Datum:18.09.2023
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Spojené arabské emiráty - vlajka Spojené arabské emiráty

Daň z příjmu právnických osob v SAE. Malé podniky mohou využít daňovou úlevu a podat zjednodušené daňové přiznání

Vláda Spojených arabských emirátů poskytla malým podnikům ve Spojených arabských emirátech výhodu Small Business Relief (SBR), která jim má usnadnit zavedení daně z příjmu právnických osob. Tuto úlevu mohou využít pouze daňoví rezidenti - fyzické nebo právnické osoby, jejichž hrubý příjem z podnikání nepřesáhne tři miliony dirhamů v příslušném zdaňovacím období a všech předchozích zdaňovacích obdobích, která končí 31. prosince 2026 nebo dříve.

Federální daňový úřad (FTA) vydal obsáhlou příručku o úlevě pro malé podniky (CTGSBR1), která objasňuje uplatňování zákona o dani z příjmu právnických osob v SAE na malé podniky.

Jak říká článek 21 zákona, může být daňová úleva poskytnuta pouze v případě, že hrubý příjem daňového rezidenta nepřekročí hranici stanovenou ministrem (3 mil. dirhamů), osoba bude povinna registrovat se k dani z příjmů právnických osob, dodržovat pravidla pro převodní ceny za účelem stanovení tržní ceny a podávat zjednodušené daňové přiznání.

Na koho se sleva nevztahuje? 

Tato svoboda se nevztahuje na kvalifikovanou osobu ve svobodné zóně (QFZP) a osobu, která je součástí skupiny nadnárodních podniků (MNE). QFZP je právnická osoba registrovaná ve svobodném pásmu a splňuje všech šest souvisejících podmínek a MNE jsou skupiny společností, které působí ve více než jedné zemi a jejichž celkové konsolidované příjmy skupiny přesahují 3,15 mld. dirhamů, a které jsou povinny vypracovat zprávu podle jednotlivých zemí (CbCR) podle usnesení kabinetu SAE č. 44 z roku 2020 o CbCR.

Jak je uvedeno v zákoně a vysvětleno v CTGSBR1, SBR je k dispozici pouze rezidentům, mezi které patří:

  • (i) právnická osoba založená v SAE, včetně podniků ve svobodných zónách,
  • (ii) právnická osoba založená mimo SAE, ale řízená a spravovaná ze SAE,
  • (iii) jakákoli fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou nebo obchodní činnost v SAE a
  • (iv) jakákoli jiná osoba určená v rozhodnutí vydaném kabinetem.

Částka 3 mil. dirhamů zahrnuje příjmy z veškeré obchodní a podnikatelské činnosti rezidenta a zahrnuje příjmy získané ze SAE i mimo SAE. Pokud navíc rezidentní osoba dosahuje jakýchkoli příjmů z prodeje majetku, budou se pro výpočet výše uvedené prahové hodnoty brát v úvahu veškeré příjmy z prodeje. Nezáleží, zda osoba dosahuje příjmů z osvobozených nebo zdanitelných zdrojů; zahrnuty budou všechny příjmy. Pokud dojde k pochybám, FTA zváží jednotlivé skutečnosti a okolnosti spolu s finančními, ekonomickými a organizačními vazbami, aby posoudil obchodní smysl a skutečné oddělení.

Fyzické osoby s příjmem do milionu dirhamů nepodléhají dani 

Fyzická osoba s trvalým pobytem nepodléhá dani z příjmů právnických osob, a dokonce, není povinna se registrovat k dani z příjmů právnických osob, pokud její příjmy z podnikání a podnikatelské činnosti nepřesáhnou jeden milion dirhamů v rámci gregoriánského kalendářního roku. V případě, že jejich příjem z podnikání a podnikatelské činnosti je do tří milionů dirhamů, mohou se rozhodnout pro SBR, pokud splňují požadavky SBR. Při výpočtu výše uvedené hranice 1 mil. dirhamů, 1 a 3 mil. dirhamů se nezohledňují příjmy ze mzdy, osobní investice a investice do nemovitostí.

SBR je nepovinná úleva, kterou mohou využít oprávnění daňoví rezidenti v době podání daňového přiznání. I po zvolení SBR je daňový subjekt povinen se zaregistrovat a podat zjednodušené daňové přiznání. Osoba povinná k dani nebude povinna vypočítat své zdanitelné příjmy, a podat úplné daňové přiznání. Osoby, které se rozhodnou pro SBR, nejsou povinny platit žádnou daň z příjmů právnických osob za účetní období končící 31. prosince 2026 nebo dříve.

Platí povinnost archivovat doklady

Osoba, která se rozhodla pro SBR, musí uchovávat záznamy po dobu sedmi let od konce příslušného zdaňovacího období, ke kterému se doklady vztahují. Tato evidence zahrnuje bankovní výpisy, knihy tržeb, faktury nebo jiné záznamy o denních příjmech, jako jsou pokladní knihy, záznamy o objednávkách a dodací listy a další příslušnou obchodní korespondenci. Uchovávání originálů záznamů není povinné, ale fotokopie a naskenované kopie lze uchovávat v čitelné podobě.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené arabské emiráty.

Zdroj: Khaleej Times

Další aktuality