Oznámení korupčního, protiprávního nebo neetického jednání

Poučení oznamovatele

Oznamovatel požívá právní ochrany ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a má právo oznámení podat i anonymně. V případě anonymního podání náleží zákonná ochrana původně anonymnímu oznamovateli až od okamžiku, kdy je jeho totožnost odhalena. Při úmyslně nepravdivém oznámení bude postupováno ve smyslu platných právních předpisů.

Oznamovatel

Uveďte své identifikační a kontaktní údaje. Pokud neuvedete jméno, příjmení a adresu, bude podání vyřizováno jako anonymní.

Podezřelé osoby

Hlavní podezřelý musí být zaměstnanec agentury CzechTrade, nebo osoba, která za agenturu jedná. Spolupachatelem může být jakákoliv jiná osoba, která se na jednání spolupodílela. Uveďte identifikační údaje všech osob podezřelých ze spáchání korupčního, protiprávního či neetického jednání.

Hlavní podezřelý

i1 Uveďte, v jakém postavení hlavní podezřelý za agenturu CzechTrade jednal.

Spolupachatelé

Svědci

Uveďte identifikační a kontaktní údaje osob, které byly jednání podezřelých přítomny, nebo mohou z povahy věci poskytnout jakékoliv informace spojené s jednáním podezřelých osob.

Popis události a jednání

Podrobně a co nejvýstižněji včetně časového sledu popište události a jednání podezřelých osob, a v čem spatřujete podstatu jejich korupčního, protiprávního či neetického jednání.

Důkazy

Uveďte konkrétní důkazy, které podporují podezření ze spáchání oznámeného jednání. Vyplňte seznam a formu důkazů (listiny, elektronické dokumenty, e-maily, SMS zprávy, audiozáznamy apod.), kterými disponujete. K domluvě předání důkazního materiálu vás bude telefonicky kontaktovat příslušná osoba z CzechTrade na vámi uvedené telefonní číslo. Důkazy v elektronické podobě můžete zaslat e-mailem jako odpověď na e-mail, který obdržíte po odeslání tohoto oznámení na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Prohlášení oznamovatele