Pracovní pozice

Přehled aktuální nabídky pracovních pozic v naší agentuře.

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CEBRE - ODBORNÝ PRACOVNÍK

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade vypisuje výběrové řízení na obsazení níže uvedené pracovní pozice. Jedná se o dlouhodobé vyslání na dobu čtyř až pěti let na zahraniční kancelář CEBRE v Belgii – Bruselu.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • informování českých podnikatelů o iniciativách a politikách EU, hájení a podpora zájmů podnikatelů a zaměstnavatelů,
 • komunikace směrem k podnikatelské sféře v ČR, institucím EU a České republiky,
 • informování Ministerstva průmyslu a obchodu o postojích evropských sektorových svazů a asociací ke konkrétním aktuálním otázkám,
 • aktivní zapojení do legislativního procesu EU prostřednictvím evropských podnikatelských a zaměstnavatelských platforem a Evropského hospodářského a sociálního výboru,
 • informování o politikách EU prostřednictvím stránky www.cebre.cz,
 • spolupráce na přípravě a realizaci českého předsednictví v Radě EU,
 • propagace programů, iniciativ a projektů EU, např. na programové období let 2021-2027,
 • publikace brožur a informačních materiálů pro podnikatele, unijní i národní instituce,
 • pořádání seminářů ve spolupráci se Stálým zastoupením Brusel i Ministerstvem průmyslu a obchodu pro evropské a české firmy ohledně unijní problematiky,
 • zapojení expertů Ministerstva průmyslu a obchodu do diskuzních platforem sloužících k informování o klíčových evropských tématech a formování českých pozic,
 • pravidelné setkávání s attaché Stálého zastoupení ČR při EU a pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu s cílem informovat o pozicích a upozorňovat na důležitá unijní témata,
 • pravidelné rozesílání přehledu událostí EU za uplynulý týden a přehledu aktivit na následující týden,
 • zpracovávání aktuálních témat formou newsletterů, článků a tiskových zpráv, zpracování služeb podle požadavků klientů CzechTrade (viz nabídka služeb zahraničních kanceláří).

POŽADUJEME

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v relevantním oboru (ekonomie, evropská studia, mezinárodní vztahy, politologie, právo, příp. jiné),
 • minimálně 3 roky zkušeností v oblasti lobbingu na úrovni EU,
 • znalost legislativního procesu EU a interního fungování EU,
 • přehled o agendách EU, zejména souvisejících s vnitřním trhem a konkurenceschopností, volným pohybem v rámci vnitřního trhu, digitální agendou, energetikou, průmyslovými tématy, podporou malých a středních podniků, společnou obchodní politikou atd.,
 • zkušenost s analýzou dokumentů EU a schopnost orientace v unijních dokumentech,
 • zkušenost s přípravou konferencí, seminářů, workshopů pro větší počet účastníků,
 • aktivní znalost anglického jazyka na úrovni C1, další jazyky, zejména francouzština, je výhodou,
 • uživatelskou znalost práce na PC; znalost publikačního systému WordPress výhodou,
 • aktivní přístup, samostatnost, zájem o problematiku evropských politik, dobré komunikační, prezentační a analytické schopnosti,
 • praxe v mezinárodním obchodě, zkušenosti s exportem výrobků a služeb výhodou,
 • bohatá síť kontaktů v institucích EU, ale i bruselských stakeholderů výhodou,
 • bezpečnostní prověrka NBÚ na stupeň tajné (popřípadě podaná žádost o prověrku u NBÚ v době nástupu do funkce).

