a iniciativ na podporu inovací, podnikání a ekonomického růstu. CORFO poskytuje financování, granty a podporu podnikům a projektům v různých sektorech, včetně udržitelného rozvoje. Půjčky poskytují partnerské banky.


Další státní pobídky

Zákon o extrémních oblastech

Zákon o extrémních oblastech (Zákon č. 20.655, upraven v roce 2013) má za cíl podpořit rychlejší rozvoj určitých regionů země prostřednictvím poskytování speciálních pobídek pro tyto oblasti, prodloužení platnosti určitých výhod a zlepšení stávajících výhod. Tento zákon se vztahuje na následující území:

 • regiony Arica-Parinacota a Tarapacá, nacházející se na severu Chile (zde se nachází i ZOFRI),
 • provincie Chiloé a Palena v regionu Los Lagos na jihu Chile,
 • regiony Aysén a Magallanes, také na jihu země.

Mezi výhody obsažené v zákoně o extrémních oblastech patří:

a) Daňový kredit pro investice: Tato výhoda spočívá v tom, že určité procento částky investované do nemovitostí a nehmotných aktiv v daném regionu (budovy, stroje a zařízení přímo spojené s výrobou zboží nebo poskytováním služeb atd.) je považováno za daňový kredit, který se odečítá z celkové částky daně z první kategorie, kterou společnost musí zaplatit. Procento daňového kreditu se pohybuje mezi 10 % a 40 % v závislosti na konkrétní lokalitě investice, částce a druhu podnikatelské činnosti.

b) Dotace na pracovní sílu: Jedná se o platbu zaměstnavateli ve výši 17 % zdaňovatelného platu zaměstnanců s trvalým bydlištěm a pracovištěm ve jmenovaných oblastech.

Dotace pro investice

Tato norma stanovuje dotaci pro produktivní investice malých a středních investorů (D.F.L. č. 15/1981), jejichž roční tržby nepřesahují 40 000 UF (asi 40 milionů korun), která odpovídá 20 % z částky investice. O dotaci lze zažádat na pobočkách Corfo nebo příslušné provinciální úřadovně guvernéra.

Výzkum a vývoj (V+V)

Zákon č. 20.241/2008 stanovuje daňovou výhodu pro investice do výzkumu a vývoje (V+V). Tato výhoda spočívá v tom, že společnosti, které investují do aktivit V+V prováděných přímo nebo s podporou třetích stran, a také společnosti, které uzavřou smlouvu se specializovaným centrem, které je zapsáno v registru CORFO, mají právo na daňový kredit.

Tento daňový kredit umožní snížit až o 35 % zdrojů určených pro aktivity V+V z celkové částky daně z první kategorie, kterou platí. Kromě toho zbylá část investice, která není daňovým kreditem (65 % certifikované hodnoty), může být společností odečtena jako náklad nutný k vytvoření příjmů, bez ohledu na její odvětví.

Osvobození od DPH z kapitálového zboží

Podle zákona o investicích z roku 2016 (č. 20.848) jsou investice v hodnotě nejméně 5 milionů USD osvobozeny od DPH na dovoz kapitálového zboží v hodnotě prvních 5 milionů USD v případě investice do následujících odvětví: těžba, průmysl, lesnictví, energetika, infrastruktura, telekomunikace a výzkum a vývoj.


Perspektivní odvětví

Těžařství, energetika, zemědělství (především vinařství), stavební průmysl jsou v Chile považovány za klíčové ekonomické sektory. Tyto sektory ovšem často vyžadují nákladné investice s dlouhými dobami návratnosti.

Investice do jaderné energie, obrany, námořní dopravy, nemovitostí, těžařství a do určité míry telekomunikací jsou regulovány státem.

Za sektory s vysokým potenciálem jsou považovány obnovitelné energie, recyklace, elektřina, biotechnologie, zdraví, turismus, telekomunikace a e-shopy (Santander Trade Markets, 2023).

