Zahraniční kancelář CzechTrade
Benelux - Nizozemsko, Belgie a Lucembursko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Země Beneluxu obsluhují dvě zahraniční kanceláře CzechTrade. Působnost zahraniční kanceláře v nizozemském Haagu je rozšířena i do Lucemburska. Kancelář v Bruselu pomáhá českým exportérům při vstupu na belgický trh. 

Kontakty

Mgr. Paříková Martina

CzechTrade Benelux

Mgr. Martina Paříková vedoucí zahraniční kanceláře
Paleisstraat 4
2514 JA, Den Haag
The Netherlands
www.czechtrade.nl
Ing. Zelenka Pavel, MBA

CzechTrade Belgie

Ing. Pavel Zelenka, MBA vedoucí zahraniční kanceláře
Avenue de Cortenbergh 168
1000 Brussels
Belgium
www.czechtrade.be

Nejbližší akce z teritoria

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak Vám Můžeme Pomoci?

Informace z teritoria

Informace o Nizozemsku

Nizozemsko je se svou koloniální historií obecně vnímáno jako obchodní velmoc. Nizozemci mají obchodování a peníze v krvi. Je náročné zde obchod začít, a ještě náročnější si nového obchodního partnera udržet. Pokud se vám podaří takové partnerství navázat, máte otevřenou bránu do celé západní Evropy.

Ačkoli je oficiálním hlavním městem Amsterdam, většinu funkcí hlavního města plní Haag, který je sídlem vlády, parlamentu i krále.

Více než sedmina rozlohy Nizozemska vznikla rekultivováním půdy a opatrným odváděním vody, především vysušováním vody z jezer a podél řek a odváděním vody na pobřeží.

Nizozemsko je oblíbeným sídlem řady společností pro příznivé podnikatelské a daňové prostředí i výhodným smlouvám o ochraně investic, kterou má uzavřenou s většinou zemí světa. K dalším přednostem monarchie lze připočíst strategickou polohu, kvalitní infrastrukturu, obchodní tradici, logistické a přepravní know-how a velmi dobrou jazykovou vybavenost.

Zahraniční obchod
Země má ovšem malý vnitřní trh a je tedy silně závislá na hospodářské výkonnosti svých obchodní partnerů, zejména v rámci EU.

Nizozemsko je výrazně exportně orientované. Více než dvě třetiny svého HDP získává právě mezinárodním obchodem se zbožím. Hlavními exportními položkami jsou dopravní prostředky a stroje, které tvoří až 28 % celkového vývozu. Téměř čtvrtinu dovozu tvoří minerální paliva, dále pak potraviny a zemědělské produkty (11 %), oděvy a obuv (10 %) nebo také léčiva (5 %).

Do Nizozemského království jsou pak v největší míře importovány pohonné hmoty, které tvoří více než čtvrtinu celkového dovozu. Další výraznou položkou celkového importu jsou stroje, potraviny a živá zvířata.

Nizozemsko sousedí s Německem a Belgií, které jsou přirozeně jeho hlavními evropskými obchodními partnery. Do Německa směřuje 24 % celkového exportu a 17 % importu, do Belgie pak 12 % exportu a 10 % importu. Dalšími důležitými obchodními partnery v rámci EU jsou Francie, Itálie, Polsko a Španělsko.

Příležitost pro české exportéry je v celé řadě oborů
Jedním z nich je energetika, která vytváří značnou část zaměstnanosti a HDP v zemi. Nová vláda navíc usilovně pracuje na přechodu k obnovitelným zdrojům.

Dále je tu chemický průmysl. Nizozemsko je 6. největším dodavatelem chemických produktů na světě, ročně generuje obrat přes 60 miliard euro.

Velké příležitosti nabízí i informační a komunikační technologie. Nizozemské království má špičkovou IT infrastrukturu a je jedním z nejvyspělejších trhů z hlediska používání internetu. Země je také lídrem v kybernetické bezpečnosti, mimo jiné díky největšímu bezpečnostnímu klastru The Hague Security Delta.

Dalším oborem je zdravotnický a farmaceutický průmysl. V zemi je světově největší koncentrace inovativních firem v oblasti zdravotnictví. Příležitosti pro spolupráci jsou například v oblastech translační a regenerační medicíny, genomiky, onkologie, nanotechnologie, virologie nebo například zobrazovacích a monitorovacích technologií.

