Zahraniční kancelář CzechTrade
Chorvatsko a Slovinsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Informační Video

Alan Novosad, vedoucí zahraniční kanceláře v Záhřebu, radí exportérům jak vstoupit na Chorvatský trh a co by měli očekávat

Informační Video - video

Kontakty

Novosad Alen

CzechTrade Chorvatsko a Slovinsko

Alen Novosad ředitel zahraniční kanceláře

Aktuality z teritoria

Jak Vám Můžeme Pomoci?

Rozbalovací obsah

Informace o Chorvatsku a Slovinsku

Chorvatsku

Chorvatsko je dynamicky rozvíjející se země v regionu západního Balkánu. Svou rozlohou a počtem obyvatel patří ke středně velkým zemím. 

Se vstupem do EU v roce 2013 se země stala součástí celní unie a dle toho se řídí veškeré náležitosti spojené s volným pohybem zboží, osob, kapitálu a služeb mezi Chorvatskem a dalšími státy v Unii. Chorvatské dovozy jsou navíc podpořeny možností čerpat z fondů EU.

Z pohledu českého vývozce pozitivním faktorem je stabilita místní ekonomiky s pokračujícím trendem růstu HDP, jehož tempo se od roku 2016 pohybuje ročně mezi 2,6 % až 3,1 %. 

Význam chorvatského trhu pro ČR je daný nejen možnostmi rychle se rozvíjející ekonomiky, ale i strategickou polohou při průniku do dalších oblastí jihovýchodní Evropy.

Obrat obchodní výměny mezi ČR a Chorvatskem dynamicky roste. Rozvoji vzájemného obchodu prospívá i tradičně dobré vnímání české produkce a její dobré kvalitativní i cenové charakteristiky, jako i dlouhodobě dobré vztahy mezi Čechy a Chorvaty, jazyková blízkost, česká národnostní menšina žijící v Chorvatsku, ale i zvyšující se životní úroveň českých turistů jezdících každoročně na dovolenou.

Země poskytuje široké obchodní příležitosti pro české exportéry. 

Podrobné teritoriální informace o chorvatské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.


Slovinsko

Slovinsko je díky geografické blízkosti, historickým, politickým, ekonomickým a obchodním vazbám tradičním zahraničně-obchodním partnerem České republiky a tudíž lze hospodářskou spolupráci mezi ČR a Slovinskem hodnotit jako mimořádně dobrou. Relativně malé Slovinsko se řadí mezi významné hospodářské partnery ČR. Proinvestiční politika české vlády pozitivně zapůsobila na příliv slovinských investic do ČR, ale také Slovinsko se v posledních letech stalo zajímavým cílem pro české investory. Vzájemnou obchodní spolupráci prohloubilo přistoupení obou zemí k Evropské unii, kdy zprvu především český export do tohoto teritoria zaznamenal výrazný nárůst, ale v poslední době zaznamenáváme naopak výrazný nárůst slovinského vývozu a snížení záporného salda obchodní výměny z hlediska Slovinska.

Navzdory relativně malé velikosti a počtu obyvatel je slovinský trh exportně zajímavý. Uplatnění na náročném slovinském trhu nalézají produkty s vysokou přidanou hodnotou za současného zachování konkurenční cenové výhody. Zejména díky pokračujícímu nástupu ekologických výrob (obnovitelné zdroje energie, biopaliva) je slovinská ekonomika i v budoucnu perspektivním partnerem českých exportérů.

Podrobné teritoriální informace o slovinské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování s Chorvatskem

 1. Buďte připravení
  Dobře se informujte o teritoriu a situaci v oboru.
 2. Dobře vybírejte partnera
  Nejednejte za jeho zády. Trh je malý a negativní informace se rychle rozšíří i do sousedních zemí.
 3. Buďte trpěliví a vytrvalí
  Investujte do budování své obchodní pozice či značky.
 4. Jazyková vybavenost
  Ačkoliv je angličtina používaná ve všech seriózních firmách, v případě prvního kontaktu a akvizičních materiálů je chorvatština jednoznačně lepší volba. Pozor však na kvalitu překladů. Využijte místních, rodilých tlumočníků. Případné „srbizmy“ mohou vyvolat trapné situace.
 5. Nabídněte financování
  To je vítané jako přidaná hodnota. V Chorvatsku jsou finanční zdroje dražší než jinde v Evropské unii.
 6. Osobní jednání
  Jednejte s potenciálními partnery osobně. Jen písemná či e-mailová komunikace je většinou neefektivní. Vyplatí se být viděn a komunikovat.
 7. Průběh jednání
  Vyčleňte si na jednání dostatek času. Po jednání bude jistě následovat pozvání na oběd a večeři. Neodmítněte. Všechna konverzační témata jsou povolena, ale vyvarujte se diskuse o válce a vztazích mezi Chorvaty a Srby.
 8. Počítejte s možnými překážkami
  Výskyt potíží s korupcí, netransparentností veřejných zakázek a preferencí místních firem postupně slábne souběžně s implementací právního řádu EU.
 9. Poskytněte delší dobu splatnosti
  V Chorvatsku je splatnost 30 dnů vzácným minimem, 60 dnů standardem a 90 dnů vítanou výhodou.
 10. Zajistěte platbu vhodnými nástroji
  V Chorvatsku je velmi špatná platební morálka. Požadujte akreditiv, záruku či v Chorvatsku běžný nástroj zajištění pohledávek „zadužnica“ (dlužní úpis).