Chile několik posledních let dominovalo žebříčku Climatescope, který publikuje Bloomberg New Energy Finance. Tento žebříček řadí rozvojové země na základě jejich atraktivity pro investice do obnovitelných energií a Chile v něm v letech 2021, 2022, 2023 obsadilo nejvyšší příčku. Tohoto úspěchu dosáhlo Chile na základě svých ambiciózních cílů v souvislosti s přechodem na obnovitelné energie, svého termoenergetického potenciálu a možností výroby energie z vodíku, který by mohlo vyrábět za velmi nízké ceny. (Climatescope 2022, Invest Chile)

Založení firmy v Chile

Získání chilského identifikačního čísla

Nezbytnou součástí působení v Chile je získání místního daňového identifikačního čísla (tzv. RUT). Ten je standardně navázán na získání víza a pobyt v zemi, pro investory (za účelem koupě auta, nemovitosti, založení firmy) však chilský systém nabízí také možnost získání tzv. investorského RUTu (RUT Inversionista), jehož obdržení je snazší a rychlejší. Vydává ho daňový úřad (SII, Servicio de impuestos internos).

Postup získání investorského RUTu:

 1. Stáhnout a vyplnit formulář F4415
 2. Dostavit se na pobočku daňového úřadu SII se dvěma vyplněnými formuláři a cestovním pasem, proces je poté dokončen na počkání. Je třeba dostavit se na tu pobočku, která jurisdikčně náleží k adrese bydliště/sídla firmy uvedeného ve zmíněném formuláři.
 3. Zákon také umožňuje zplnomocnění občana chilské národnosti nebo cizince s trvalým pobytem v Chile k tomu, aby úkon provedl za osobu dotyčnou. Pokud je plná moc udělena ze zahraničí, musí být ověřena chilským konzulátem v dané zemi.

Získání investorského RUTu cizince opravňuje k podnikatelským aktivitám v Chile. Pokud později dojde k udělení pobytu formou víza a obdržení standardního RUTu, budou tato identifikační čísla sloučena a nadále používáno jen to nově získané.


Pobyt v Chile

Občané Evropské unie mohou pouze na základě svého cestovního pasu v Chile pobývat nepřetržitě maximálně 90 dní, přičemž tato doba se dá opakovaně prodloužit o dalších 90 dní buď zaplacením 100 USD, nebo vycestováním a opětovným vrácením se do země.

V případě, že chce cizinec svůj pobyt stvrdit vízem, žádá si o něj na stránkách místního Ministerstva zahraničních věcí. Celý proces je v rukou chilské strany, trvá řádově měsíce a po udělení víza může cizinec přicestovat do země s jeho vytištěnou kopií. Následně se přihlásí na příslušném úřadu (Registro civil), kde obdrží definitivní RUT a chilský občanský průkaz (cédula de identidad). Tato víza opravňují cizince k tzv. přechodnému pobytu (residencia temporal), jehož různé kategorie jsou k dispozici na webu Servicio nacional de migraciones. Přechodný pobyt je udělen vždy na rok s možností prodloužení, poté je možné zažádat o trvalý pobyt (residencia definitiva).

Pro firmy dává největší smysl kategorie investičních víz, která jsou určena investorům, jednatelům společnosti, osobám zastávajících v této firmě vysoké vedoucí pozice nebo technickému personálu. Výše investice musí v každém případě být vyšší než 500 tisíc USD.

Do žádosti o vízum je potřeba vložit:

 • sken cestovního pasu
 • výpis z trestního rejstříku ověřený apostilou na MZV
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • investiční projekt
 • certifikát investičního projektu vydaný Chilskou agenturou na podporu investic InvestChile

A pokud jste vlastník nebo společník firmy tak také:

 • zakladatelskou listinu
 • certifikát o zahájení aktivit firmy
 • elektronický daňový výpis
 • potvrzení o zaplacení městského poplatku souvisejícího s podnikatelskou činností v daném regionu.