Nizozemsko je rovněž známé zemědělským a potravinářským průmyslem, je 2. největším vývozcem zemědělské produkce hned po USA. Existuje zde světově významná základna výzkumu a vývoje.

V neposlední řadě je nutné zmínit dopravní průmysl a infrastrukturu. Nizozemská infrastruktura patří k nejlepším na světě a představuje základní prvek růstu místního podnikání. Především díky letištím, přístavům, digitální síti a železničním, silničním a vodním spojením.

Podrobné teritoriální informace o česko-nizozemském obchodu, nizozemské ekonomice, aktuálních poptávkách, tendrech a investičních příležitostech naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Informace o Belgii

S počtem 11,5 milionu obyvatel je Belgie přibližně srovnatelná s Českou republikou a rozlohou je dokonce 2,5krát menší, v oblasti světového obchodu a investic patří tato země mezi velmoci. Belgie je 14. největším dovozcem a 11. vývozcem světa, podílí se 2 % na světovém vývozu a dovozu a více než 4 % na světových tocích přímých zahraničních investic. K důvodům patří nepochybně výhodná poloha země v centru západní Evropy mezi Německem, Francií, Velkou Británií a Nizozemskem s přímým přístupem k moři a druhým největším evropským přístavem Antverpami.

Území dnešní Belgie má také několikasetleté obchodní tradice. Země je dlouhodobě otevřena světovému obchodu a investicím a má řadu vazeb na třetí trhy (tradičně zejména v Africe), což skýtá možnosti pro reexport. V poválečném období investovala v Belgii řada zahraničních firem a mnohé z nich zde zřídily své evropské centrály (včetně nákupních oddělení), mimo jiné díky skutečnosti, že se Brusel stal hlavním městem Evropské unie. Multikulturní charakter této země na rozhraní germánské a románské části Evropy ji také činí atraktivní jako testovací trh pro nové výrobky.

V rámci zemí EU, se v roce 2018 Belgie shodně umístila na 11. místě v celkovém dovozu i celkovém vývozu zboží a služeb do ČR. Podíl na dovozu činil 2,3 %, na vývozu pak 2,4 %.

Podrobné teritoriální informace o belgické ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Informace o Lucembursku

Velkovévodství Lucembursko s necelými 640 tisíci obyvatel je druhou nejméně lidnatou zemí Evropské unie. Hlavou státu je velkovévoda, jehož pravomoci jsou pouze formální. Orgánem výkonné moci je vláda, v jejíž čele stojí premiér. Hlavním městem je Lucemburk, který je společně s Bruselem a Štrasburkem oficiálním sídlem orgánů EU.

Lucembursko se pyšní nejvyšší úrovní HDP na obyvatele podle parity kupní síly na světě. Největší podíl na HDP má sektor služeb, který tvoří téměř 88 % HDP, zejména finanční a pojišťovací služby. Lucembursko umožňuje díky svému daňovému systému fyzickým i právnickým subjektům optimalizovat odvody daní z příjmu.

Zahraniční obchod
Své hranice sdílí s Belgií, Německem a Francií, jež jsou rovněž hlavními importéry do této monarchie. Ze sousedních zemí směřuje do Lucemburska na 72 % celkového importu. Do zemí Evropské unie směřuje na 80 % lucemburského vývozu, nejvíce opět do Německa, Francie a Belgie. Ve světovém obchodě je Lucembursko 16. největším vývozcem a 24. největším dovozcem služeb, a to zejména finančních. Lucembursko je v Top10 finančních center světa. Co se vztahů s Českou republikou týká, Lucembursko je 4. největším zahraničním investorem v ČR.

Obory pro exportéry
K perspektivním sektorům pro české exportéry na lucemburském trhu patří civilní letecký průmysl, zejména kosmické technologie, jejichž výzkum a vývoj Lucembursko intenzivně podporuje.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl jsou zajímavé především v oblasti nových trendů medicíny, biotechnologie nebo nanotechnologie.

Země rovněž dlouhodobě podporuje informační a komunikační technologie, zejména oblasti umělé inteligence, digitalizace finanční sféry a kybernetická bezpečnosti. Lucembursko je velmi závislé na přeshraničních pracovnících a snaží se přijít s novým plánem mobility, velkou příležitost tak představuje dopravní průmysl a infrastruktura.