Desatero pro obchodování se Slovinskem

 1. Šance na úspěch
  Kriticky posuďte, zda najde váš produkt na náročném slovinském trhu uplatnění. Šanci mají především výrobky s vysokou přidanou hodnotou za konkurenční cenu.
 2. Výhoda pro české zboží
  Slovinci upřednostňují zboží ze západní Evropy a tudíž reference o vašem úspěchu na západních trzích je výhodou.
 3. Buďte trpěliví
  Počítejte na preferenci místních firem ve výběrových řízeních. U Slovinců se i při obchodech projevuje silný patriotizmus.
 4. Cena je důležitá
  Slovinští obchodní partneři jsou v jednání důslední, dobře znají své hranice a většinou i hranice obchodního partnera, a tak často dochází k důslednému tlaku na cenu.
 5. Buďte připravení
  Připravte kvalitní propagační materiály ve slovinštině, nebo minimálně v angličtině. Dbejte na kvalitu překladu.
 6. Podrobné informace o schůzkách
  Osobní schůzky a individuální komunikace s potenciálními partnery jsou ve slovinském prostředí samozřejmostí. Jednacím jazykem je obvykle angličtina. Po jednáních většinou následuje neformální pozvání na oběd či večeři, které se neodmítá.
 7. Jednejte otevřeně a poctivě
  Očekává se od vás standardní evropské vystupování a dodržování obvyklých obchodních zvyklostí.
 8. Buďte féroví
  Nenadsazujte ceny a dodržujte dané slovo a termíny.
 9. Důvěřuj, ale prověřuj
  Ověřte si bonitu budoucího obchodního partnera. Nespoléhejte na zdání serióznosti a počítejte s horší platební morálkou.
 10. Buďte obezřetní
  Věnujte zvýšenou pozornost uzavírání smluv. Konzultujte je vždy s místními právníky. 

Doporučení Vstupu Včetně oslovovacího Dopisu a Vhodných služeb

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  V prvním kroku vyhledejte vhodné kontakty na potenciální obchodní partnery, nejlépe prostřednictvím placených místních nebo i globálních databází. Databáze zdarma obvykle nabízí jen neaktualizované údaje a jsou tudíž zastaralé a neúplné. Spoléhat jen na klasický Google a vyhledávání pomocí klíčových slov nedoporučujeme, protože se někdy firmy na webu díky dobrému designu stránek tváří velmi seriózně, ale často jde o už zaniklé firmy nebo malé firmy bez jakéhokoli obchodního podílu a/nebo jen začátečníky na trhu.
  V prvním kroku vám může naše zahraniční kancelář CzechTrade Chorvatsko, s působností i pro Slovisnko, pomoci s využitím své placené databáze a nejen vyhledat firmy podle předmětu činnosti, ale i prověřit jejich ekonomické ukazatele, historii a detailněji popsat profil. K sestavení základního long listu pak potřebujeme popis vašeho produktu, který plánujete do Chorvatska dovážet, a profil potenciálního obchodního partnera. V případě jejich veřejné dostupnosti jsou nedílnou součástí long listu i kontaktní údaje odpovědných osob vyhledaných firem.
 2. Výběr vhodných obchodních partnerů
  Druhým krokem je výběr vhodných kandidátů z long listu. V této fázi vás dokážeme podpořit znalostmi místního trhu a doporučením partnerů, ale z oborového hlediska je třeba rozhodnutí na vaší straně. Chorvatský i slovinský trhy jsou malé a většina podnikatelů ze stejného oboru se osobně zná, proto nedoporučuje hromadně oslovit všechny zajímavé firmy najednou, ale kontaktování rozfázovat podle stanovených priorit. Upozorňujeme na aktuální snahu veřejnosti a podnikatelských sdružení a institucí podpořit zdejší tuzemskou produkci a nabídku na úkor dovozní.
 3. Oslovení firem
  Třetím krokem je vytipované firmy telefonicky oslovit, zaslat materiály e-mailem a následně opět telefonicky ověřit zájem o výrobek, službu. Chorvatské a slovinské firmy obvykle nereagují okamžitě na oslovovánívání a je nutné kontaktování opakovat vícero kanály.
  Mějte co nejlépe připravené marketingové materiály prezentace, reference, webové stránky apod. Nejlépe ve chorvatštině a ve slovinštině, minimálně v angličtině. Angličtina je v chorvatském a slovinském ekonomickém a administrativním prostředí obvyklým komunikačním prostředkem se zahraničními partnery. Zde vám CzechTrade Chorvatsko může například pomoci s překlady do chorvatštiny i slovinštiny a doporučit kvalitní překladatele, protože špatná kvalita překladu (např. s použitím výrazů z příbuzného srbského jazyka) může hned na začátku u chorvatských podnikatelů vyvolat nevoli ke komunikaci.

Aktuální informace o situaci v Chorvatsku a Slovinsku naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Perspektivní Obory

 • voda, odpady a životní prostředí
 • doprava (vozidla i infrastruktura)
 • stavebnictví a stavební materiály
 • potravinářský průmysl (potraviny i zařízení) 
 • energetika (zejména OZE)
 • zařízení a vybavení pro restaurace a hotely
 • zařízení pro dřevozpracující průmysl
 • zemědělská technika
 • zdravotnická technika