Pracovní pozice

Přehled aktuální nabídky pracovních pozic v naší agentuře.

INTERNÍ AUDITOR

POŽADUJEME:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právního směru
 • znalost finančního řízení organizační složky státu, příspěvkové organizace
 • znalost právních předpisů ve veřejné správě
 • min. tříletou auditorskou praxi
 • základní znalost anglického jazyka
 • aktivní znalost používání PC (MS Office, internetové vyhledávače)
 • schopnost samostatně pracovat a rozhodovat se
 • kognitivní schopnosti, systémové myšlení, preciznost
 • praxe s auditem projektů financovaných z fondů EU vítána

NÁPLŇ PRÁCE:

 • provádění interních finančních auditů, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním
 • provádění auditů kontrolních systémů příspěvkové organizace (tj. účinnost vnitřního kontrolního systému a hodnocení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti prováděných operací)
 • vyhodnocování rizik v rámci integrovaného systému řízení rizik
 • spolupráce s externími kontrolními a auditorskými orgány
 • poskytování interního poradenství v souvislosti s výsledky auditů

NABÍZÍME:

 • pracovní poměr na dobu určitou
 • zkrácený pracovní úvazek (0,5)
 • místo výkonu práce Praha
 • odměňování dle pravidel stanovených pro příspěvkové organizace
 • pět týdnů dovolené

Motivační dopis se strukturovaným životopisem, jehož součástí musí být toto prohlášení: „Souhlasím se zpracováváním mnou poskytnutých osobních údajů po dobu výběrového řízení na nabízenou pozici.“, zašlete na níže uvedený kontakt.
Kontakt: vyberova-rizeni@czechtrade.cz

FINANČNÍ MANAŽER/KA PRO PROJEKT „NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ“ FINANCOVANÝ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Finanční manažer/ka pro projekt „Nové marketingové modely veletržních účasti v oblasti klíčových technologií“ financovaného z OP PIK.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • řízení finančních procesů projektu
 • příprava podkladů pro vyúčtování jednotlivých etap projektu, kontrola způsobilosti výdajů a věcné správnosti, úzká kooperace s účetním oddělením
 • kontrola čerpání rozpočtu, práce se systémem MS2014+,
 • zajišťování podkladů k přípravě společné účasti MSP (účastníci) na veletrzích v zahraničí, hodnocení účastníků na základě výběrových kritérií
 • poskytování komplexní metodické podpory účastníkům veletrhů
 • kontrola způsobilosti výdajů v rámci realizovaných veletrhů, realizace poskytování zvýhodněné služby účastníkům
 • vedení operativní evidence, databází a statistik, koordinace finančních toků projektu v rámci jednotlivých účastí
 • účast na veletrzích, kontrola jejich průběhu a vizuální identity vystavovatelů vč. povinné publicity OP PIK
 • kontrola, příprava a zpracování závěrečných zpráv a finančních výstupů z veletrhů

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt,
b) dosáhnout věku 18 let,
c) být plně svéprávný,
d) být bezúhonný,
e) dosáhnout minimálně vysokoškolského vzdělání v bakalářském stupni,
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu pod písmenem d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu pod písmenem c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském stupni (podmínkou)
 • nejméně 2 roky zkušeností s dotační podporou v oblasti strukturálních fondů EU (zkušenost s OPPI výhodou)
 • zkušenost s finančním řízením (podmínkou)
 • znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 (podmínkou)
 • znalost dalšího světového jazyka (výhodou)
 • velmi dobrou znalost MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • základní orientaci v zákonech: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě; Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • orientaci v metodických dokumentech OP PIK (výhodou)
 • znalost uživatelského prostředí MS2014+, registr de minimis (výhodou)
 • organizační a koordinační schopnosti
 • komunikační dovednosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pečlivost, samostatnost, iniciativu, flexibilitu a schopnost řešit problémy
 • odolnost vůči stresu a vysoké pracovní nasazení

Nabízíme:

 • samostatnou, atraktivní a odpovědnou práci
 • časté zahraniční pracovní cesty
 • místo výkonu práce: Praha (Dittrichova 21, Praha 2)
 • práci na plný úvazek (40 hodin/týden), popř. zkrácený úvazek (20 hodin/týden – rovnoměrně rozložená pracovní doba Po - Pá)
 • pracovní poměr na dobu určitou (v souladu s podmínkami stanovenými projektem „Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií“ financovaného z OP PIK, dle současných podmínek nejdéle do 31. 12. 2018)
 • odměňování v souladu s pravidly stanovenými pro příspěvkové organizace, Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 NV č. 564/2006 Sb. (11. platová třída)
 • předpokládaný termín zahájení pracovního poměru: srpen/září 2017