Další příležitost představuje vodohospodářský a odpadní průmysl. Lucembursko podporuje projekty udržitelného rozvoje, cirkulární ekonomiky a podporuje projekty na dosažení uhlíkové neutrality.

Desatero pro Obchodování Nizozemsko

 1. Buďte připraveni - Nizozemci velmi oceňují informovaného partnera. Všeobecný přehled či hluboké znalosti na ně dokáží udělat dojem. Zjistěte si předem informace o partnerovi, se kterým jednáte.
 2. Fungujte on-line - Vaše internetová prezentace, facebook, twitter a především LinkedIN jsou oblíbeným zdrojem informací pro vaše potenciální partnery.
 3. Chtějte přesné stanovisko - Nizozemci jsou velmi slušní a vychovaní, než by způsobili nepříjemnou atmosféru, tak raději místo jasného stanoviska „mlží“. Chtějte jasné ano či ne, ale bez nátlaku.
 4. Flexibilita - Nizozemci mají své tempo. Často se stává, že dlouho nereagují, ale jakmile zareagují, chtějí vaší reakci a 100% připravenost ihned.
 5. Business se nedělá u stolu - Dlouhodobí obchodní partneři chodí společně na společenské a kulturní akce či golf. Neodmítejte pozvání.
 6. Určete si hranice - Nizozemci jsou velmi otevření a někdy to může hraničit se zasahováním do vašeho privátního prostoru. Nebojte se určit si hranice.
 7. Small talk - Připravte se na třetinu komunikace o obchodu a zbylé dvě třetiny na témata osobnějšího charakteru. Nebojte se diplomaticky nasměrovat hovor tam, kam potřebujete.
 8. Důležitá je důvěra - Nizozemci jsou k novým věcem obecně nedůvěřiví, proto vás chtějí během důvěrnější konverzace poznat.
 9. Doporučení - Efektivní v navazování dalších vztahů jsou dobré reference od místního partnera. Negativní reference může být fatální, stejně jako mohou být skvělé reference pozitivní.
 10. Angličtina - Anglicky v Nizozemí mluví téměř každý. Oproti tomu internetové stránky bývají v angličtině spíše ojediněle. Samozřejmě je pro Nizozemce nejkomfortnější používat mateřštinu.

Desatero pro Obchodování Belgie

 1. Multikulturní země - Belgie má 3 regiony Vlámsko, Valonsko, Brusel a používá 3 jazyky - francouzštinu, vlámštinu a němčinu. Proto je možné využít Belgii jako testovacího trhu pro nové výrobky.
 2. Komunikace a trpělivost – Je potřebné průběžně s partnerem komunikovat či se za firmou do Belgie vydat. Belgické firmy si dávají na čas a pouze trpělivost růže přináší. Navazování kontaktu je dlouhodobou záležitostí. Neváhejte se partnerům často připomínat.
 3. Účast na veletrzích -  Belgické firmy můžete potkat i na veletrzích v okolních zemích jako Francie, Nizozemsko či Německo. Některé veletrhy rotují v rámci zemí Beneluxu.
 4. Marketing -  Důležitá je propagace a samotný vizuál produktu. Při propagaci použijte jazyk pro tu část země, v níž se belgická firma nachází. Obecně Belgičané akceptují i dokumentaci v angličtině.
 5. Privátní značky – Aktuálním trendem jsou privátní značky. Česká firma musí být připravena na dotaz, zda chce svůj výrobek prodávat pod cizí značkou.
 6. Inzerce v belgickém tisku - Izolovaně není zpravidla účinná, měla by být součástí marketingové kampaně a respektovat rozdělení na frankofonní nebo vlámsky mluvící partnery.
 7. Vysílání vlastních pracovníků -  v případě vysílání pracovníků do Belgie či poskytování služeb na belgickém trhu českými OSVČ je nutné se registrovat v systému LIMOSA. Informace o postupu naleznete na www.limosa.be.
 8. Připravenost obchodního jednání – Pro Belgičany je příznačná organizovanost a produktivita práce, obchodní partneři jsou zpravidla na jednání dobře připraveni, očekávají podobný přístup z druhé strany.
 9. Reference – Reference ze západní Evropy jsou velkým plus při získávání kontraktu v Belgii.
 10. Vstupní brána - Belgie je díky přístavům a vazbám na bývalé kolonie bránou do celého světa.