V případě vašeho zájmu o uvedenou pozici nám do 3.2.2022 zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem, obojí v českém a anglickém jazyce, na e-mailovou adresu vyberova-rizeni@czechtrade.cz
Do životopisu, prosíme, uveďte toto prohlášení: „Souhlasím se zpracováváním mnou poskytnutých osobních údajů po dobu výběrového řízení na nabízenou pozici.“

 

MANAŽER/KA AKTIVITY PRO PROJEKT „NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ“ FINANCOVANÉHO Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Manažer/ka aktivity pro projekt „Nové marketingové modely veletržních účastí“ financovaný z OP PIK

CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • zajišťování podkladů k přípravě společné účasti MSP (účastníci) na veletrzích a mezinárodních akcích v oblastech rozvoje nových a klíčových technologií v zahraničí, formální posouzení předložených přihlášek
 • akvizice účastníků
 • poskytování komplexní metodické podpory účastníkům veletrhů a mezinárodních akcí
 • koordinace činností dodavatelů a účastníků veletrhů
 • kontrola dodržování podmínek projektu ze strany účastníků
 • kontrola způsobilosti výdajů v rámci realizovaných akcí, realizace poskytování zvýhodněné služby účastníkům
 • komunikace s veletržní správou/organizátorem v rámci zajištění účasti včetně vedení operativní evidence, databází a statistik, koordinace finančních toků projektu v rámci jednotlivých účastí
 • účast na veletrzích a mezinárodních akcích, kontrola jejich průběhu a vizuální identity vystavovatelů vč. povinné publicity OP PIK
 • příprava a zpracování závěrečných zpráv a finančních výstupů z akcí

UCHAZEČ O PŘIJETÍ DO PRACOVNÍHO POMĚRU MUSÍ
a)  být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt, 
b) dosáhnout věku 18 let, 
c) být plně svéprávný, 
d) být bezúhonný, 
e) dosáhnout minimálně vysokoškolského vzdělání v bakalářském stupni,
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu pod písmenem d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu pod písmenem c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.
Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.
 
POŽADUJEME

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském stupni (podmínkou)
 • znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 (podmínkou)
 • orientace/zkušenosti v oblasti strukturálních fondů EU (výhodou) 
 • zkušenost s OP PI, OP PIK (výhodou)
 • základní orientaci v Zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (výhodou)
 • orientaci v metodických dokumentech OPPI, OP PIK a znalost uživatelského prostřední MS2014+ (výhodou)
 • znalost dalšího světového jazyka (výhodou)
 • dobrou znalost MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • organizační a koordinační schopnosti 
 • komunikační dovednosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pečlivost, samostatnost, iniciativu, flexibilitu a schopnost řešit problémy 
 • odolnost vůči stresu a vysoké pracovní nasazení 

NABÍZÍME 

 • samostatnou, atraktivní a odpovědnou práci
 • časté zahraniční pracovní cesty
 • místo výkonu práce: Praha (Štěpánská 567/15, Praha 2)
 • práci na plný úvazek (40 hodin/týden) 
 • pracovní poměr na dobu určitou (v souladu s podmínkami stanovenými projektem „Nové marketingové modely veletržních účastí“ financovaným z OP PIK, dle současných podmínek nejdéle do 31.12.2022) 
 • odměňování v souladu s pravidly stanovenými pro příspěvkové organizace, Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 NV č. 341/2017 Sb. (11. platová třída)
 • předpokládaný termín zahájení pracovního poměru: únor 2022

V případě zájmu o nabízenou pozici nám nejpozději do 31.1.2022 zašlete motivační dopis v anglickém jazyce, strukturovaný životopis v českém jazyce a scan mezinárodně uznávané jazykové zkoušky/certifikátu z anglického jazyka na min. úroveň B2 (ne starší 1 roku; pokud uchazeč nemůže doložit úspěšné absolvování jazykové zkoušky a bude členy výběrové komise vybrán jako potenciálně vhodný kandidát, bude jazykové přezkoušení provedeno v rámci výběrového řízení) na e-mail: vyberova-rizeni@czechtrade.cz. Součástí strukturovaného životopisu musí být prohlášení „Souhlasím se zpracováváním mnou poskytnutých osobních údajů po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici“.
Prohlášení o střetu zájmů:
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.