Formy a podmínky působení na trhu

Při zřízení kanceláře musí zahraniční investor předložit následující právní listiny (jak v jazyce země svého původu, tak ve španělštině), ověřené chilským notářem a podepsané chilským zmocněncem firmy:

 • ověřená kopie zakladatelské smlouvy a stanov zahraniční společnosti
 • doklad o finanční situaci mateřské firmy
 • doklad o zmocnění místního zástupce zahraniční firmou

Obecně je založení společnosti s majetkovou účastí, resp. proces zakládání závislý na tom, pro jakou právní formu se investor rozhodne. Jsou možné následující varianty:

Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda. – obdoba našeho s. r. o.). Může být unipersonální, nebo mít více společníků. Zakládá se společenskou smlouvou (minimálně dva, maximálně padesát účastníků), založení trvá cca dva týdny. Kromě společenské smlouvy je povinné publikovat v oficiálním věstníku zprávu, oznámení o vzniku společnosti, obsahující znění textu zakladatelské smlouvy, rovněž je třeba společnost zaregistrovat do obchodního rejstříku u příslušného soudu. Nevyžaduje se žádná minimální částka složeného základního kapitálu. Ltda. nepodléhá státní kontrole.

Sociedad Anónima (S.A. – akciová společnost), má podobnou právní úpravu jako v ČR. Rovněž je třeba založení oznámit a registrovat v obchodním rejstříku, pro založení S.A. se zahraniční majetkovou účastí je vyžadováno složení minimálního základního kapitálu ve výši 10 000 USD (třetina musí být upsána předem), vyžádat si svolení Chilské centrální banky k transferu deviz do země. S.A. podléhá státní kontrole – tzv. Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Sociedad por Acciones (SpA – akciová společnost) zjednodušená forma S.A. Může být unipersonální nebo mít více společníků. Lze ji založit přes webové stránky, téměř ihned, po založení je třeba ověřit podpis u notáře do 30 dnů. Registraci v obchodním rejstříku a zahájení činnosti lze uskutečnit online. Nevyžaduje se žádná minimální částka základního kapitálu. Pro zahraniční firmy je to nejpoužívanější a doporučovaná varianta.


Založení firmy v Chile cizincem

Po obdržení investorského RUTu je již postup stejný pro cizince i pro chilské občany.

Požadavky potřebné pro založení firmy v Chile:

 1. Základ:
  • nejprve:
   • zvolená právní forma
   • obchodní název společnosti
   • popis aktivit firmy a plány na budoucí rozvoj
   • jména společníků, ať už se jedná o právnické, nebo fyzické osoby
   • údaje o řediteli společnosti
   • sídlo firmy (musí být v Chile)
   • memorandum o založení (Memorándum de Asociación y Artículos de Asociación)
   • zvolení typu aktivit vykonávaných v Chile (tzv. giro)
  • Sepsání a podepsání notářsky ověřené plné moci
   • musí obsahovat vše výše zmíněné
   • zvolení jednatele = buď chilský občan, nebo cizinec s trvalým pobytem
   • zvolení společníků = buď chilský občan, nebo cizinec s trvalým či přechodným pobytem
   • rozsah plné moci vymezuje jednateli daná práva a povinnosti
  • Sepsání a podepsání stanov společnosti
   • jejich minimální rozsah je dán zákonem
   • pokud v nich později nastane nějaká změna, musí ji odsouhlasit všichni společníci a musí být uvedena v obchodním rejstříku i zveřejněna v obchodním věstníku
  • Registrace společnosti
   • po sepsání stanov musí být jejich výpis zaslán na zápis do obchodního rejstříku (Registro de Comercio)
   • je na to lhůta 60 dní od založení firmy, vyřízení trvá 3–7 dní
   • je potřeba provést to na úřadě dle sídla společnosti, nebo také online
 2. Zveřejnění v obchodním věstníku (Diario Oficial)
  • úkon se dělá u notáře
  • pokud je ZK nižší než 5000 UF, neplatí se za úkon poplatek
 3. Obdržení RUTu nově vzniklé společnosti
 4. Stejně jako společníci bude mít i nově vzniklá společnost svůj RUT
  • je potřeba doložit společenskou smlouvu a stanovy
  • v zákonné lhůtě to vše daňový úřad SII zpracuje a RUT vydá
 5. Otevření bankovního účtu společnosti
  • je k tomu potřeba:
   • dokumenty dokládající činnost firmy v Chile (příklady faktur, smlouvy, webové stránky)
   • informace o dodavatelích a klientech
   • osobní údaje o společnících
  • aby bankovní účet nebyl zrušen, musí na něm být registrován pohyb (podmínky se liší dle zvolené banky)
  • přístup k bankovnímu účtu dle zákona může mít jen jednatel nebo společník
 6. Zahájení aktivit firmy
  • získáním RUTu v Chile proces zakládání firmy nekončí – nově vzniklý subjekt sice je existující právnickou osobou, nemůže ale ještě fakticky vykonávat svoji činnost uvedenou ve stanovách
  • k zahájení aktivit firmy je potřeba následující:
   • virtuální sídlo firmy – pokud není zřízena fyzická kancelář, virtuální sídlo firmy zpravidla fyzicky existuje a nabízí také služby jako přebírání pošty, pronájem zasedacích místností apod.
   • vedení účetnictví – a to i tehdy, pokud by nově vzniklá chilská firma negenerovala žádné náklady ani zisky (včetně povinnosti podat v dubnu každého roku daňové přiznání)
   • oznámení zahájení aktivit daňovému úřadu SII – zanese nově vzniklou chilskou firmu do svého registru (Inicio de actividades ante el SII)
   • patente municipal (comercial) – jedná se o povolení vykonávat v místě sídla firmy činnost, spojeno s městskou daní odváděnou na roční bázi
   • ověření aktivit (verificación de actividades) – aby společnost mohla vydávat faktury a odvádět DPH, musí daňový úřad ověřit, že se skutečně věnuje tomu, co deklaruje; třeba doložit adresu skladu, faktury nákupu či prodeje zboží apod. (dáno zákonem dle zvoleného giro)