Desatero pro obchodování Lucembursko

 1. Jazyk - Při prvním emailovém kontaktu doporučujeme vyvarovat se angličtiny a použít raději jeden ze tří úředních jazyků. Dále pak navrhnout komunikaci v angličtině. Lucemburčany, kteří jsou hrdí na svou jazykovou vybavenost, toto potěší.
 2. Národní cítění – Oceněné budou vaše znalosti lucemburské historie, politiky a kultury. Potěší samozřejmě pár frází v lucemburštině. Určitě nesrovnávejte Lucemburčany s Francouzi, Němci nebo Belgičany!
 3. Profesionalita - Lucemburčané jsou velmi rezervovaní a striktně oddělují osobní a obchodní vztahy. Zmíníte-li vaše rodinné zázemí, nezabíhejte do detailů a rozhodně se neptejte na osobní život vašeho obchodního partnera.
 4. Formálnost - Lucemburčané jsou velmi formální, a to, i když se znáte déle. Bez ohledu na jazyk těla e-mailu používejte oslovení „madame“ či „monsieur“. Dbejte na formálnost v oblékání a etiketu.
 5. Work – life balance - V Lucembursku je kladen velký důraz na vyváženost mezi prací a volným časem. 40 odpracovaných hodin týdně je dle zákona maximum, práce v neděli je opravdu jen výjimečně.
 6. Dochvilnost - V Lucembursku platí německá dochvilnost. Pokud víte, že na schůzku z jakéhokoli důvodu přijdete i o pár minut později, osobě zavolejte, omluvte se a vysvětlete důvod zpoždění.
 7. Hierarchie - Hierarchie, administrativní postupy a byrokracie je v Lucembursku velmi silně zakořeněny. Každá společnost má vnitřní struktury procesů, kterých se až dogmaticky drží.
 8. Nic neuspěchat - Lucemburčané nemají rádi rychlá rozhodnutí, vše si pečlivě zvažují. Preferují budování dlouhodobých vztahů před jednorázovými obchody.
 9. Obchodní stolování - Obchodní obědy a večeře jsou důležitou součástí navazování bližších vztahů. Projevte zájem o místní tradiční speciality. Obědy jsou zpravidla plánovány mezi 12:30 – 13:00, večeře začínají většinou až po 8. hodině.
 10. Obchodní rejstřík – Zjistěte si podrobné a aktuální informace o svém obchodním partnerovi z obchodního rejstříku, který je k dispozici v němčině, francouzštině a angličtině.

Doporučení Vstupu Včetně oslovovacího Dopisu a Vhodných služeb Nizozemsko

Vstup na trh
Nizozemsko je se 17,5 milionu spotřebitelů a bohatou ekonomikou, která je 5. největší v Evropské unii a v první dvacítce na světě, velmi zajímavou exportní destinací. Trh je saturován ve většině oborů a odvětví. Na druhé straně je velmi otevřený ve srovnání s jinými západoevropskými ekonomikami.

Pro Nizozemce je typický pragmatismus, někdy až obchodní chladnokrevnost. Nizozemci jsou díky své koloniální minulosti zvyklí obchodovat s celým světem a zpravidla nemají předsudky pro spolupráci se zahraničními firmami.

Doporučujeme účast na místních oborových veletrzích nebo konferencích. Řada z nich má mezinárodní rozměr. Akce se zahraniční účastí mají v Nizozemsku většinou přesah i na belgický trh zejména do regionu Vlámska, kde se mluví nizozemsky. V segmentu spotřebního zboží a některých služeb je dobré zvážit vstup na trh e-commerce, který tu zažívá boom.  

Vyhledání obchodních partnerů
Jako první krok doporučuje naše zahraniční kancelář CzechTrade v Haagu udělat průzkum trhu a vyhledat subjekty, které odpovídají profilu vašeho ideálního obchodního partnera. Získáte tak představu o počtu a rozsahu aktivit nizozemských firem.  

Bohužel, ucelená databáze firem v Nizozemsku chybí. Na trhu působí několik placených databází – ty však ze zkušenosti CzechTrade obsahují buď je malé procento reálných kontaktů, nebo jsou informace zastaralé (většinou kombinace obojího).  

