Chorvatsko a Slovinsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Působnost zahraniční kanceláře CzechTrade v chorvatském Záhřebu je rozšířena i do Slovinska.

Informace z teritoria

ChorvatskoChorvatsko

Chorvatsko je dynamicky se rozvíjející zemí regionu západního Balkánu, která svou rozlohou a počtem obyvatel patří ke středně velkým zemím. 

Se vstupem Chorvatska do EU v roce 2013 se země stala součástí celní unie zemí EU a dle toho se řídí veškeré náležitosti spojené s volným pohybem zboží, osob, kapitálu a služeb mezi Chorvatskem a dalšími státy EU. Chorvatské dovozy jsou navíc podpořeny možností čerpání fondů EU (do roku 2020 alokováno 10,6 mld. EUR).

Z pohledu českého vývozce pozitivním faktorem je i relativní stabilita místní ekonomiky s pokračujícím trendem růstu HDP, jehož tempo se od roku 2016 pohybuje ročně mezi 2,6 % až 3,1 %. 

Význam chorvatského trhu pro ČR je daný nejen možnostmi rychle se rozvíjející ekonomiky, ale i strategickou polohou při průniku do dalších oblastí jihovýchodní Evropy.

Výše uvedená kombinace faktorů poskytuje široké obchodní příležitosti českým firmám.
Obrat obchodní výměny mezi ČR a Chorvatskem dynamicky roste. Rozvoji vzájemného obchodu prospívá i tradičně dobré vnímání české produkce a její dobré kvalitativní i cenové charakteristiky, jako i dlouhodobě dobré vztahy mezi Čechy a Chorvaty, jazyková blízkost, česká národnostní menšina žijící v Chorvatsku, ale i zvyšující se životní úroveň českých turistů jezdících každoročně na dovolenou.

Podrobné teritoriální informace o chorvatské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

SlovinskoSlovinsko

Slovinsko je díky geografické blízkosti, historickým politickým, ekonomickým a obchodním vazbám tradičním zahraničně obchodním partnerem České republiky a tudíž lze hospodářskou spolupráci mezi ČR a Slovinskem hodnotit jako mimořádně dobrou. Relativně malé Slovinsko se řadí mezi významné hospodářské partnery ČR. Proinvestiční politika české vlády pozitivně zapůsobila na příliv slovinských investic do ČR, ale také Slovinsko se v posledních letech stalo zajímavým cílem pro české investory. Vzájemnou obchodní spolupráci prohloubilo přistoupení obou zemí k Evropské unii, kdy zprvu především český export do tohoto teritoria zaznamenal výrazný nárůst, ale v poslední době zaznamenáváme naopak výrazný nárůst slovinského vývozu a snížení záporného salda obchodní výměny z hlediska Slovinska.

Slovinský trh je velmi saturován a je silně kompetitivní. Navzdory relativně malé velikosti a počtu obyvatel představuje zajisté zajímavý trh. Uplatnění na náročném slovinském trhu nalézají produkty s vysokou přidanou hodnotou za současného zachování konkurenční cenové výhody. Zejména díky pokračujícímu nástupu ekologických výrob (obnovitelné zdroje energie, biopaliva) může být slovinská ekonomika i v budoucnu perspektivním partnerem českých exportérů.

Podrobné teritoriální informace o slovinské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Desatero pro obchodování

ChorvatskoChorvatsko
 1. Dobře se informujte o teritoriu a situaci v oboru. 
 2. Dobře vybírejte partnera, nejednejte za jeho zády, trh je malý a negativní informace se rychle rozšíří i do sousedních zemí. 
 3. Buďte trpěliví a vytrvalí, investujte do budování své obchodní pozice či značky.
 4. Ačkoliv je angličtina používaná ve všech seriózních firmách, v případě prvního kontaktu a akvizičních materiálů je chorvatština jednoznačně lepší volba. Pozor však na kvalitu překladů, využijte místních tlumočníků. Případné „srbizmy“ mohou vyvolat trapné situace. 
 5. Nabídněte financování, které je vítané jako přidaná hodnota. V Chorvatsku jsou finanční zdroje dražší než jinde v Evropské unii. 
 6. Jednejte s potenciálními partnery osobně. Jen písemná či e-mailová komunikace je většinou neefektivní. Vyplatí se být viděn a komunikovat. 
 7. Vyčleňte si na jednání dostatek času. Po jednání bude jistě následovat pozvání na  oběd a večeři. Neodmítněte. Všechna konverzační témata jsou povolena, ale vyvarujte se diskuse o válce a vztazích mezi Chorvaty a Srby.
 8. Počítejte s možnými překážkami. Výskyt potíží s korupcí, netransparentností veřejných zakázek a preferencí místních firem postupně slábne souběžně s implementací právního řádu EU. 
 9. Poskytněte delší dobu splatnosti. V Chorvatsku je splatnost 30 dnů vzácným minimem, 60 dnů standardem a 90 dnů vítanou výhodou. 
 10. Zajistěte platbu vhodnými nástroji. V Chorvatsku je velmi špatná platební morálka. Požadujte akreditiv, záruku či v Chorvatsku běžný nástroj zajištění pohledávek „zadužnica“ (dlužní úpis).
SlovinskoSlovinsko
 1. Kriticky posuďte, zda najde váš produkt na náročném slovinském trhu uplatnění. Šanci mají především výrobky s vysokou přidanou hodnotou za konkurenční cenu.
 2. Slovinci upřednostňují zboží ze západní Evropy a tudíž reference o Vašem úspěchu na západních trzích je výhodou.
 3. Počítejte na preferenci místních firem ve výběrových řízeních. U Slovinců se i při obchodech projevuje silný patriotizmus.
 4. Slovinští obchodní partneři jsou v jednání důslední, dobře znají své hranice a většinou i hranice obchodního partnera, a tak často dochází k důslednému tlaku na cenu.
 5. Připravte kvalitní propagační materiály ve slovinštině, nebo minimálně v angličtině. Dbejte na kvalitu překladu.
 6. Osobní schůzky a individuální komunikace s potenciálními partnery jsou ve slovinském prostředí samozřejmostí. Jednacím jazykem je obvykle angličtina. Po jednáních většinou následuje neformální pozvání na oběd či večeři, které se neodmítá.
 7. Jednejte otevřeně a poctivě. Očekává se od vás standardní evropské vystupování a dodržování obvyklých obchodních zvyklostí.
 8. Nenadsazujte ceny a dodržujte dané slovo a termíny.
 9. Ověřte si bonitu budoucího obchodního partnera. Nespoléhejte na zdání serióznosti a počítejte s horší platební morálkou.
 10. Věnujte zvýšenou pozornost uzavírání smluv. Konzultujte je vždy s místními právníky.

Nejbližší související akce

Mise dodavatelů techniky a vybavení do loděnic 2020 27. 5. 2020 - 1. 6. 2020 Prezentace firem
Chorvatsko
Itálie, Chorvatsko,
Chorvatsko
Více informací