Důležité tipy

Španělština

Úředním jazykem Chile je španělština a úroveň znalosti angličtiny mezi Chilany není nejlepší. Ve velkých firmách sice může jednání probíhat v angličtině, přesto i zde je velkou výhodou používat jako jednací jazyk španělštinu.

U menších a malých firem je španělština nezbytností. Stejně tak propagační materiály a katalogy ve španělštině jsou pro místní partnery mnohem přijatelnější než tiskoviny v angličtině a je proto nutné si je opatřit.


Smlouvy podle mezinárodního práva

Velice doporučujeme uzavírat právní závazky s chilskými partnery podle mezinárodního práva. To poskytuje vyšší úroveň ochrany a vymahatelnosti ve srovnání s domácími právními předpisy, zejména pokud jedna strana má obavy z možných politických nebo právních rizik v partnerské zemi. Začlenění mezinárodního práva do smluv může snížit rizika spojená s právní nejistotou, politickou nestabilitou nebo nepředvídatelnými změnami v domácích předpisech, které by mohly mít dopad na jejich obchodní zájmy. 

Smlouvy řízené mezinárodním právem často poskytují přístup k různým mezinárodním mechanismům pro řešení sporů, jako je arbitráž nebo mediace, které mohou být vnímány jako objektivnější, efektivnější a specializovanější ve srovnání s domácími soudy. Doporučujeme zahrnout do smlouvy možnost řešení případných sporů u evropských arbitrážních soudů, jako jsou například ty v Londýně nebo Vídni. 

Pomocné agentury a užitečné odkazy

InvestChile

InvestChile je chilská vládní agentura na podporu investic, jejímž cílem je přilákat do země přímé zahraniční investice. Nabízí řadu služeb a podpory zahraničním investorům, kteří chtějí v Chile investovat. Zde je několik způsobů, jak může InvestChile zahraničním investorům pomoci:

 • Informace a poradenství: Poskytování komplexních informací a poradenství ohledně investičních příležitostí a právního rámce.
 • Podpora investičních projektů: Asistence investorům při zahájení a realizaci jejich projektů, včetně propojení s příslušnými orgány a usnadňování získání povolení a licencí.
 • Tržní analýza: Provádění výzkumu a poskytování informací o sektorech, trendech a podporách.
 • Networking a propojení: Organizace setkání a podpora příležitostí k navázání kontaktů s místními podniky, asociacemi a vládními úředníky.
 • Péče po investici: Poskytování kontinuální podpory po realizaci investice, včetně asistence při expanzi a dodržování regulačních požadavků.
 • Podpora při podpoře a daních: Pomoc investorům při orientaci v programech podpory a daňové legislativě.
 • Udržitelnost a ESG: Podpora udržitelných investičních praktik a poskytování návodů pro splnění ESG požadavků.