Pro vyhledání firem ve zpracovatelském průmyslu mohou pomoci mezinárodní zpoplatněné databáze, jako například Kompass nebo Dun & Bradstreet, které však zahrnují jen část trhu.

Dobře mohou sloužit seznamy vystavovatelů oborových veletrhů a konferencí kde je podobně jako u databází nutné investovat velký čas k selekci vhodných kontaktů. Výborným pomocníkem pro hledání kontaktů jsou internetové vyhledávače. V Nizozemsku dominuje Google.nl. Při hledání z Česka se ovšem ukazují jiné a méně relevantní výsledky než při práci přímo z Nizozemska.

Buďte také připraveni, že většina internetových stránek je pouze v nizozemštině a bez překladu do angličtiny. Proto je výhodné spolupracovat se zahraniční kanceláří CzechTrade Nizozemsko. 

Oslovení
CzechTrade doporučuje oslovit nizozemské partnery e-mailem. Vyzdvihněte přednosti a kvalitu společnosti a produktu – v čem jste dobří, v čem je produkt jedinečný, jaká je vaše přidaná hodnota, jaké máte reference a podobně.

Po oslovení je vhodné pokračovat větou: „Dovolte, abychom Vám představili naši společnost…“ Do přílohy e-mailu přiložte propagační materiály.

Nizozemci upřednostňují co nejefektivnější styl komunikace. Stačí málo vět, které čtenáře, tedy potenciálního klienta, upoutají.

V případě spotřebního zboží doporučujeme posílat co nejkomplexnější informace, jako jsou ceníky, certifikace nebo reference. Soustřeďte se na podstatné informace faktického charakteru.

Velmi důležitou komunikační platformou se stala profesní sociální síť LinkedIn, jejíž význam umocnila i pandemie, které limitovala možnost osobního setkání.

Pro potenciální partnery je nejjednodušší komunikovat v rodném jazyce, nicméně v Nizozemsku si vystačíte i s angličtinou. Více než 90 % Nizozemců hovoří anglicky. Dominuje tak komunikace v angličtině. Znalost je většinou na velmi dobé úrovni. Ve východních provinciích je možné se vedle angličtiny domluvit i německy.  

Následná komunikace
Ideální je kombinovat formální e-mail s osobním telefonátem, a případně kontaktovat danou osobu přes profesní síť LinkedIn. V Nizozemsku je komunikace přes tuto platformu obvyklá a lidé přes ni komunikují zcela běžně.

LinkedIn často umožňuje spojit se s konkrétní osobou, jejíž kontakty nejsou běžně k dispozici na firemním webu. Většinou je nevyhnutelné zavolat na obecné číslo ve firmě a ověřit jméno a spojení na cílovou kontaktní osobu. Většinou budete asistentkou vyzváni k zaslání e-mailu – v tomto případě je právě dobré zmínit, že jste e-mail již zaslali a přáli byste se spojit s kompetentní osobou (její jméno zjistíte právě přes platformu LinkedIn). Většinou tak získáte alespoň e-mail nebo přímé telefonní číslo na osobu typu decision maker z dané společnosti. S konkrétní osobou pak komunikujete prostřednictvím e-mailu (zasílání podkladů a prezentací), přes LinkedIn (živá komunikace) a po telefonu (potenciální připomenutí se).

Reakční doba Nizozemců bývá velmi dlouhá. Odpověď na nabídku spolupráce přichází za dva týdny až měsíc. Zejména pokud nizozemská strana nemá zájem o spolupráci, většinou na zprávu nereaguje. Není výjimkou, že nizozemskou firmu spolupráce zajímá, ale váš kontakt má a česká společnost je kontaktována až za několik týdnů či měsíců.

Nizozemci jsou obecně otevřený a komunikativní národ. Doporučujeme telefonovat do firem pro ověření zpětné vazby na zaslanou nabídku.

Zahraniční kancelář v Nizozemsku je v případě vašeho zájmu připravena asistovat v průběhu všech či pouze vybraných kroků.