V případě zájmu o nabízenou pozici nám nejpozději do 21. 7. 2017 zašlete motivační dopis v anglickém jazyce, strukturovaný životopis v českém jazyce a scan mezinárodně uznávané jazykové zkoušky/certifikátu z anglického jazyka na min. úroveň B2 (ne starší 1 roku; pokud uchazeč nemůže doložit úspěšné absolvování jazykové zkoušky a bude členy výběrové komise vybrán jako potenciálně vhodný kandidát, bude jazykové přezkoušení provedeno v rámci výběrového řízení) na email: vyberova-rizeni@czechtrade.cz.
Součástí strukturovaného životopisu musí být prohlášení „Souhlasím se zpracováváním mnou poskytnutých osobních údajů po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici“.

Prohlášení o střetu zájmů:
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

FINANČNÍ MANAŽER/KA PRO PROJEKT „NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ“ FINANCOVANÝ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Finanční manažer/ka pro projekt „Nové marketingové modely veletržních účasti“ financovaného z OP PIK.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • řízení finančních procesů projektu
 • příprava podkladů pro vyúčtování jednotlivých etap projektu, kontrola způsobilosti výdajů a věcné správnosti, úzká kooperace s účetním oddělením
 • kontrola čerpání rozpočtu, práce se systémem MS2014+,
 • zajišťování podkladů k přípravě společné účasti MSP (účastníci) na veletrzích v zahraničí, hodnocení účastníků na základě výběrových kritérií
 • poskytování komplexní metodické podpory účastníkům veletrhů
 • kontrola způsobilosti výdajů v rámci realizovaných veletrhů, realizace poskytování zvýhodněné služby účastníkům
 • vedení operativní evidence, databází a statistik, koordinace finančních toků projektu v rámci jednotlivých účastí
 • účast na veletrzích, kontrola jejich průběhu a vizuální identity vystavovatelů vč. povinné publicity OP PIK
 • kontrola, příprava a zpracování závěrečných zpráv a finančních výstupů z veletrhů

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt,
b) dosáhnout věku 18 let,
c) být plně svéprávný,
d) být bezúhonný,
e) dosáhnout minimálně vysokoškolského vzdělání v bakalářském stupni,
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu pod písmenem d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu pod písmenem c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.
Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském stupni (podmínkou)
 • nejméně 2 roky zkušeností s dotační podporou v oblasti strukturálních fondů EU (zkušenost s OPPI výhodou)
 • zkušenost s finančním řízením (podmínkou)
 • znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 (podmínkou)
 • znalost dalšího světového jazyka (výhodou)
 • velmi dobrou znalost MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • základní orientaci v zákonech: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě; Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • orientaci v metodických dokumentech OP PIK (výhodou)
 • znalost uživatelského prostředí MS2014+, registr de minimis (výhodou)
 • organizační a koordinační schopnosti
 • komunikační dovednosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pečlivost, samostatnost, iniciativu, flexibilitu a schopnost řešit problémy
 • odolnost vůči stresu a vysoké pracovní nasazení

Nabízíme:

 • samostatnou, atraktivní a odpovědnou práci
 • časté zahraniční pracovní cesty
 • místo výkonu práce: Praha (Dittrichova 21, Praha 2)
 • práci na plný úvazek (40 hodin/týden), popř. zkrácený úvazek (20 hodin/týden – rovnoměrně rozložená pracovní doba Po - Pá)
 • pracovní poměr na dobu určitou (v souladu s podmínkami stanovenými projektem „Nové marketingové modely veletržních účastí“ financovaného z OP PIK, dle současných podmínek nejdéle do 31. 12. 2018)
 • odměňování v souladu s pravidly stanovenými pro příspěvkové organizace, Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 NV č. 564/2006 Sb. (11. platová třída)
 • předpokládaný termín zahájení pracovního poměru: srpen/září 2017

V případě zájmu o nabízenou pozici nám nejpozději do 21. 7. 2017 zašlete motivační dopis v anglickém jazyce, strukturovaný životopis v českém jazyce a scan mezinárodně uznávané jazykové zkoušky/certifikátu z anglického jazyka na min. úroveň B2 (ne starší 1 roku; pokud uchazeč nemůže doložit úspěšné absolvování jazykové zkoušky a bude členy výběrové komise vybrán jako potenciálně vhodný kandidát, bude jazykové přezkoušení provedeno v rámci výběrového řízení) na email: vyberova-rizeni@czechtrade.cz.
Součástí strukturovaného životopisu musí být prohlášení „Souhlasím se zpracováváním mnou poskytnutých osobních údajů po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici“.

Prohlášení o střetu zájmů:
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.