CzechTrade

CzechTrade je národní agentura České republiky na podporu obchodu. Jejím cílem je poskytovat komplexní služby a poradenství českým podnikům, které se zajímají o rozšíření svého podnikání na zahraniční trhy.

Největší přidanou hodnotou služeb je znalost místního prostředí a ověřené kontakty, ke kterým by se firmy často jen obtížně samy dostávaly. Služby jsou vždy individuálně navrženy pro konkrétní firmy na základě jejich stávajících exportních potřeb a po konzultaci a doporučení ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade. Příklady služeb, které firma může využít při pronikání na zahraniční trhy:

 • Market Entry
  • Bezplatná služba s individuálním přístupem.
  • Poskytování až 24 hodin alokovaného času pro firmy mimo EU a 16 hodin v EU.
  • Obsahuje průzkum trhu, doporučení vstupu na trh, vyhledávání obchodních kontaktů, logistickou podporu, překlady, informace pro založení firmy a poradenství v komunikaci a kulturních zvyklostech.
  • Služba je určená pro nové klienty agentury nebo podnikatelské subjekty, pro které CzechTrade realizoval zakázku před déle než pěti lety; pro klienty, kteří zásadně mění svoje exportní teritoria (např. z EU do zámoří) nebo pro klienty, kteří hledají exportní příležitost pro svoje nové výrobky.
 • Oslovení potenciálních obchodních partnerů
  • Zjišťování kontaktů a oslovení firem dle kritérií.
  • Ověřování zájmu o produkty nebo služby.
  • Poskytování souhrnné zpětné vazby a doporučení.
 • Organizace obchodních jednání
  • Zprostředkování a organizace obchodních schůzek s cizími firmami.
  • Zajištění logistiky a asistence dle požadavků klienta.
 • Dlouhodobá asistence
  • Asistence při obchodních jednáních a výběru místního zástupce.
  • Podpora při jednání s úřady, registraci a certifikaci výrobků.
  • Poskytování průběžných informací, sledování konkurence a veletrhů.
 • B2B akce v ČR a v zahraničí
  • Osobní a online B2B jednání českých firem se zahraničními partnery.
  • Podnikatelské mise a návštěvy.
 • KOMPAS – kompletní asistenční služba
  • Asistence v administrativních procesech na zahraničních trzích v B2B segmentu.
 • Pomoc při zakládání firmy v zahraničí
  • Informace o formě právních subjektů v teritoriu pro založení zastoupení v teritoriu.
  • Popis nutných administrativních kroků spojených se založením subjektu.
  • Daňový systém v teritoriu.
  • Vyhledání platných odkazů na potřebnou legislativu.
  • Kontakt na komerční subjekty pro založení firmy.
  • Vyhledání vhodných kancelářských prostor nebo coworkingových center případně virtuální kanceláře.
  • Komunikace s úřady a bankami.
  • Investiční pobídky.


Chilecompra.cl

ChileCompra.cl je online platforma a e-commerce webová stránka v Chile, která slouží jako veřejný portál na zadávání veřejných zakázek. Byla vytvořena chilskou vládou s cílem podporovat transparentnost a efektivitu ve veřejných zakázkách. Poskytuje centralizovaný a standardizovaný systém pro vládní zakázky, které nabízí pro dodavatele i kupující.

Dodavatelé, kteří chtějí participovat na veřejných zakázkách v Chile, se musí na platformě registrovat. Mohou vyhledávat a podávat nabídky na různé veřejné tendry, které jsou vypsány vládními institucemi.

Platforma je otevřena jak domácím, tak zahraničním dodavatelům, kteří mají zájem o účast ve veřejných zakázkách v Chile. Pro registraci jako zahraniční společnost budete muset poskytnout požadované informace a dokumenty, jak je specifikováno na webové stránce ChileCompra.cl. To může zahrnovat právní identifikaci, výpis o registraci v zemi původu a další požadované dokumenty.

Kontakty

Ing. Jílek Jiří
Ing. Jiří Jílek ředitel regionálního centra