Doporučení Vstupu Včetně oslovovacího Dopisu a Vhodných služeb Belgie

 1. Hledání obchodních příležitostí 
  Prvním krokem je obecný screening trhu, tedy zjištění, zda výrobek či nabízená služba má na belgickém trhu potenciál. Situace v souvislosti s koronavirovou krizí je příležitostí pro nové produkty a služby, ale také nahrazení výpadků v dodavatelských řetězcích. S tímto krokem může zahraniční kancelář (ZK) CzechTrade v Bruselu pomoci. ZK čerpá z dostupných statistik, zpráv z daného odvětví, belgického tisku a webových stránek firem, které českému klientovi konkurují. 
 2. Výběr obchodních partnerů
  Druhým krokem je vyhledání kontaktů na potenciální obchodní partnery na belgickém trhu. V Belgii nejsou k dispozici bezplatné databáze tohoto typu. Důvodem může být regionální a jazykové rozložení Belgie. V jižní valonské části se hovoří francouzsky, v severní části a na západě vlámsky a u hranic s Německem je malý region, kde se hovoří německy. Pokud se některé databáze tváří jako bezplatné, většinou zájemce o informaci přesměrují na placený portál. S vyhledáním kontaktů může ZK Brusel pomoci. Čerpá totiž z placených externích databází, ze svého seznamu kontaktů a internetu. K identifikaci správného partnera pomůže profil, jaký by daná firma měla mít, a popis nabízených výrobků či služby.
 3. Oslovení firem
  Třetím krokem je oslovení vybraných belgických firem, které si český klient vybere. Ideální jsou firmy střední, které mají sídlo v Belgii. Společnosti, které jsou navázané na zahraniční matky, jsou na nich často velmi závislé a málokdy mají volnost ve výběru svých dodavatelů. ZK Brusel belgické společnosti osloví s nabídkou a ověří zájem o spolupráci. Přidaná hodnota ZK Brusel je, že oslovuje firmy v rodném jazyce, z belgického telefonního čísla a jako státní agentura ČR, což zvyšuje prestiž. 
  Při oslovování používá ZK prezentace klienta v různých jazykových mutacích, a to ideálně francouzštině, vlámštině a němčině. Pokud má klient prezentace pouze v anglickém jazyce, není to velký problém především pro vlámské a německy mluvící společnosti. Prezentace je v Belgii velmi důležitá, proto se doporučuje věnovat se její grafice. Belgie již karanténu pro firmy uvolnila a oslovené firmy reagují. Tomu ani nijak nebrání práce z domova, která je stále doporučena, pokud je to možné. Na druhou stranu je často těžké získat od firem vyjádření k pořízení nového produktu či služby, neboť musí přehodnotit investiční možnosti. Jsou však sektory jako potravinářství, kde je tento problém marginální.
Perspektivní Obory

 • Energetika, respektive zelená energie je v Nizozemsku aktuálním tématem. Země, která rozhodně netrpí nedostatkem vody či větru se kaje za nedostatečné zhodnocování všech živlů a hodlá to napravit. Nutno podotknout, že tyto příležitosti jsou především na bázi státní správy či provinčních samospráv.
 • Smart solutions aneb veškerá chytrá řešení a technologie, jež usnadní práci a ušetří čas.
 • Velmi cenným vývozním artiklem jsou zlaté české ručičky v kombinaci s naší vynalézavostí a flexibilitou, a to především v oboru ICT. Zde je však nutný osobní kontakt zhotovitele s objednatelem.
 • Stavitelství a stavebnictví. Při stále rostoucí populaci a ročního přísunu turistů dosahujícím hodnotu nizozemské populace, rostoucím počtem aut (a kol) je nutné stále vymýšlet nová, sofistikovaná řešení stavbu, výstavbu a údržbu obytných i nebytových prostor a komunikací. Stran nizozemských společností je především poptávka po lidských zdrojích.

Reference

 • EcoGlass a.s.

  „Agentura CzechTrade nám zprostředkovala kontakty na potenciální odběratele v Nizozemsku, kteří profilem a zaměřením přesně odpovídají naší cílové skupině. Velmi dobře odvedená práce!“

  Helena Krutská, Ph,D,

  Board member - R&D

  www.ecoglass-optic.com

 • GENTEC CHP s.r.o.

  „Velmi vám děkuji za veškeré informace a neutuchající snahu vedoucí k nové obchodní spolupráci na území Belgie, která se díky vaší profesionální práci stává postupně realitou. Velmi si vážíme vašeho zapojení, píle a výsledků, které jen potvrzují, že jste člověkem na tom správném místě.“

  Ing. Václav Klein

  jednatel společnosti

  www.gentec.cz